Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

Božiu archu prevezú z Kirjat-Jearimu

1 Dávid mal poradu s veliteľmi tisícov, stotín a so všetkými veliteľmi.
2 Potom povedal celému zhromaždeniu Izraela: "Ak uznáte za dobré a Jahve, náš Boh, to tak rozhodne, pošlime odkaz našim bratom, ktorí bývajú vo všetkých krajoch Izraela, a najmä kňazom a Levitom v ich mestách a dedinách, aby sa k nám zhromaždili. 3 Potom k nám prenesieme archu nášho Boha, lebo za Šaulových čias sme sa o ňu nestarali." 4 Celé zhromaždenie rozhodlo, že treba tak urobiť, lebo celému ľudu sa návrh páčil. 5 Dávid zhromaždil celý Izrael od egyptského potoka Šichor až po vstup do Chamatu, aby priniesli Božiu archu z Kirjat-Jearimu. 6 Potom Dávid a celý Izrael išli do Baaly, ku Kirjat-Jearimu v Judsku, aby odtiaľ odniesli Božiu archu, ktorá nesie meno Jahveho, tróniaceho nad cherubmi. 7 Božiu archu viezli na novom voze z Abinadabovho domu; Uza a Achjo viedli voz. 8 Dávid a celý Izrael tancovali pred Bohom zo všetkých svojich síl spievajúc za zvuku citár, hárf a tamburín, sistrov a cimbalov. 9 Keď došli ku Kidonovmu humnu, Uza natiahol ruku k Božej arche, lebo voly ju takmer prevrátili. 10 Vtedy Boží hnev vzplanul proti Uzovi, ten ho na mieste zabil, pretože siahol rukou po arche. Uza tam zomrel pred Bohom. 11 Dávid sa rozrušil, že Boh udrel Uzu, a to miesto sa volá až do dnešného dňa Perec-Uza. 12 V ten deň sa Dávid zľakol Boha a povedal: "Ako by som mohol dopraviť k sebe Božiu archu?" 13 Dávid teda nedal previezť Božiu archu k sebe do Dávidovho mesta, ale dal ju odviezť do domu Obed-Edoma z Gatu. 14 Božia archa zostala u Obed-Edoma z Gatu tri mesiace a Jahve požehnal dom Obed-Edoma i všetko, čo mal.