Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Prví Dávidovi spojenci

1 Títo prišli k Dávidovi do Ciklagu, keď ešte utekal pred tvárou Šaula, Kišovho syna. Boli to udatní mužovia, bojujúci s ním vo vojne,
2 vyzbrojení lukom, vycvičení pravicou i ľavicou metať kamene i šípy z luku. Z Benjamína, zo Šaulových bratov: 3 náčelník Achiezer a Joaš, synovia gibejského Hašemu, Jeziel a Pelet, Azmavetovi synovia, Beracha a Jehu Anatotský, 4 Jišmaja Gabaonský, hrdina z Tridsiatich a nad Tridsiatimi; 5 Jirmeja, Jachaziel, Jochanan, Jozabad Gederotský, 6 Elluzaj, Jerimot, Bealja, Šemarjahu Charufský, 7 Elkana, Jišijahu, Azarel, Jeozer a Jašobeam, Korachovci, 8 Joela, Zebadja, Jerochamovi synovia, z Gedoru. 9 Z Gadovcov prešli k Dávidovi na púšť do jeho skalného úkrytu udatní hrdinovia, skúsení bojovníci, pripravení do boja, vyzbrojení štítom a kopijou, vyzerali ako levy a boli rýchli ako gazely na horách. 10 Náčelníkom bol Ezer, Obadja bol druhý, Eliab tretí, 11 Mišmana štvrtý, Jirmeja piaty, 12 Ataj šiesty, Eliel siedmy, 13 Jochanan ôsmy, Elzabad deviaty, 14 Jirmejahu desiaty, Machbanaj jedenásty. 15 Títo Gadovci boli veliteľmi vojska; menší velili stom, väčší tisícom. 16 Oni prešli cez Jordán v prvom mesiaci, na jar, keď Jordán zaplavil oba brehy, a rozohnali všetkých obyvateľov dolín na východ a na západ. 17 Niekoľkí Benjamínovci a Júdovci prišli k Dávidovmu úkrytu. 18 Dávid im vyšiel naproti a povedal: "Ak prichádzate ku mne v pokoji, aby ste mi pomohli, som ochotný spojiť sa s vami. No ak ste prišli zradiť ma nepriateľom, hoci na mojich rukách neväzí nijaké násilie, nech to vidí a potrestá Boh našich otcov!" 19 Vtedy Duch osvietil jedného z nich, Amasaja, veliteľa Tridsiatich, a ten zvolal: "My sme tvoji, Dávid! Sme s tebou, Izajov syn! Pokoj, pokoj s tebou, pokoj a šťastie s tým, kto ti pomáha! Tebe pomáha tvoj Boh!"

Dávid ich prijal a určil ich za veliteľov čiat

20 Niektorí z Manassesovcov prešli k Dávidovi, keď vyšiel s Filištíncami do boja proti Šaulovi. Ale Dávid a jeho spojenci im nepomáhali, pretože po porade ho filištínske kniežatá prepustili hovoriac: "Za cenu našich hláv by prebehol ku svojmu pánovi, Šaulovi."
21 Keď odchádzal do Ciklagu, niektorí Manassesovci sa pripojili k nemu: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu, Ciletaj, manassesovskí tisícnici. 22 Oni veľmi pomáhali Dávidovi a jeho čate, keďže všetci boli udatnými hrdinami a stali sa veliteľmi v jeho vojsku. 23 Deň čo deň prichádzali ľudia Dávidovi na pomoc, takže jeho tábor sa stal veľkým ako Boží tábor.

Bojovníci, ktorí ho urobili kráľom

24 Toto je výpočet ozbrojených vojakov, ktorí prišli k Dávidovi do Chebronu, aby podľa Jahveho slova preniesli na neho Šaulovo kráľovstvo:
25 z Júdovcov so štítom a kopijou: šesťtisíc osemsto do boja vystrojených mužov. 26 Zo Simeonovcov: sedemtisíc sto udatných bojovníkov. 27 Z Levitov: štyritisíc šesťsto, 28 tiež Jehojada, veliteľ Áronovcov, a s ním tritisíc sedemsto, 29 Cadok, chrabrý junák, a dvadsaťdva dôstojníkov z jeho rodiny. 30 Z Benjamínovcov, Šaulových bratov: tritisíc, väčšina z nich sa dovtedy pridŕžala Šaulovho domu. 31 Z Efraimovcov: dvadsaťtisíc osemsto udatných hrdinov, mužov preslávených vo svojich rodinách. 32 Z polovice kmeňa Manasses: osemnásťtisíc zvlášť podľa mena určených na to, aby išli ustanoviť Dávida za kráľa. 33 Z Isacharovcov, ktorí vedeli rozoznať chvíľu, kedy má Izrael konať a ako to má robiť, dvesto ich náčelníkov a všetci ich bratia pod ich velením. 34 Zo Zabulona: päťdesiattisíc bojovníkov vystrojených na boj rozličnými zbraňami, pripravených nastúpiť do boja bez váhania. 35 Z Neftaliho tisíc dôstojníkov a s nimi tridsaťsedemtisíc mužov so štítom a kopijou. 36 Z Danovcov: dvadsaťosemtisíc šesťsto mužov pripravených do boja. 37 Z Ašera: štyridsaťtisíc bojovníkov pripravených do boja. 38 Spoza Jordánu: z Rubenovcov, z Gadovcov a z polovice kmeňa Manasses: stodvadsaťtisíc mužov so všetkými druhmi vojnových zbraní. 39 Všetci títo bojovníci, zoradení do bojových útvarov, prišli do Chebronu rozhodnutí ustanoviť Dávida za kráľa nad celým Izraelom. Ale aj všetci ostatní Izraelci jednomyseľne chceli ustanoviť Dávida za kráľa. 40 Po tri dni tam zostali a jedli a pili s Dávidom. Ich bratia pre nich všetko nachystali. 41 Ale aj ich susedia až po Isachara, Zabulona a Neftaliho dovážali im živobytie na osloch, na ťavách, na muliciach a na voloch: múku, figy, sušené hrozienka, víno a olej, hovädzí a ovčí statok v hojnosti, lebo v Izraeli bola radosť.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk