Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Prípravy na prevezenie

1 Dávid si vystaval budovy v Dávidovom meste a pripravil miesto pre Božiu archu a postavil pre ňu stan.
2 Potom Dávid povedal: "Nikto nesmie nosiť Božiu archu, iba Leviti, lebo ich si Jahve vyvolil, aby nosili Jahveho archu a obsluhovali ju naveky." 3 Dávid zhromaždil celý Izrael do Jeruzalema, aby vyniesli Jahveho archu na miesto, ktoré pre ňu pripravil. 4 Dávid zhromaždil Áronovcov a Levitov: 5 Kehatovcov: knieža Uriela a jeho bratov, stodvadsiatich; 6 Merariovcov: knieža Asaju a jeho bratov, dvestodvadsiatich; 7 Geršomovcov: knieža Joela a jeho bratov, stotridsiatich; 8 Elicafanovcov: knieža Šemaju a jeho dvesto bratov; 9 Chebronovcov: knieža Eliela a jeho bratov, osemdesiatich; 10 Uzielovcov: knieža Aminadaba a jeho bratov, stodvanástich. 11 Dávid povolal kňazov Sadoka a Ebjatara, Levitov Uriela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela a Aminadaba, 12 povedal im: "Vy ste hlavy levitských rodín; posväťte sa vy i vaši bratia a preneste archu Jahveho, Boha Izraela, na miesto, ktoré som jej pripravil. 13 Pretože ste predtým neboli prítomní, Jahve nás udrela: nehľadali sme ho, ako bolo treba." 14 Kňazi a Leviti sa posvätili, aby preniesli archu Jahveho, Boha Izraela. 15 Leviti niesli Božiu archu na pleciach na žrdiach, ako prikázal Mojžiš podľa Jahveho slova. 16 Dávid prikázal kniežatám Levitov, aby postavili ako hudobníkov tých svojich bratov, ktorí boli schopní vylúdiť veselú hudbu na svojich nástrojoch, citarách, lýrach a cimbaloch. 17 Leviti postavili Hemana, Joelovho syna, z jeho bratov Asafa, Berechjahuovho syna; z Merariovcov, svojich bratov, Etana, Kušajahuovho syna. 18 A s nimi i svojich bratov druhého radu, boli to: Zecharjahu, Uziel, Šemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Benajahu, Maasejahu, Matijahu, Eliflehu, Miknejahu, Obed-Edom a Jeiel, vrátnici; 19 speváci: Heman, Asaf a Etan hrali zvučne na bronzové cimbaly. 20 Zecharja, Uziel, Šemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maasejahu, Benajahu hrali na lýrach pre vysoký hlas. 21 Matitjahu, Eliflehu, Miknejahu, Obed-Edom, Jeiel a Azazjahu udávali rytmus citarami pre hlboký hlas. 22 Kenanjahu, knieža Levitov, poverených prenášaním, viedol prenášanie, lebo sa v tom vyznal. 23 Berekja a Elkana boli vrátnikmi pri arche. 24 Kňazi Šebanjahu, Jošafat, Netaneel, Amasaj, Zecharjahu, Benajahu a Eliezer trúbili na trúbach pred Božou archou. Obed-Edom a Jechija boli vrátnikmi pri arche.

Obrad prenesenia

25 Dávid, starší Izraela a velitelia nad tisícami s veľkou radosťou prenášali Božiu archu zmluvy z domu Obed-Edoma.
26 Boh pomáhal Levitom, ktorí niesli archu Božej zmluvy a obetovali sedem býkov a sedem baranov. 27 Dávid bol oblečený do plášťa z jemného plátna, tak isto ako všetci Leviti, ktorí prenášali archu, i speváci a Kenanjahu, ktorý viedol prenášanie. Dávid mal i ľanový efód. 28 Celý Izrael preniesol archu Jahveho zmluvy s jasotom, trúbiac na rohy, trúby a za zvukov cimbalov, lýr a citár. 29 Keď archa Jahveho zmluvy došla k Dávidovmu mestu, Šaulova dcéra Mikal hľadela z okna a videla kráľa tancovať a plesať a pohrdla ním vo svojom srdci.