Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Urážka Dávidových vyslancov

1 Po tomto sa stalo, že zomrel Nachaš, kráľ Ammoncov, a miesto neho sa stal kráľom jeho syn.
2 Dávid si povedal: "Prejavím láskavosť Nachašovmu synovi Chanúnovi, ako jeho otec prejavil láskavosť mne." Tak Dávid poslal poslov, aby mu prejavili sústrasť nad smrťou jeho otca. Ale keď Dávidovi vyslanci došli do krajiny Ammoncov ku Chanúnovi prejaviť mu sústrasť, 3 ammonské kniežatá povedali Chanúnovi: "Nazdávaš sa, že Dávid chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal nositeľov sústrasti? Skôr preto poslal k tebe svojich poslov, aby preskúmali a presliedili krajinu, ako ju rozvrátiť." 4 Vtedy Chanún chytil Dávidových vyslancov, dal ich oholiť, odrezať im šaty až po rozkrok, a potom ich prepustil. 5 Dávidovi oznámili, čo sa stalo týmto ľuďom: poslal im niekoho naproti, lebo títo ľudia boli veľmi zhanobení, a kráľ im odkázal: "Zostaňte v Jerichu, kým vám brady znova podrastú, potom sa vrátite."

Prvé ťaženie proti Ammoncom

6 Ammonci videli, že pritiahli na seba Dávidov hnev; Chanún a Ammonci poslali tisíc talentov striebra, aby si najali bojové vozy a jazdcov od Aramejcov z Mezopotámie, od Aramejcov z Maachy a z Coby.
7 Najali si kráľa Maachy, jeho vojsko s tridsaťdvatisíc vozmi. Tí prišli a utáborili sa pred Medebou, zatiaľ čo Ammonci vyšli zo svojich miest a nastúpili do boja. 8 Keď sa to Dávid dozvedel, poslal proti nim Joaba a celé vojsko hrdinov. 9 Ammonci vyšli a zoradili sa do bojového šíku pred mestskou bránou, ale králi, ktorí prišli, zaujali postavenie osobitne v otvorenom poli. 10 Keď Joab videl, že sa proti nemu chystá boj spredu i zozadu, vybral si z elitných bojovníkov a postavil ich do šíku proti Aramejcom. 11 Ostatok vojska zveril svojmu bratovi Abišajovi a postavil ich proti Ammoncom. 12 Povedal: "Ak budú Aramejci mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc, ak budú Ammonci mocnejší ako ty, prídem ti ja na pomoc. 13 Buď udatný, buďme silní pre svoj ľud a pre mestá nášho Boha! A nech Jahve urobí, čo uzná za dobré." 14 Joab a jeho vojsko začali boj proti Aramejcom, a tí pred ním utiekli. 15 Keď Ammonci videli, že Aramejci utekajú, aj oni utiekli pred Joabovým bratom Abišajom a vošli do mesta. Vtedy sa Joab vrátil do Jeruzalema.

Víťazstvo nad Aramejcami

16 Keď Aramejci videli, že ich Izraelci porazili, poslali poslov a zhromaždili Aramejcov, ktorí bývali za Eufratom; viedol ich Šofach, Hadadezerov vojvodca.
17 Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prekročil Jordán, dorazil k nim a zoradil sa proti nim do šíku. Nato Dávid zoradil vojsko do útoku proti Aramejcom, ktorí bojovali proti nemu. 18 Ale Aramejci utiekli pred Izraelom a Dávid im pobil sedemtisíc chlapov na vojnových vozoch a štyridsaťtisíc pešiakov; zabil aj veliteľa vojska Šofacha. 19 Keď Hadadezerovi poddaní králi videli, že ich Izrael porazil, uzavreli mier s Dávidom a podrobili sa mu. Aramejci odvtedy už nechceli Ammoncom pomáhať.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk