Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

Dávidovo pomazanie za kráľa Izraela

1 Celý Izrael sa zhromaždil k Dávidovi do Chebronu a povedal: "Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo.
2 Už predtým, keď bol Šaul kráľom nad nami, ty si vyvádzal a privádzal Izrael a Jahve, tvoj Boh, ti povedal: ‚Ty budeš pásť môj izraelský ľud, ty budeš vodcom nad Izraelom.‘" 3 Tak prišli všetci starší Izraela ku kráľovi do Chebronu a kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu v Chebrone pred Jahvem a oni pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, podľa Jahveho slova, prostredníctvom Samuela.

Zaujatie Jeruzalema

4 Dávid tiahol s celým Izraelom na Jeruzalem, čiže Jebus, kde boli obyvateľmi krajiny Jebuzejci.
5 Obyvatelia Jebusu povedali Dávidovi: "Sem nevojdeš." Ale Dávid zaujal pevnosť Sion. To je Dávidovo mesto. 6 Vtedy Dávid povedal: "Kto prvý zabije Jebuzejca, bude náčelníkom a kniežaťom." Joab, Cerujin syn, vystúpil prvý a stal sa náčelníkom. 7 Dávid sa usadil v pevnosti, preto ju nazvali Dávidovým mestom. 8 Potom budoval dookola mesto, od Mila až po obvodové múry. Ostatok mesta obnovil Joab. 9 Takto sa Dávid stále vzmáhal a Jahve Cebaot bol s ním.

Dávidovi hrdinovia

10 Toto sú náčelníci Dávidových hrdinov, ktorí venovali všetky svoje sily jeho kráľovstvu a ktorí ho s celým Izraelom urobili kráľom podľa Jahveho slova o Izraeli.
11 Toto je výpočet Dávidových hrdinov: Jašobeam, Chachmoniho syn, vodca Trocha; to on sa rozohnal kopijou ponad tristo chlapov a naraz ich pobil. 12 Po ňom bol Eleazar, syn Dodu, Achochita, jeden z troch hrdinov. 13 Bol s Dávidom v Pas-Damine, keď sa tam Filištínci zhromažďovali do boja. Bola tam roľa plná jačmeňa. Keď ľud zutekal pred Filištíncami, 14 postavili sa doprostred role, ubránili ju a porazili Filištíncov. Jahve tam spôsobil veľké víťazstvo. 15 Traja z Tridsiatich zišli k Dávidovi na skalu pri Adullamskej jaskyni, zakiaľ filištínske vojsko táborilo v doline Refaim. 16 Dávid bol vtedy v skalnom úkryte a v Betleheme ešte sídlila filištínska posádka. 17 Tu sa zažiadalo Dávidovi vody a zavolal: "Ó, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne!" 18 Nato sa tí traja prebili táborom Filištíncov, načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne, priniesli ju a podali Dávidovi. Ale Dávid ju nechcel piť, ale vylial ju ako obetu Jahvemu. 19 Povedal: "Boh ma chráň, aby som to urobil! Môžem piť krv týchto mužov, ktorí šli s nasadením vlastných životov?" Preto nechcel piť. Toto urobili títo traja hrdinovia. 20 Abišaj, Joabov brat, bol hlavou Tridsiatich. On zamával svojou kopijou nad tristo chlapmi a urobil si meno medzi Tridsiatimi. 21 Bol slávnejší ako tí Tridsiati a stal sa ich veliteľom, ale medzi Troch ho nepočítali. 22 Benajahu, Jehojadov syn, muž udatný, muž veľkých činov, bol z Kabseelu. To on porazil dvoch hrdinov z Moabu, on zišiel do cisterny a zabil tam leva, a to v deň, keď snežilo. 23 Zabil aj päť lakťov vysokého Egypťana. Aj keď mal Egypťan v ruke kopiju ako tkáčsky návoj, on šiel proti nemu s palicou, vytrhol kopiju Egypťanovi z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou. 24 Toto vykonal Benajahu, Jehojadov syn, a urobil si meno medzi tými tridsiatimi hrdinami. 25 Bol slávnejší ako Tridsiati, ale medzi Troch ho nepočítali. Dávid ho ustanovil na čelo svojej osobnej stráže. 26 Ďalší udatní hrdinovia: Asahel, Joabov brat, Elchanan, Dodov syn, z Betlehema, 27 Šamot Charodský, Chelec Pelonský, 28 Ira, Ikešov syn, z Tekoy, Abiezer Anatotský, 29 Sibechaj Chúšsky, Ilaj Achochský. 30 Mahraj Netofský, Cheled Netofský, Banov syn, 31 Itaj, Ribajov syn, z benjamínskej Gibey, Benajahu Pireatonský, 32 Churaj od potokov Gaaš, Abiel z Bet-Araby, 33 Azmavet Bachurimský, Eljachaba Šaalbonský, 34 Bene-Chašem z Gizonu, Jonatan, Šageho syn z Hararu, 35 Achiam, Sacharov syn, z Hararu, Elifelet, Urov syn, 36 Chefer Mecherský, Achija Pelonský, 37 Checro Karmelský, Naaraj, Ezbajov syn, 38 Joel, Natanov brat, Mibchar, Hagriho syn, 39 Selek Ammonský, Nachraj z Beerotu, zbrojnoš Joaba, Cerujinho syna, 40 Ira Jitrijský, Gareb Jitrijský, 41 Uriáš Chetejský, Zabad, Achlajov syn, 42 Rubenovec Adina, Šizov syn, náčelník Rubenovcov i Tridsiatich, 43 Chanan, Maachov syn, Jošafat Mitnijský, 44 Uzija Aštarotský, Šama a Jeiel, synovia Chotama Aroerského, 45 Jediael, Šimriho syn, a jeho brat Jocha Ticský, 46 Eliel Machavimský, Jeribaj a Jošavja, Elnaamovi synovia, Jitama Moabský, 47 Eliel, Obed a Jaasiel z Coby.