Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Dávidovo pomazanie za kráľa Izraela

1 Celý Izrael sa zhromaždil k Dávidovi do Chebronu a povedal: "Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo.
2 Už predtým, keď bol Šaul kráľom nad nami, ty si vyvádzal a privádzal Izrael a Jahve, tvoj Boh, ti povedal: ‚Ty budeš pásť môj izraelský ľud, ty budeš vodcom nad Izraelom.‘" 3 Tak prišli všetci starší Izraela ku kráľovi do Chebronu a kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu v Chebrone pred Jahvem a oni pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, podľa Jahveho slova, prostredníctvom Samuela.

Zaujatie Jeruzalema

4 Dávid tiahol s celým Izraelom na Jeruzalem, čiže Jebus, kde boli obyvateľmi krajiny Jebuzejci.
5 Obyvatelia Jebusu povedali Dávidovi: "Sem nevojdeš." Ale Dávid zaujal pevnosť Sion. To je Dávidovo mesto. 6 Vtedy Dávid povedal: "Kto prvý zabije Jebuzejca, bude náčelníkom a kniežaťom." Joab, Cerujin syn, vystúpil prvý a stal sa náčelníkom. 7 Dávid sa usadil v pevnosti, preto ju nazvali Dávidovým mestom. 8 Potom budoval dookola mesto, od Mila až po obvodové múry. Ostatok mesta obnovil Joab. 9 Takto sa Dávid stále vzmáhal a Jahve Cebaot bol s ním.

Dávidovi hrdinovia

10 Toto sú náčelníci Dávidových hrdinov, ktorí venovali všetky svoje sily jeho kráľovstvu a ktorí ho s celým Izraelom urobili kráľom podľa Jahveho slova o Izraeli.
11 Toto je výpočet Dávidových hrdinov: Jašobeam, Chachmoniho syn, vodca Trocha; to on sa rozohnal kopijou ponad tristo chlapov a naraz ich pobil. 12 Po ňom bol Eleazar, syn Dodu, Achochita, jeden z troch hrdinov. 13 Bol s Dávidom v Pas-Damine, keď sa tam Filištínci zhromažďovali do boja. Bola tam roľa plná jačmeňa. Keď ľud zutekal pred Filištíncami, 14 postavili sa doprostred role, ubránili ju a porazili Filištíncov. Jahve tam spôsobil veľké víťazstvo. 15 Traja z Tridsiatich zišli k Dávidovi na skalu pri Adullamskej jaskyni, zakiaľ filištínske vojsko táborilo v doline Refaim. 16 Dávid bol vtedy v skalnom úkryte a v Betleheme ešte sídlila filištínska posádka. 17 Tu sa zažiadalo Dávidovi vody a zavolal: "Ó, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne!" 18 Nato sa tí traja prebili táborom Filištíncov, načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne, priniesli ju a podali Dávidovi. Ale Dávid ju nechcel piť, ale vylial ju ako obetu Jahvemu. 19 Povedal: "Boh ma chráň, aby som to urobil! Môžem piť krv týchto mužov, ktorí šli s nasadením vlastných životov?" Preto nechcel piť. Toto urobili títo traja hrdinovia. 20 Abišaj, Joabov brat, bol hlavou Tridsiatich. On zamával svojou kopijou nad tristo chlapmi a urobil si meno medzi Tridsiatimi. 21 Bol slávnejší ako tí Tridsiati a stal sa ich veliteľom, ale medzi Troch ho nepočítali. 22 Benajahu, Jehojadov syn, muž udatný, muž veľkých činov, bol z Kabseelu. To on porazil dvoch hrdinov z Moabu, on zišiel do cisterny a zabil tam leva, a to v deň, keď snežilo. 23 Zabil aj päť lakťov vysokého Egypťana. Aj keď mal Egypťan v ruke kopiju ako tkáčsky návoj, on šiel proti nemu s palicou, vytrhol kopiju Egypťanovi z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou. 24 Toto vykonal Benajahu, Jehojadov syn, a urobil si meno medzi tými tridsiatimi hrdinami. 25 Bol slávnejší ako Tridsiati, ale medzi Troch ho nepočítali. Dávid ho ustanovil na čelo svojej osobnej stráže. 26 Ďalší udatní hrdinovia: Asahel, Joabov brat, Elchanan, Dodov syn, z Betlehema, 27 Šamot Charodský, Chelec Pelonský, 28 Ira, Ikešov syn, z Tekoy, Abiezer Anatotský, 29 Sibechaj Chúšsky, Ilaj Achochský. 30 Mahraj Netofský, Cheled Netofský, Banov syn, 31 Itaj, Ribajov syn, z benjamínskej Gibey, Benajahu Pireatonský, 32 Churaj od potokov Gaaš, Abiel z Bet-Araby, 33 Azmavet Bachurimský, Eljachaba Šaalbonský, 34 Bene-Chašem z Gizonu, Jonatan, Šageho syn z Hararu, 35 Achiam, Sacharov syn, z Hararu, Elifelet, Urov syn, 36 Chefer Mecherský, Achija Pelonský, 37 Checro Karmelský, Naaraj, Ezbajov syn, 38 Joel, Natanov brat, Mibchar, Hagriho syn, 39 Selek Ammonský, Nachraj z Beerotu, zbrojnoš Joaba, Cerujinho syna, 40 Ira Jitrijský, Gareb Jitrijský, 41 Uriáš Chetejský, Zabad, Achlajov syn, 42 Rubenovec Adina, Šizov syn, náčelník Rubenovcov i Tridsiatich, 43 Chanan, Maachov syn, Jošafat Mitnijský, 44 Uzija Aštarotský, Šama a Jeiel, synovia Chotama Aroerského, 45 Jediael, Šimriho syn, a jeho brat Jocha Ticský, 46 Eliel Machavimský, Jeribaj a Jošavja, Elnaamovi synovia, Jitama Moabský, 47 Eliel, Obed a Jaasiel z Coby.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk