Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Šalamúnov palác

1 Svoj palác staval Šalamún trinásť rokov, kým ho celkom dokončil.
2 Postavil aj palác zvaný Libanonský les, sto lakťov dlhý, päťdesiat lakťov široký a tridsať lakťov vysoký, postavený na štyroch radoch cédrových stĺpov. Na stĺpoch ležali cédrové hrady. 3 Cédrovým drevom boli pokryté vrchné časti až po dosky, ktoré spočívali na stĺpoch. 4 Tri rady architrávov spájali stĺpy, bolo ich spolu štyridsaťpäť, pätnásť v jednom rade, trikrát naproti sebe. 5 Všetky dvere a okná mali štvoruholníkové rámy a tri razy bolo okno proti oknu. 6 Vystaval stĺpovú sieň päťdesiat lakťov dlhú a tridsať lakťov širokú. Pred ňou bola predsieň so strechou. 7 Urobil aj trónnu sieň, kde súdil, teda súdnu sieň, obloženú cédrovým drevom od podlahy až po trámy. 8 Jeho súkromný dom, v ktorom býval, bol na inom nádvorí za sieňou, zhotovený na ten istý spôsob. Postavil aj dom pre faraónovu dcéru, ktorú si vzal za ženu, a to tiež na spôsob tej siene. 9 Všetko toto bolo z vyberaných kameňov tesaných na mieru, prirezaných pílou zvnútra i zvonku, od základov až po pospájanie driev. 10 Ich základy boli z vyberaných kameňov, z mohutných kameňov veľkosti desať a osem lakťov. 11 Na tom ležali vyberané kamene pritesané na mieru a cédrové drevo. 12 Veľké nádvorie malo dookola tri vrstvy kamenných kvádrov a jednu vrstvu tesaných cédrov, tak isto, ako vnútorné nádvorie Jahveho chrámu a predsieň Chrámu.

Bronziar Chiram

13 Kráľ Šalamún poslal po Chirama z Týru.
14 Bol to syn vdovy z kmeňa Neftali a jeho otec bol Týrčan, bol plný múdrosti, dôvtipu a zbehlosti v akýchkoľvek prácach z bronzu. Prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a porobil mu všetky práce.

Bronzové stĺpy

15 Ulial dva bronzové stĺpy. Výška jedného stĺpa bola osemnásť lakťov a dvanásť lakťov dlhá šnúra odmerala jeho obvod; taký istý bol aj druhý stĺp.
16 Zhotovil dve hlavice uliate z bronzu, určené na vrch stĺpov. Výška jednej hlavice bola päť lakťov a výška druhej hlavice bola päť lakťov. 17 Zhotovil mriežkovanie s reťazovitými vencami na hlavice, ktoré boli na vrchu stĺpov, jedno mriežkovanie na jednu hlavicu a jedno mriežkovanie na druhú hlavicu. 18 Zhotovil granátové jabĺčka vo dvoch radoch dookola na jedno mriežkovanie, aby zakrývali hlavice na vrchu stĺpov. To isté urobil aj na druhej hlavici. 19 Hlavice na vrchu stĺpov mali podobu ľalií. Granátových jabĺčok bolo spolu štyristo, 20 upevnených na jadre, ktoré bolo za mriežkovaním; granátových jabĺčok bolo dvesto okolo každej hlavice. 21 Stĺpy postavil ku chrámovej predsieni: jeden stĺp postavil na pravú stranu a dal mu meno Jakin; jeden stĺp postavil na ľavú stranu a dal mu meno Boaz. 22 Tak boli dokončené práce na stĺpoch.

Bronzové more

23 Urobil more z liatiny, malo priemer desať lakťov od kraja po okraj a dookola bolo okrúhle. Vysoké bolo päť lakťov a po obvode dookola ho mohla obopnúť tridsaťlakťová šnúra.
24 Pod jeho okrajom boli všade dookola ružicové ozdoby: tridsať lakťov dlhé obtočili celé more; ružicové ozdoby boli v dvoch radoch uliate spolu s nádržou. 25 More spočívalo na dvanástich býkoch. Tri hľadeli k severu, tri hľadeli k západu, tri hľadeli k juhu a tri hľadeli k východu, všetky ich zadné časti boli obrátené dovnútra. More spočívalo na nich. 26 Jeho hrúbka bola na dlaň a jeho okraj bol ako okraj kalicha, podobný ľaliovému kvetu. Pojalo dvetisíc batov.

Podvozky a bronzové umývadlá

27 Potom zhotovil desať bronzových podvozkov; každý podvozok bol štyri lakte dlhý, štyri lakte široký a tri lakte vysoký.
28 Podvozky boli zhotovené takto: mali panely vložené do rámov 29 a na týchto paneloch boli znázornené levy, býky a cherubi, takisto na rámoch. Nad a pod levmi, býkmi a cherubmi boli visiace vence. 30 Každý podvozok mal štyri bronzové kolesá a bronzové osi; na štyroch rohoch pod kotlom boli ramená a tieto ramená boli z liateho kovu s vencovými ozdobami. 31 Otvor pre kotol bol v hlavici, ktorá prečnievala jeden lakeť: otvor bol okrúhly s rovným okrajom, bol ozdobený vypuklými rezbami. Panely na podvozku boli štvorhranné, nie okrúhle. 32 Štvoro kolies bolo pod panelmi a ich osi tvorili celok s podvozkami. Výška kolies bola jeden a pol lakťa. 33 Kolesá boli robené ako kolesá voza. Osi, bahry, špice a hlavy, všetko bolo uliate. 34 Na štyroch rohoch každého podvozka bola rukoväť; rukoväte tvorili jeden celok s podvozkom. 35 Na vrchu podvozka naokolo bola objímka, pol lakťa vysoká; ramienka a panely na podvozku boli z jedného kusa s ním. 36 Na jeho steny vyryl cherubov, levy a palmy, podľa voľného miesta, a dookola vence. 37 Desať podvozkov ulial tým istým spôsobom, mali rovnaké rozmery a rovnaký tvar. 38 Ulial aj desať bronzových umývadiel, každé umývadlo pojalo štyridsať batov a každé malo štyri lakte, jedno umývadlo pre každý podvozok, pre desať podvozkov. 39 Päť podvozkov postavil na pravú stranu Chrámu a päť na ľavú stranu Chrámu. More umiestnil na juhovýchodnom rohu Chrámu.

Malé zariadenie. Súhrn

40 Chiram urobil aj popolnice, lopaty a čaše na kropenie.
41 Tak Chiram dokončil všetku prácu, ktorú konal pre kráľa Šalamúna na Jahveho chráme: dva stĺpy; dve okrúhle hlavice, ktoré boli navrchu stĺpov; dve mriežkovania na prikrytie dvoch okrúhlych hlavíc, ktoré boli navrchu stĺpov; 42 štyristo granátových jabĺk pre dvoje mriežkovaní, dva rady granátových jabĺk pre jedno mriežkovanie, aby prikrývali dve kalichovité hlavice na dvoch stĺpoch; 43 desať podvozkov a desať umývadiel na podvozkoch; 44 jedno more a dvanásť býkov pod morom; 45 popolnice, lopaty a čaše na kropenie. Všetky tieto predmety, ktoré Chiram zhotovil kráľovi Šalamúnovi pre Jahveho chrám, boli z lešteného bronzu. 46 Šalamún ich dal uliať v hlinených formách v jordánskej rovine medzi Sukkotom a Cartanom. 47 Pre ich veľké množstvo váhu bronzu ani nezisťovali. 48 Tak Šalamún zhotovil všetky predmety, ktoré boli v Jahveho chráme: zlatý oltáre a zlatý stôl, na ktorom bol predkladaný chlieb; 49 päť svietnikov po pravej strane a päť po ľavej strane pred Debirom, všetky z rýdzeho zlata; kvety lampy a kliešte zo zlata; 50 misy, nože, čaše na kropenie, mažiare a kadidelnice z rýdzeho zlata; čapy na dverách vnútornej miestnosti – to je Svätyne Svätých - a Hekalu boli zo zlata. 51 Vtedy sa skončili všetky práce, ktoré kráľ Šalamún vykonal na Jahveho chráme, a Šalamún doniesol všetko, čo jeho otec Dávid obetoval, striebro, zlato a rozličné predmety, a uložil ich do pokladnice Jahveho chrámu.