Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Sčítanie ľudu

1 Satan povstal proti Izraelu a naviedol Dávida sčítať Izraelcov.
2 Dávid povedal Joabovi a náčelníkom: "Choďte, spočítajte Izrael od Beer-Šeby až po Dan, potom mi prineste správu, aby som vedel, koľko ich je." 3 Joab odpovedal: "Nech Jahve rozmnoží svoj ľud ešte stonásobne! Beztak sú všetci, pán môj, kráľ, sluhami môjho pána. Prečo si to môj pán žiada? Prečo by sa Izrael mal previniť?" 4 Ale kráľov rozkaz Joabovi bol rozhodný. Tak sa Joab vybral, poprechodil celý Izrael a vrátil sa do Jeruzalema. 5 Joab odovzdal kráľovi čísla dosiahnuté pri sčítaní ľudu: celý Izrael mal milión stotisíc mužov schopných tasiť meč a Júda štyristosedemdesiattisíc mužov schopných tasiť meč. 6 Léviho a Benjamína nespočítal s nimi, lebo Joabovi sa nepáčil kráľov rozkaz.

Mor a Božie odpustenie

7 Bohu sa táto vec nepáčila a ranil Izrael.
8 Dávid povedal Bohu: "Veľmi som zhrešil, keď som to urobil. Prosím, odpusť teraz tento hriech svojmu sluhovi, lebo som urobil veľkú hlúposť." 9 Jahve povedal Gadovi, Dávidovmu vidcovi: 10 "Choď a povedz Dávidovi: Takto hovorí Jahve: Predkladám ti tri veci: Vyvoľ si jednu z nich a urobím ti to." 11 Gad teda šiel k Dávidovi a oznámil mu toto: "Takto hovorí Jahve: Vyber si: 12 buď tri roky hladu, buď tri mesiace utekať pred svojimi nepriateľmi na dosah ich meča, alebo tri dni Jahveho meča, moru, že Jahveho anjel bude pustošiť po celom území Izraela. Teraz sa rozhodni, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal." 13 Dávid odpovedal Gadovi: "Som vo veľkej úzkosti. Ach, nech upadnem do Jahveho rúk, lebo jeho milosrdenstvo je nesmierne, ale nech neupadnem do rúk ľudí!" 14 Jahve teda dopustil na Izrael mor, takže z Izraelcov padlo sedemdesiattisíc ľudí. 15 Potom Boh poslal anjela do Jeruzalema, aby ho zničil, ale ako tak ničil, Jahve zhliadol a bolo mu toho ľúto a povedal anjelovi-zhubcovi: "Dosť už! Prestaň!" Jahveho anjel bol pri humne Ornana Jebuzejského. 16 Keď Dávid pozrel hore, videl Jahveho anjela, ktorý stál medzi zemou a nebom s vytaseným mečom v ruke vystretej proti Jeruzalemu. Dávid a starší, oblečení do vrecoviny, hodili sa tvárou k zemi. 17 Dávid povedal Bohu: "Ja som nariadil sčítať ľud, ja som zhrešil, ja som sa dopustil zlého. Čo však urobili tieto ovce? Jahve, Bože môj, nech tvoja ruka postihne mňa a moju rodinu, ale tvoj ľud nech unikne pohrome!"

Postavenie oltára

18 Jahveho anjel rozkázal vtedy Gadovi: "Nech Dávid ide hore a postaví oltár Jahvemu na humne Ornana Jebuzejského!"
19 Dávid teda šiel podľa slova, ktoré mu povedal Gad v Jahveho mene. 20 Ornan sa obrátil, videl anjela a ukryl sa so svojimi štyrmi synmi. Ornan práve mlátil pšenicu, 21 keď Dávid išiel k nemu. Ornan sa pozrel, videl Dávida, vyšiel z humna a prestrel sa pred Dávidom tvárou k zemi. 22 Dávid povedal Ornanovi: "Prepusti mi miesto humna, aby som na ňom vystaval oltár Jahvemu. Prepusti mi ho za plnú cenu v striebre. Potom sa pohroma vzdiali od ľudu." 23 Nato povedal Ornan Dávidovi: "Vezmi si ho. A nech kráľ, môj pán, urobí, čo uzná za dobré. Pozri: dávam voly na celopaly, mlátiace vlačuhy na palivo a pšenicu na nekrvavú obetu. Dávam ti všetko." 24 Ale kráľ odpovedal Ornanovi: "Nie tak! Chcem to kúpiť od teba za plnú cenu v striebre. Nevezmem predsa pre Jahveho to, čo je tvoje, a neobetujem celopaly, ktoré ma nestoja nič." 25 Dávid dal Ornanovi šesťsto šeklov zlata. 26 Dávid tam postavil oltár Jahvemu a obetoval celopaly a obety spoločenstva. Vzýval Jahveho a Jahve mu odpovedal ohňom z neba, ktorý zostúpil na oltár celopalu 27 a rozkázal anjelovi zastrčiť si meč naspäť do pošvy. 28 V tom čase, keď Dávid videl, že mu Jahve odpovedal na humne Jebuzejca Ornana, priniesol tam obetu. 29 Jahveho Príbytok, ktorý dal zhotoviť Mojžiš na púšti, a oltár celopalov boli v tom čase na výšine v Gabaone, 30 ale Dávid tam nemohol ísť pred Boha, aby sa radil, lebo bol prestrašený mečom Jahveho anjela.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk