Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

1 Božiu archu doniesli a zložili ju na jej miesto do stanu, ktorý dal Dávid postaviť pre ňu. Obetovali pred Bohom celopaly a obety spoluúčasti. 2 Keď Dávid dokončil celopaly a obety spoluúčasti, požehnal ľud v Jahveho mene. 3 Potom nadelil všetkým Izraelcom, mužom a ženám, každému peceň chleba, hrudu datlí a hrsť suchých hrozienok.

Služba Levitov pred archou

4 Dávid určil niektorých Levitov na službu pred Jahveho archou, aby velebili, oslavovali a chválili Jahveho, Boha Izraela.
5 Asaf bol prvý, druhý po ňom Zecharja, ďalej Uziel, Šemiramot, Jechiel, Matitja, Eliab, Benajahu, Obed-Edom a Jeiel. Hrali na lýrach a citarách a Asaf hral na cimbale. 6 Kňazi Benajahu a Jachziel ustavične trúbili na trúbach pred archou Božej zmluvy. 7 V ten deň Dávid, prvý chváliac Jahveho, zveril tento chválospev Asafovi a jeho bratom: 8 Vzdávajte chválu Jahvemu a vzývajte jeho meno, ohlasujte jeho skutky medzi národmi, 9 spievajte mu radostné piesne, vyrozprávajte všetky jeho podivuhodné skutky. 10 Buďte hrdí na jeho sväté meno, nech sa radujú srdcia všetkých, čo hľadajú Jahveho! 11 Hľadajte Jahveho a jeho moc, vyhľadávajte jeho prítomnosť! 12 Majte na mysli, aké podivuhodné činy vykonal, jeho zázraky a rozhodnutia jeho úst. 13 Synovia Izraela, jeho sluhu, deti Jakuba, jeho vyvolení, 14 on je náš Jahve, náš Boh, jeho zákony platia na celom svete! 15 Pamätajte večne na jeho zmluvu, na sľub, ktorý dal tisícim pokoleniam, 16 na zmluvu, čo uzavrel s Abrahámom, na prísahu, ktorou sa zaviazal Izákovi! 17 Jakubovi to ustanovil ako zákon, ako večnú zmluvu Izraelovi, 18 keď povedal: "Tebe dávam krajinu, Kanaán ako dedičný podiel." 19 Keď vás bolo neveľa, iba hŕstka, a boli ste cudzincami v krajine. 20 Keď putovali z kraja do kraja, z jednej ríše do druhej, 21 on nikomu nedovolil, aby ich utláčal, a pre nich trestal kráľov: 22 "Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom!" 23 Spievaj Jahvemu, celá zem, rozhlasujte deň čo deň jeho spásu, 24 rozprávajte národom o jeho sláve, zvestujte všetkým ľuďom jeho veľké činy! 25 Veľmi veľký je Jahve a hodný nevýslovnej chvály, úžasný, nad všetkých pohanských bohov. 26 Všetci bôžikovia sú iba modly. Ale Jahve urobil nebesia. 27 Obklopuje ho sláva a veleba, moc a nádhera napĺňajú jeho chrám. 28 Chváľte Jahveho, rodiny národov, chváľte Jahveho slávu a moc, 29 chváľte slávne Jahveho meno! Prinášajte dary a vstúpte do jeho chrámu, klaňajte sa Jahvemu v lesku jeho veleby! 30 Chvej sa pred ním, celá zem! On postavil zemekruh, že sa nepohne. 31 Radujte sa, nebesia, a zaplesaj, zem! Oznamujte všetkým pohanom: Jahve je kráľ. 32 Zahuč, more, so všetkým svojím tvorstvom! Nech jasajú polia so všetkou svojou úrodou! 33 Nech od radosti zašumia stromy v lesoch pred Jahvem, lebo prichádza súdiť zem. 34 Chváľte Jahveho, lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá naveky! 35 Povedzte: Vysloboď nás, Bože, naša spása! Zhromaždi nás, vyveď nás z pohanských národov, aby sme mohli ďakovať tvojmu svätému menu a boli hrdí na to, že ťa môžeme oslavovať. 36 Nech je zvelebený Jahve, Boh Izraela, na večné veky! Všetok ľud nech zvolá: Amen! Aleluja! 37 Dávid nechal pred archou Jahveho zmluvy Asafa a jeho bratov, aby ustavične konali službu pred archou podľa každodenného poriadku, 38 tiež Obed-Edoma a jeho šesťdesiatosem bratov. Obed-Edom, Jedutunov syn, a Chosa boli vrátnikmi. 39 Kňaza Sadoka a jeho bratov kňazov ponechal pred Jahveho Príbytkom na výšine v Gabaone, 40 aby ustavične prinášali celopaly Jahvemu na oltári celopalov ráno a večer, a to celkom tak, ako je napísané v Jahveho zákone, ktorý nariadil Izraelu. 41 S nimi boli Heman a Jedutun a ostatní z vybraných, ktorých menovite určili, aby vzdávali Jahvemu vďaky, "lebo jeho láska trvá naveky". 42 S nimi boli Heman a Jedutun, poverení trúbiť na trúby, hrať na cimbaly a nástroje pre doprovod Božích piesní. Jedutunovi synovia mali na starosti bránu. 43 Všetok ľud odišiel, každý do svojho domu, a Dávid sa vrátil požehnať svoju domácnosť.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk