Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Šalamúnov palác

1 Svoj palác staval Šalamún trinásť rokov, kým ho celkom dokončil.
2 Postavil aj palác zvaný Libanonský les, sto lakťov dlhý, päťdesiat lakťov široký a tridsať lakťov vysoký, postavený na štyroch radoch cédrových stĺpov. Na stĺpoch ležali cédrové hrady. 3 Cédrovým drevom boli pokryté vrchné časti až po dosky, ktoré spočívali na stĺpoch. 4 Tri rady architrávov spájali stĺpy, bolo ich spolu štyridsaťpäť, pätnásť v jednom rade, trikrát naproti sebe. 5 Všetky dvere a okná mali štvoruholníkové rámy a tri razy bolo okno proti oknu. 6 Vystaval stĺpovú sieň päťdesiat lakťov dlhú a tridsať lakťov širokú. Pred ňou bola predsieň so strechou. 7 Urobil aj trónnu sieň, kde súdil, teda súdnu sieň, obloženú cédrovým drevom od podlahy až po trámy. 8 Jeho súkromný dom, v ktorom býval, bol na inom nádvorí za sieňou, zhotovený na ten istý spôsob. Postavil aj dom pre faraónovu dcéru, ktorú si vzal za ženu, a to tiež na spôsob tej siene. 9 Všetko toto bolo z vyberaných kameňov tesaných na mieru, prirezaných pílou zvnútra i zvonku, od základov až po pospájanie driev. 10 Ich základy boli z vyberaných kameňov, z mohutných kameňov veľkosti desať a osem lakťov. 11 Na tom ležali vyberané kamene pritesané na mieru a cédrové drevo. 12 Veľké nádvorie malo dookola tri vrstvy kamenných kvádrov a jednu vrstvu tesaných cédrov, tak isto, ako vnútorné nádvorie Jahveho chrámu a predsieň Chrámu.

Bronziar Chiram

13 Kráľ Šalamún poslal po Chirama z Týru.
14 Bol to syn vdovy z kmeňa Neftali a jeho otec bol Týrčan, bol plný múdrosti, dôvtipu a zbehlosti v akýchkoľvek prácach z bronzu. Prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a porobil mu všetky práce.

Bronzové stĺpy

15 Ulial dva bronzové stĺpy. Výška jedného stĺpa bola osemnásť lakťov a dvanásť lakťov dlhá šnúra odmerala jeho obvod; taký istý bol aj druhý stĺp.
16 Zhotovil dve hlavice uliate z bronzu, určené na vrch stĺpov. Výška jednej hlavice bola päť lakťov a výška druhej hlavice bola päť lakťov. 17 Zhotovil mriežkovanie s reťazovitými vencami na hlavice, ktoré boli na vrchu stĺpov, jedno mriežkovanie na jednu hlavicu a jedno mriežkovanie na druhú hlavicu. 18 Zhotovil granátové jabĺčka vo dvoch radoch dookola na jedno mriežkovanie, aby zakrývali hlavice na vrchu stĺpov. To isté urobil aj na druhej hlavici. 19 Hlavice na vrchu stĺpov mali podobu ľalií. Granátových jabĺčok bolo spolu štyristo, 20 upevnených na jadre, ktoré bolo za mriežkovaním; granátových jabĺčok bolo dvesto okolo každej hlavice. 21 Stĺpy postavil ku chrámovej predsieni: jeden stĺp postavil na pravú stranu a dal mu meno Jakin; jeden stĺp postavil na ľavú stranu a dal mu meno Boaz. 22 Tak boli dokončené práce na stĺpoch.

Bronzové more

23 Urobil more z liatiny, malo priemer desať lakťov od kraja po okraj a dookola bolo okrúhle. Vysoké bolo päť lakťov a po obvode dookola ho mohla obopnúť tridsaťlakťová šnúra.
24 Pod jeho okrajom boli všade dookola ružicové ozdoby: tridsať lakťov dlhé obtočili celé more; ružicové ozdoby boli v dvoch radoch uliate spolu s nádržou. 25 More spočívalo na dvanástich býkoch. Tri hľadeli k severu, tri hľadeli k západu, tri hľadeli k juhu a tri hľadeli k východu, všetky ich zadné časti boli obrátené dovnútra. More spočívalo na nich. 26 Jeho hrúbka bola na dlaň a jeho okraj bol ako okraj kalicha, podobný ľaliovému kvetu. Pojalo dvetisíc batov.

Podvozky a bronzové umývadlá

27 Potom zhotovil desať bronzových podvozkov; každý podvozok bol štyri lakte dlhý, štyri lakte široký a tri lakte vysoký.
28 Podvozky boli zhotovené takto: mali panely vložené do rámov 29 a na týchto paneloch boli znázornené levy, býky a cherubi, takisto na rámoch. Nad a pod levmi, býkmi a cherubmi boli visiace vence. 30 Každý podvozok mal štyri bronzové kolesá a bronzové osi; na štyroch rohoch pod kotlom boli ramená a tieto ramená boli z liateho kovu s vencovými ozdobami. 31 Otvor pre kotol bol v hlavici, ktorá prečnievala jeden lakeť: otvor bol okrúhly s rovným okrajom, bol ozdobený vypuklými rezbami. Panely na podvozku boli štvorhranné, nie okrúhle. 32 Štvoro kolies bolo pod panelmi a ich osi tvorili celok s podvozkami. Výška kolies bola jeden a pol lakťa. 33 Kolesá boli robené ako kolesá voza. Osi, bahry, špice a hlavy, všetko bolo uliate. 34 Na štyroch rohoch každého podvozka bola rukoväť; rukoväte tvorili jeden celok s podvozkom. 35 Na vrchu podvozka naokolo bola objímka, pol lakťa vysoká; ramienka a panely na podvozku boli z jedného kusa s ním. 36 Na jeho steny vyryl cherubov, levy a palmy, podľa voľného miesta, a dookola vence. 37 Desať podvozkov ulial tým istým spôsobom, mali rovnaké rozmery a rovnaký tvar. 38 Ulial aj desať bronzových umývadiel, každé umývadlo pojalo štyridsať batov a každé malo štyri lakte, jedno umývadlo pre každý podvozok, pre desať podvozkov. 39 Päť podvozkov postavil na pravú stranu Chrámu a päť na ľavú stranu Chrámu. More umiestnil na juhovýchodnom rohu Chrámu.

Malé zariadenie. Súhrn

40 Chiram urobil aj popolnice, lopaty a čaše na kropenie.
41 Tak Chiram dokončil všetku prácu, ktorú konal pre kráľa Šalamúna na Jahveho chráme: dva stĺpy; dve okrúhle hlavice, ktoré boli navrchu stĺpov; dve mriežkovania na prikrytie dvoch okrúhlych hlavíc, ktoré boli navrchu stĺpov; 42 štyristo granátových jabĺk pre dvoje mriežkovaní, dva rady granátových jabĺk pre jedno mriežkovanie, aby prikrývali dve kalichovité hlavice na dvoch stĺpoch; 43 desať podvozkov a desať umývadiel na podvozkoch; 44 jedno more a dvanásť býkov pod morom; 45 popolnice, lopaty a čaše na kropenie. Všetky tieto predmety, ktoré Chiram zhotovil kráľovi Šalamúnovi pre Jahveho chrám, boli z lešteného bronzu. 46 Šalamún ich dal uliať v hlinených formách v jordánskej rovine medzi Sukkotom a Cartanom. 47 Pre ich veľké množstvo váhu bronzu ani nezisťovali. 48 Tak Šalamún zhotovil všetky predmety, ktoré boli v Jahveho chráme: zlatý oltáre a zlatý stôl, na ktorom bol predkladaný chlieb; 49 päť svietnikov po pravej strane a päť po ľavej strane pred Debirom, všetky z rýdzeho zlata; kvety lampy a kliešte zo zlata; 50 misy, nože, čaše na kropenie, mažiare a kadidelnice z rýdzeho zlata; čapy na dverách vnútornej miestnosti – to je Svätyne Svätých - a Hekalu boli zo zlata. 51 Vtedy sa skončili všetky práce, ktoré kráľ Šalamún vykonal na Jahveho chráme, a Šalamún doniesol všetko, čo jeho otec Dávid obetoval, striebro, zlato a rozličné predmety, a uložil ich do pokladnice Jahveho chrámu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk