Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Triedy a úlohy Levitov

1 Keď Dávid zostarol a bol sýty vekom, ustanovil za kráľa nad Izraelom svojho syna Šalamúna.
2 Zhromaždil všetkých náčelníkov Izraela, kňazov a Levitov. 3 Levitov spočítali od tridsaťročných nahor. Keď počítali hlavu po hlave, bolo ich tridsaťosemtisíc mužov; 4 dvadsaťštyritisíc z nich viedlo práce v Jahveho dome, šesťtisíc bolo správcov a sudcov, 5 štyritisíc vrátnikov a štyritisíc chválilo Jahveho na nástrojoch, ktoré dal Dávid zhotoviť na tento cieľ. 6 Potom Dávid podelil Levitov na triedy: Geršon, Kehat a Merari. 7 Geršonovci: Ladan a Šimei. 8 Ladanovi synovia: prvý Jechiel, ďalej Zetam a Joel, spolu traja. 9 Šimeiho synovia: Šelomit, Chaziel a Haran, traja. To sú hlavy Ladanovej rodiny. 10 Šimeiho synovia: Jachat, Zina, Jeuš a Beria; to boli štyria Šimeiho synovia. 11 Jachat bol prvým, Ziza bol druhým, potom Jeuš a Beria, ktorí nemali veľa detí, preto boli zapísaní ako jedna rodina. 12 Kehatovi synovia: Amram, Jic’har, Chebron a Uziel, štyria. 13 Amramovi synovia: Áron a Mojžiš. Áron a jeho synovia boli oddelení, aby zasväcovali presväté veci, on i jeho synovia naveky, aby kadievali pred Jahvem kadidlo, slúžili mu a v jeho mene požehnávali naveky. 14 Mojžiš bol Boží muž a jeho synovia boli započítaní do Léviho kmeňa. 15 Mojžišovi synovia: Geršom a Eliezer. 16 Geršomov syn: Šebuel, prvý. 17 Eliezerovi synovia: Rechabja, prvý; iných synov Eliezer nemal, no Rechabjových synov bolo veľmi mnoho. 18 Jic’harovi synovia: Šelomit, prvý. 19 Chebronovi synovia: Jerijahu prvý, Amarja druhý, Jachaziel tretí, Jekameam štvrtý. 20 Uzielovi synovia: Micha prvý, Jišija druhý. 21 Merariho synovia: Machli a Muši. Machliho synovia: Eleazar a Kiš. 22 Eleazar zomrel a nezanechal po sebe synov, iba dcéry, ktoré si pobrali Kišovi synovia, ich príbuzní. 23 Mušiho synovia: Machli, Eder a Jeremot, traja. 24 To boli Léviho synovia podľa ich rodín, počítaní menovite hlava po hlave, každý zvlášť; ktokoľvek bol dvadsaťročný a starší, bol pridelený na službu Jahveho domu. 25 Dávid povedal: "Jahve, Boh Izraela, dal svojmu ľudu pokoj a usídlil sa v Jeruzaleme naveky. 26 Leviti už nebudú musieť prenášať Príbytok a veci potrebné na bohoslužbu." 27 Podľa týchto posledných Dávidových úprav boli Leviti, vzatí do zoznamu, dvadsaťroční a starší. 28 Boli pridelení Áronovým synom pre službu Jahveho chrámu na nádvoriach, v miestnostiach, pri očisťovaní všetkých posvätných vecí; konali službu v Božom Chráme. 29 Mali na starosti predkladné chleby, jemnú múku, určenú pre nekrvavé obety, nekvasené chleby pečené na mriežkach, pomáhali pri miesení cesta, mali na starosti všetky duté i dĺžkové miery. 30 Každé ráno mali byť prítomní, aby oslavovali a chválili Jahveho, takisto i večer, 31 tiež pri každom obetovaní celopalu Jahvemu v sobotu, v novomesiaci a vo sviatočné dni podľa počtu určeného pravidlom. Toto je ustavičná povinnosť pred Jahvem. 32 V službe Jahveho chrámu zachovajú predpisy o Stane Stretávania, predpisy svätyne a predpisy Áronových synov, ich bratov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk