Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Prví Dávidovi spojenci

1 Títo prišli k Dávidovi do Ciklagu, keď ešte utekal pred tvárou Šaula, Kišovho syna. Boli to udatní mužovia, bojujúci s ním vo vojne,
2 vyzbrojení lukom, vycvičení pravicou i ľavicou metať kamene i šípy z luku. Z Benjamína, zo Šaulových bratov: 3 náčelník Achiezer a Joaš, synovia gibejského Hašemu, Jeziel a Pelet, Azmavetovi synovia, Beracha a Jehu Anatotský, 4 Jišmaja Gabaonský, hrdina z Tridsiatich a nad Tridsiatimi; 5 Jirmeja, Jachaziel, Jochanan, Jozabad Gederotský, 6 Elluzaj, Jerimot, Bealja, Šemarjahu Charufský, 7 Elkana, Jišijahu, Azarel, Jeozer a Jašobeam, Korachovci, 8 Joela, Zebadja, Jerochamovi synovia, z Gedoru. 9 Z Gadovcov prešli k Dávidovi na púšť do jeho skalného úkrytu udatní hrdinovia, skúsení bojovníci, pripravení do boja, vyzbrojení štítom a kopijou, vyzerali ako levy a boli rýchli ako gazely na horách. 10 Náčelníkom bol Ezer, Obadja bol druhý, Eliab tretí, 11 Mišmana štvrtý, Jirmeja piaty, 12 Ataj šiesty, Eliel siedmy, 13 Jochanan ôsmy, Elzabad deviaty, 14 Jirmejahu desiaty, Machbanaj jedenásty. 15 Títo Gadovci boli veliteľmi vojska; menší velili stom, väčší tisícom. 16 Oni prešli cez Jordán v prvom mesiaci, na jar, keď Jordán zaplavil oba brehy, a rozohnali všetkých obyvateľov dolín na východ a na západ. 17 Niekoľkí Benjamínovci a Júdovci prišli k Dávidovmu úkrytu. 18 Dávid im vyšiel naproti a povedal: "Ak prichádzate ku mne v pokoji, aby ste mi pomohli, som ochotný spojiť sa s vami. No ak ste prišli zradiť ma nepriateľom, hoci na mojich rukách neväzí nijaké násilie, nech to vidí a potrestá Boh našich otcov!" 19 Vtedy Duch osvietil jedného z nich, Amasaja, veliteľa Tridsiatich, a ten zvolal: "My sme tvoji, Dávid! Sme s tebou, Izajov syn! Pokoj, pokoj s tebou, pokoj a šťastie s tým, kto ti pomáha! Tebe pomáha tvoj Boh!"

Dávid ich prijal a určil ich za veliteľov čiat

20 Niektorí z Manassesovcov prešli k Dávidovi, keď vyšiel s Filištíncami do boja proti Šaulovi. Ale Dávid a jeho spojenci im nepomáhali, pretože po porade ho filištínske kniežatá prepustili hovoriac: "Za cenu našich hláv by prebehol ku svojmu pánovi, Šaulovi."
21 Keď odchádzal do Ciklagu, niektorí Manassesovci sa pripojili k nemu: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu, Ciletaj, manassesovskí tisícnici. 22 Oni veľmi pomáhali Dávidovi a jeho čate, keďže všetci boli udatnými hrdinami a stali sa veliteľmi v jeho vojsku. 23 Deň čo deň prichádzali ľudia Dávidovi na pomoc, takže jeho tábor sa stal veľkým ako Boží tábor.

Bojovníci, ktorí ho urobili kráľom

24 Toto je výpočet ozbrojených vojakov, ktorí prišli k Dávidovi do Chebronu, aby podľa Jahveho slova preniesli na neho Šaulovo kráľovstvo:
25 z Júdovcov so štítom a kopijou: šesťtisíc osemsto do boja vystrojených mužov. 26 Zo Simeonovcov: sedemtisíc sto udatných bojovníkov. 27 Z Levitov: štyritisíc šesťsto, 28 tiež Jehojada, veliteľ Áronovcov, a s ním tritisíc sedemsto, 29 Cadok, chrabrý junák, a dvadsaťdva dôstojníkov z jeho rodiny. 30 Z Benjamínovcov, Šaulových bratov: tritisíc, väčšina z nich sa dovtedy pridŕžala Šaulovho domu. 31 Z Efraimovcov: dvadsaťtisíc osemsto udatných hrdinov, mužov preslávených vo svojich rodinách. 32 Z polovice kmeňa Manasses: osemnásťtisíc zvlášť podľa mena určených na to, aby išli ustanoviť Dávida za kráľa. 33 Z Isacharovcov, ktorí vedeli rozoznať chvíľu, kedy má Izrael konať a ako to má robiť, dvesto ich náčelníkov a všetci ich bratia pod ich velením. 34 Zo Zabulona: päťdesiattisíc bojovníkov vystrojených na boj rozličnými zbraňami, pripravených nastúpiť do boja bez váhania. 35 Z Neftaliho tisíc dôstojníkov a s nimi tridsaťsedemtisíc mužov so štítom a kopijou. 36 Z Danovcov: dvadsaťosemtisíc šesťsto mužov pripravených do boja. 37 Z Ašera: štyridsaťtisíc bojovníkov pripravených do boja. 38 Spoza Jordánu: z Rubenovcov, z Gadovcov a z polovice kmeňa Manasses: stodvadsaťtisíc mužov so všetkými druhmi vojnových zbraní. 39 Všetci títo bojovníci, zoradení do bojových útvarov, prišli do Chebronu rozhodnutí ustanoviť Dávida za kráľa nad celým Izraelom. Ale aj všetci ostatní Izraelci jednomyseľne chceli ustanoviť Dávida za kráľa. 40 Po tri dni tam zostali a jedli a pili s Dávidom. Ich bratia pre nich všetko nachystali. 41 Ale aj ich susedia až po Isachara, Zabulona a Neftaliho dovážali im živobytie na osloch, na ťavách, na muliciach a na voloch: múku, figy, sušené hrozienka, víno a olej, hovädzí a ovčí statok v hojnosti, lebo v Izraeli bola radosť.