Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Dávidove vojny

1 Po tomto sa stalo, že Dávid porazil Filištíncov a podmanil si ich. Odňal z rúk Filištíncov Gat a čo k nemu patrí.
2 Potom porazil Moabcov, takže Moabci sa stali Dávidovými poddanými a prinášali mu poplatky. 3 Dávid porazil Hadadezera, kráľa Coby, pri Chamate, keď ten šiel rozšíriť svoju moc na rieku Eufrat. 4 Dávid mu vzal tisíc vojnových vozov, sedemtisíc jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov. Dávid dal ochromiť kone všetkých vojnových vozov, ale sto vozov si ponechal. 5 Aramejci z Damasku prišli na pomoc Hadadezerovi, kráľovi Coby, ale Dávid zabil Aramejcom dvadsaťdvatisíc chlapov. 6 Potom Dávid ustanovil miestodržiteľov v damašskom Arame a Aramejci sa stali Dávidovými poddanými a platili poplatky. Všade, kade chodil, Jahve dával Dávidovi víťazstvo. 7 Dávid vzal zlaté štíty, ktoré nosila Hadadezerova garda, a doniesol ich do Jeruzalema. 8 Z Tibchatu a Kunu, Hadadezerových miest, Dávid nabral veľké množstvo bronzu, z ktorého Šalamún zhotovil bronzové more, stĺpy a bronzové náčinie. 9 Keď sa Tou, kráľ Chamatu, dopočul, že Dávid porazil celé vojsko Hadadezera, kráľa Coby, 10 poslal svojho syna Hadorama ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a blahoželal mu, že bojoval proti Hadadezerovi a že ho porazil, lebo Hadadezer bol vo vojne s Touom. Poslal i rozličné zlaté, strieborné a bronzové predmety. 11 Kráľ Dávid ich tiež zasvätil Jahvemu so striebrom a zlatom, ktoré vybral od všetkých národov: od Edomcov, od Moabcov, od Ammoncov, od Filištíncov a od Amalekovcov. 12 Abišaj, Cerujin syn, porazil v Soľnom údolí osemnásťtisíc Edomcov. 13 Ustanovil miestodržiteľov v Edome, takže všetci Edomci sa stali Dávidovými poddanými. Všade, kam Dávid išiel, Boh mu dal víťazstvo.

Správa kráľovstva

14 Dávid kraľoval nad celým Izraelom, vykonával právo a spravodlivosť pre všetok svoj ľud.
15 Joab, Cerujin syn, velil vojsku; Jehošafat, Achiludov syn, bol vrchným veliteľom; 16 Sadok, Achitubov syn, a Achimelech, Ebjatarov syn, boli kňazmi; Šavša bol pisárom. 17 Benajahu, Jehojadov syn, velil Keretejcom a Peletejcom. Dávidovi synovia boli prvými po kráľovom boku.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk