Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Urážka Dávidových vyslancov

1 Po tomto sa stalo, že zomrel Nachaš, kráľ Ammoncov, a miesto neho sa stal kráľom jeho syn.
2 Dávid si povedal: "Prejavím láskavosť Nachašovmu synovi Chanúnovi, ako jeho otec prejavil láskavosť mne." Tak Dávid poslal poslov, aby mu prejavili sústrasť nad smrťou jeho otca. Ale keď Dávidovi vyslanci došli do krajiny Ammoncov ku Chanúnovi prejaviť mu sústrasť, 3 ammonské kniežatá povedali Chanúnovi: "Nazdávaš sa, že Dávid chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal nositeľov sústrasti? Skôr preto poslal k tebe svojich poslov, aby preskúmali a presliedili krajinu, ako ju rozvrátiť." 4 Vtedy Chanún chytil Dávidových vyslancov, dal ich oholiť, odrezať im šaty až po rozkrok, a potom ich prepustil. 5 Dávidovi oznámili, čo sa stalo týmto ľuďom: poslal im niekoho naproti, lebo títo ľudia boli veľmi zhanobení, a kráľ im odkázal: "Zostaňte v Jerichu, kým vám brady znova podrastú, potom sa vrátite."

Prvé ťaženie proti Ammoncom

6 Ammonci videli, že pritiahli na seba Dávidov hnev; Chanún a Ammonci poslali tisíc talentov striebra, aby si najali bojové vozy a jazdcov od Aramejcov z Mezopotámie, od Aramejcov z Maachy a z Coby.
7 Najali si kráľa Maachy, jeho vojsko s tridsaťdvatisíc vozmi. Tí prišli a utáborili sa pred Medebou, zatiaľ čo Ammonci vyšli zo svojich miest a nastúpili do boja. 8 Keď sa to Dávid dozvedel, poslal proti nim Joaba a celé vojsko hrdinov. 9 Ammonci vyšli a zoradili sa do bojového šíku pred mestskou bránou, ale králi, ktorí prišli, zaujali postavenie osobitne v otvorenom poli. 10 Keď Joab videl, že sa proti nemu chystá boj spredu i zozadu, vybral si z elitných bojovníkov a postavil ich do šíku proti Aramejcom. 11 Ostatok vojska zveril svojmu bratovi Abišajovi a postavil ich proti Ammoncom. 12 Povedal: "Ak budú Aramejci mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc, ak budú Ammonci mocnejší ako ty, prídem ti ja na pomoc. 13 Buď udatný, buďme silní pre svoj ľud a pre mestá nášho Boha! A nech Jahve urobí, čo uzná za dobré." 14 Joab a jeho vojsko začali boj proti Aramejcom, a tí pred ním utiekli. 15 Keď Ammonci videli, že Aramejci utekajú, aj oni utiekli pred Joabovým bratom Abišajom a vošli do mesta. Vtedy sa Joab vrátil do Jeruzalema.

Víťazstvo nad Aramejcami

16 Keď Aramejci videli, že ich Izraelci porazili, poslali poslov a zhromaždili Aramejcov, ktorí bývali za Eufratom; viedol ich Šofach, Hadadezerov vojvodca.
17 Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prekročil Jordán, dorazil k nim a zoradil sa proti nim do šíku. Nato Dávid zoradil vojsko do útoku proti Aramejcom, ktorí bojovali proti nemu. 18 Ale Aramejci utiekli pred Izraelom a Dávid im pobil sedemtisíc chlapov na vojnových vozoch a štyridsaťtisíc pešiakov; zabil aj veliteľa vojska Šofacha. 19 Keď Hadadezerovi poddaní králi videli, že ich Izrael porazil, uzavreli mier s Dávidom a podrobili sa mu. Aramejci odvtedy už nechceli Ammoncom pomáhať.