Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

18. kapitola

Dávidove vojny

1 Po tomto sa stalo, že Dávid porazil Filištíncov a podmanil si ich. Odňal z rúk Filištíncov Gat a čo k nemu patrí.
2 Potom porazil Moabcov, takže Moabci sa stali Dávidovými poddanými a prinášali mu poplatky. 3 Dávid porazil Hadadezera, kráľa Coby, pri Chamate, keď ten šiel rozšíriť svoju moc na rieku Eufrat. 4 Dávid mu vzal tisíc vojnových vozov, sedemtisíc jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov. Dávid dal ochromiť kone všetkých vojnových vozov, ale sto vozov si ponechal. 5 Aramejci z Damasku prišli na pomoc Hadadezerovi, kráľovi Coby, ale Dávid zabil Aramejcom dvadsaťdvatisíc chlapov. 6 Potom Dávid ustanovil miestodržiteľov v damašskom Arame a Aramejci sa stali Dávidovými poddanými a platili poplatky. Všade, kade chodil, Jahve dával Dávidovi víťazstvo. 7 Dávid vzal zlaté štíty, ktoré nosila Hadadezerova garda, a doniesol ich do Jeruzalema. 8 Z Tibchatu a Kunu, Hadadezerových miest, Dávid nabral veľké množstvo bronzu, z ktorého Šalamún zhotovil bronzové more, stĺpy a bronzové náčinie. 9 Keď sa Tou, kráľ Chamatu, dopočul, že Dávid porazil celé vojsko Hadadezera, kráľa Coby, 10 poslal svojho syna Hadorama ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a blahoželal mu, že bojoval proti Hadadezerovi a že ho porazil, lebo Hadadezer bol vo vojne s Touom. Poslal i rozličné zlaté, strieborné a bronzové predmety. 11 Kráľ Dávid ich tiež zasvätil Jahvemu so striebrom a zlatom, ktoré vybral od všetkých národov: od Edomcov, od Moabcov, od Ammoncov, od Filištíncov a od Amalekovcov. 12 Abišaj, Cerujin syn, porazil v Soľnom údolí osemnásťtisíc Edomcov. 13 Ustanovil miestodržiteľov v Edome, takže všetci Edomci sa stali Dávidovými poddanými. Všade, kam Dávid išiel, Boh mu dal víťazstvo.

Správa kráľovstva

14 Dávid kraľoval nad celým Izraelom, vykonával právo a spravodlivosť pre všetok svoj ľud.
15 Joab, Cerujin syn, velil vojsku; Jehošafat, Achiludov syn, bol vrchným veliteľom; 16 Sadok, Achitubov syn, a Achimelech, Ebjatarov syn, boli kňazmi; Šavša bol pisárom. 17 Benajahu, Jehojadov syn, velil Keretejcom a Peletejcom. Dávidovi synovia boli prvými po kráľovom boku.