Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Triedy a úlohy Levitov

1 Keď Dávid zostarol a bol sýty vekom, ustanovil za kráľa nad Izraelom svojho syna Šalamúna.
2 Zhromaždil všetkých náčelníkov Izraela, kňazov a Levitov. 3 Levitov spočítali od tridsaťročných nahor. Keď počítali hlavu po hlave, bolo ich tridsaťosemtisíc mužov; 4 dvadsaťštyritisíc z nich viedlo práce v Jahveho dome, šesťtisíc bolo správcov a sudcov, 5 štyritisíc vrátnikov a štyritisíc chválilo Jahveho na nástrojoch, ktoré dal Dávid zhotoviť na tento cieľ. 6 Potom Dávid podelil Levitov na triedy: Geršon, Kehat a Merari. 7 Geršonovci: Ladan a Šimei. 8 Ladanovi synovia: prvý Jechiel, ďalej Zetam a Joel, spolu traja. 9 Šimeiho synovia: Šelomit, Chaziel a Haran, traja. To sú hlavy Ladanovej rodiny. 10 Šimeiho synovia: Jachat, Zina, Jeuš a Beria; to boli štyria Šimeiho synovia. 11 Jachat bol prvým, Ziza bol druhým, potom Jeuš a Beria, ktorí nemali veľa detí, preto boli zapísaní ako jedna rodina. 12 Kehatovi synovia: Amram, Jic’har, Chebron a Uziel, štyria. 13 Amramovi synovia: Áron a Mojžiš. Áron a jeho synovia boli oddelení, aby zasväcovali presväté veci, on i jeho synovia naveky, aby kadievali pred Jahvem kadidlo, slúžili mu a v jeho mene požehnávali naveky. 14 Mojžiš bol Boží muž a jeho synovia boli započítaní do Léviho kmeňa. 15 Mojžišovi synovia: Geršom a Eliezer. 16 Geršomov syn: Šebuel, prvý. 17 Eliezerovi synovia: Rechabja, prvý; iných synov Eliezer nemal, no Rechabjových synov bolo veľmi mnoho. 18 Jic’harovi synovia: Šelomit, prvý. 19 Chebronovi synovia: Jerijahu prvý, Amarja druhý, Jachaziel tretí, Jekameam štvrtý. 20 Uzielovi synovia: Micha prvý, Jišija druhý. 21 Merariho synovia: Machli a Muši. Machliho synovia: Eleazar a Kiš. 22 Eleazar zomrel a nezanechal po sebe synov, iba dcéry, ktoré si pobrali Kišovi synovia, ich príbuzní. 23 Mušiho synovia: Machli, Eder a Jeremot, traja. 24 To boli Léviho synovia podľa ich rodín, počítaní menovite hlava po hlave, každý zvlášť; ktokoľvek bol dvadsaťročný a starší, bol pridelený na službu Jahveho domu. 25 Dávid povedal: "Jahve, Boh Izraela, dal svojmu ľudu pokoj a usídlil sa v Jeruzaleme naveky. 26 Leviti už nebudú musieť prenášať Príbytok a veci potrebné na bohoslužbu." 27 Podľa týchto posledných Dávidových úprav boli Leviti, vzatí do zoznamu, dvadsaťroční a starší. 28 Boli pridelení Áronovým synom pre službu Jahveho chrámu na nádvoriach, v miestnostiach, pri očisťovaní všetkých posvätných vecí; konali službu v Božom Chráme. 29 Mali na starosti predkladné chleby, jemnú múku, určenú pre nekrvavé obety, nekvasené chleby pečené na mriežkach, pomáhali pri miesení cesta, mali na starosti všetky duté i dĺžkové miery. 30 Každé ráno mali byť prítomní, aby oslavovali a chválili Jahveho, takisto i večer, 31 tiež pri každom obetovaní celopalu Jahvemu v sobotu, v novomesiaci a vo sviatočné dni podľa počtu určeného pravidlom. Toto je ustavičná povinnosť pred Jahvem. 32 V službe Jahveho chrámu zachovajú predpisy o Stane Stretávania, predpisy svätyne a predpisy Áronových synov, ich bratov.