Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

1 Božiu archu doniesli a zložili ju na jej miesto do stanu, ktorý dal Dávid postaviť pre ňu. Obetovali pred Bohom celopaly a obety spoluúčasti. 2 Keď Dávid dokončil celopaly a obety spoluúčasti, požehnal ľud v Jahveho mene. 3 Potom nadelil všetkým Izraelcom, mužom a ženám, každému peceň chleba, hrudu datlí a hrsť suchých hrozienok.

Služba Levitov pred archou

4 Dávid určil niektorých Levitov na službu pred Jahveho archou, aby velebili, oslavovali a chválili Jahveho, Boha Izraela.
5 Asaf bol prvý, druhý po ňom Zecharja, ďalej Uziel, Šemiramot, Jechiel, Matitja, Eliab, Benajahu, Obed-Edom a Jeiel. Hrali na lýrach a citarách a Asaf hral na cimbale. 6 Kňazi Benajahu a Jachziel ustavične trúbili na trúbach pred archou Božej zmluvy. 7 V ten deň Dávid, prvý chváliac Jahveho, zveril tento chválospev Asafovi a jeho bratom: 8 Vzdávajte chválu Jahvemu a vzývajte jeho meno, ohlasujte jeho skutky medzi národmi, 9 spievajte mu radostné piesne, vyrozprávajte všetky jeho podivuhodné skutky. 10 Buďte hrdí na jeho sväté meno, nech sa radujú srdcia všetkých, čo hľadajú Jahveho! 11 Hľadajte Jahveho a jeho moc, vyhľadávajte jeho prítomnosť! 12 Majte na mysli, aké podivuhodné činy vykonal, jeho zázraky a rozhodnutia jeho úst. 13 Synovia Izraela, jeho sluhu, deti Jakuba, jeho vyvolení, 14 on je náš Jahve, náš Boh, jeho zákony platia na celom svete! 15 Pamätajte večne na jeho zmluvu, na sľub, ktorý dal tisícim pokoleniam, 16 na zmluvu, čo uzavrel s Abrahámom, na prísahu, ktorou sa zaviazal Izákovi! 17 Jakubovi to ustanovil ako zákon, ako večnú zmluvu Izraelovi, 18 keď povedal: "Tebe dávam krajinu, Kanaán ako dedičný podiel." 19 Keď vás bolo neveľa, iba hŕstka, a boli ste cudzincami v krajine. 20 Keď putovali z kraja do kraja, z jednej ríše do druhej, 21 on nikomu nedovolil, aby ich utláčal, a pre nich trestal kráľov: 22 "Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom!" 23 Spievaj Jahvemu, celá zem, rozhlasujte deň čo deň jeho spásu, 24 rozprávajte národom o jeho sláve, zvestujte všetkým ľuďom jeho veľké činy! 25 Veľmi veľký je Jahve a hodný nevýslovnej chvály, úžasný, nad všetkých pohanských bohov. 26 Všetci bôžikovia sú iba modly. Ale Jahve urobil nebesia. 27 Obklopuje ho sláva a veleba, moc a nádhera napĺňajú jeho chrám. 28 Chváľte Jahveho, rodiny národov, chváľte Jahveho slávu a moc, 29 chváľte slávne Jahveho meno! Prinášajte dary a vstúpte do jeho chrámu, klaňajte sa Jahvemu v lesku jeho veleby! 30 Chvej sa pred ním, celá zem! On postavil zemekruh, že sa nepohne. 31 Radujte sa, nebesia, a zaplesaj, zem! Oznamujte všetkým pohanom: Jahve je kráľ. 32 Zahuč, more, so všetkým svojím tvorstvom! Nech jasajú polia so všetkou svojou úrodou! 33 Nech od radosti zašumia stromy v lesoch pred Jahvem, lebo prichádza súdiť zem. 34 Chváľte Jahveho, lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá naveky! 35 Povedzte: Vysloboď nás, Bože, naša spása! Zhromaždi nás, vyveď nás z pohanských národov, aby sme mohli ďakovať tvojmu svätému menu a boli hrdí na to, že ťa môžeme oslavovať. 36 Nech je zvelebený Jahve, Boh Izraela, na večné veky! Všetok ľud nech zvolá: Amen! Aleluja! 37 Dávid nechal pred archou Jahveho zmluvy Asafa a jeho bratov, aby ustavične konali službu pred archou podľa každodenného poriadku, 38 tiež Obed-Edoma a jeho šesťdesiatosem bratov. Obed-Edom, Jedutunov syn, a Chosa boli vrátnikmi. 39 Kňaza Sadoka a jeho bratov kňazov ponechal pred Jahveho Príbytkom na výšine v Gabaone, 40 aby ustavične prinášali celopaly Jahvemu na oltári celopalov ráno a večer, a to celkom tak, ako je napísané v Jahveho zákone, ktorý nariadil Izraelu. 41 S nimi boli Heman a Jedutun a ostatní z vybraných, ktorých menovite určili, aby vzdávali Jahvemu vďaky, "lebo jeho láska trvá naveky". 42 S nimi boli Heman a Jedutun, poverení trúbiť na trúby, hrať na cimbaly a nástroje pre doprovod Božích piesní. Jedutunovi synovia mali na starosti bránu. 43 Všetok ľud odišiel, každý do svojho domu, a Dávid sa vrátil požehnať svoju domácnosť.