Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Prípravy na prevezenie

1 Dávid si vystaval budovy v Dávidovom meste a pripravil miesto pre Božiu archu a postavil pre ňu stan.
2 Potom Dávid povedal: "Nikto nesmie nosiť Božiu archu, iba Leviti, lebo ich si Jahve vyvolil, aby nosili Jahveho archu a obsluhovali ju naveky." 3 Dávid zhromaždil celý Izrael do Jeruzalema, aby vyniesli Jahveho archu na miesto, ktoré pre ňu pripravil. 4 Dávid zhromaždil Áronovcov a Levitov: 5 Kehatovcov: knieža Uriela a jeho bratov, stodvadsiatich; 6 Merariovcov: knieža Asaju a jeho bratov, dvestodvadsiatich; 7 Geršomovcov: knieža Joela a jeho bratov, stotridsiatich; 8 Elicafanovcov: knieža Šemaju a jeho dvesto bratov; 9 Chebronovcov: knieža Eliela a jeho bratov, osemdesiatich; 10 Uzielovcov: knieža Aminadaba a jeho bratov, stodvanástich. 11 Dávid povolal kňazov Sadoka a Ebjatara, Levitov Uriela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela a Aminadaba, 12 povedal im: "Vy ste hlavy levitských rodín; posväťte sa vy i vaši bratia a preneste archu Jahveho, Boha Izraela, na miesto, ktoré som jej pripravil. 13 Pretože ste predtým neboli prítomní, Jahve nás udrela: nehľadali sme ho, ako bolo treba." 14 Kňazi a Leviti sa posvätili, aby preniesli archu Jahveho, Boha Izraela. 15 Leviti niesli Božiu archu na pleciach na žrdiach, ako prikázal Mojžiš podľa Jahveho slova. 16 Dávid prikázal kniežatám Levitov, aby postavili ako hudobníkov tých svojich bratov, ktorí boli schopní vylúdiť veselú hudbu na svojich nástrojoch, citarách, lýrach a cimbaloch. 17 Leviti postavili Hemana, Joelovho syna, z jeho bratov Asafa, Berechjahuovho syna; z Merariovcov, svojich bratov, Etana, Kušajahuovho syna. 18 A s nimi i svojich bratov druhého radu, boli to: Zecharjahu, Uziel, Šemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Benajahu, Maasejahu, Matijahu, Eliflehu, Miknejahu, Obed-Edom a Jeiel, vrátnici; 19 speváci: Heman, Asaf a Etan hrali zvučne na bronzové cimbaly. 20 Zecharja, Uziel, Šemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maasejahu, Benajahu hrali na lýrach pre vysoký hlas. 21 Matitjahu, Eliflehu, Miknejahu, Obed-Edom, Jeiel a Azazjahu udávali rytmus citarami pre hlboký hlas. 22 Kenanjahu, knieža Levitov, poverených prenášaním, viedol prenášanie, lebo sa v tom vyznal. 23 Berekja a Elkana boli vrátnikmi pri arche. 24 Kňazi Šebanjahu, Jošafat, Netaneel, Amasaj, Zecharjahu, Benajahu a Eliezer trúbili na trúbach pred Božou archou. Obed-Edom a Jechija boli vrátnikmi pri arche.

Obrad prenesenia

25 Dávid, starší Izraela a velitelia nad tisícami s veľkou radosťou prenášali Božiu archu zmluvy z domu Obed-Edoma.
26 Boh pomáhal Levitom, ktorí niesli archu Božej zmluvy a obetovali sedem býkov a sedem baranov. 27 Dávid bol oblečený do plášťa z jemného plátna, tak isto ako všetci Leviti, ktorí prenášali archu, i speváci a Kenanjahu, ktorý viedol prenášanie. Dávid mal i ľanový efód. 28 Celý Izrael preniesol archu Jahveho zmluvy s jasotom, trúbiac na rohy, trúby a za zvukov cimbalov, lýr a citár. 29 Keď archa Jahveho zmluvy došla k Dávidovmu mestu, Šaulova dcéra Mikal hľadela z okna a videla kráľa tancovať a plesať a pohrdla ním vo svojom srdci.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk