Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

1 Dávid povedal: "Toto je dom Boha Jahveho a toto je oltár pre celopaly Izraela."

Prípravy na stavbu Chrámu

2 Dávid rozkázal zhromaždiť cudzincov, ktorí boli v Izraelskej krajine, a určil kamenárov na otesávanie kvádrov na stavbu Božieho domu.
3 Dávid prichystal množstvo železa na kliny do krídel brán a na spojovacie skoby, tiež nezvážiteľné množstvo bronzu 4 a nespočetné množstvo cédrového dreva, lebo Sidonci a Týrčania dovážali Dávidovi veľké množstvo cédrového dreva. 5 Dávid si povedal: "Môj syn Šalamún je ešte mladý a neskúsený, ale dom, ktorý sa má postaviť Jahvemu, musí byť veľkolepý, aby bol známy a slávny na celom svete. Preto mu urobím prípravy." Tak Dávid urobil veľké prípravy prv, než zomrel. 6 Potom si zavolal syna Šalamúna a prikázal mu, aby postavil dom Jahvemu, Bohu Izraela. 7 Dávid povedal Šalamúnovi: "Syn môj, túžil som postaviť dom Menu Jahveho, svojho Boha. 8 Ale Jahveho slovo ma upozornilo: ‚Ty si prelial veľa krvi a veľké vojny viedol, preto ty nevystavíš dom pre moje Meno, pretože si prelial predo mnou mnoho krvi na zem. 9 Pozri, narodil sa ti syn, on bude mužom pokoja a ja mu zaistím pokoj so všetkými jeho okolitými nepriateľmi, lebo jeho meno bude Šalamún a za jeho dní dám Izraelu pokoj a mier. 10 On postaví dom môjmu Menu. On mi bude synom a ja jemu otcom a trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním naveky.‘ 11 Teraz teda, syn môj, nech je Jahve s tebou, aby si úspešne vybudoval dom Jahveho, svojho Boha, ako to povedal o tebe. 12 Nech ti Jahve dá múdrosť a rozvahu a keď ťa ustanoví nad Izraelom, budeš zachovávať zákon Jahveho, svojho Boha. 13 Len vtedy budeš mať úspech, keď budeš zachovávať a do života uvádzať zákony a predpisy, ktoré Jahve dal Mojžišovi pre Izrael. Buď silný a rozhodný. Neboj sa a nestrachuj! 14 Pozri, svojou námahou som pripravil pre Boží dom stotisíc talentov zlata a milión talentov striebra a také množstvo bronzu a železa, že ho nemožno zvážiť. Pripravil som aj drevo a kamene a ty k nim ešte pridáš. 15 Máš k dispozícii mnohých remeselníkov, kamenárov, murárov, tesárov a rôznych odborníkov pre každú prácu, 16 zlata, striebra, bronzu a železa bez počtu. Daj sa do práce! A nech je Jahve s tebou!" 17 Dávid prikázal všetkým náčelníkom Izraela, aby pomáhali jeho synovi Šalamúnovi: 18 "Či nie je s vami Jahve, váš Boh? Lebo vám dal pokoj na všetkých stranách, veď dal do mojich rúk obyvateľov krajiny a krajina je poddaná Jahvemu a jeho ľudu. 19 Teraz hľadajte Jahveho, svojho Boha, oddaným srdcom a dušou! Dajte sa do budovania a postavte svätyňu Jahvemu, svojmu Bohu, aby ste mohli vniesť archu Jahveho zmluvy i posvätné Božie predmety do domu postaveného Jahveho menu!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk