Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Šalamúnovi najvyšší úradníci

1 Kráľ Šalamún bol kráľom nad celým Izraelom.
2 A toto boli jeho kniežatá: Azarjahu, Sadokov syn, kňaz, 3 Elichaf a Achijja, Šišovi synovia, pisári, Jehošafat, Achiludov syn, kancelár, 4 Benajahu, Jehojadov syn, veliteľ vojska, Sadok a Ebjatar, kňazi, 5 Azarjahu, Natanov syn, vedúci prefektov, Zabud, Natanov syn, dôverný priateľ kráľa, 6 Achišar, správca paláca, Eliab, Joabov syn, veliteľ vojska Adoram, syn Abdu, veliteľ nútených prác.

Šalamúnovi prefekti

7 Šalamún mal dvanásť prefektov nad celým Izraelom, ktorí zásobovali kráľa a jeho dom. Každý mal povinnosť starať sa o zásobovanie jeden mesiac v roku.
8 Toto sú ich mená: Chúrov syn na Efraimských horách. 9 Dekerov syn v Machaci, v Šaalbime, v Bet-Šemeši, v Ajalone a v Bet-Chanane. 10 Chesedov syn v Arubote; jemu patrilo Socho a celá krajina Chefer. 11 Abinadabov syn na celom návrší Doru. Mal za ženu Šalamúnovu dcéru Tafat. 12 Baana, Achiludov syn v Tanaku, v Megidde až po Jokmeam a v celom Bet-Šeane poniže Jizreela, od Bet-Šeanu až po Abel-Mecholu, ktorá ide k Cartanu. 13 Geberov syn v galaádskom Ramote; on mal dediny Jaira, Manassesovho syna, v Galaáde; on mal územie Argobu v Bašane, šesťdesiat veľkých miest s hradbami a bronzovými závorami. 14 Achinadab, Iddov syn v Machanajime. 15 Achimas v Neftalim; aj on si vzal za ženu jednu zo Šalamúnových dcér, Basmat. 16 Baana, Chušajov syn, v Ašeri a na strmom pobreží. 17 Jehošafat, Paruachov syn, v Isachare. 18 Šimei, Elov syn, v Benjamíne. 19 Geber, Uriho syn, v kraji Gad, v krajine Sichona, kráľa Amorejcov, a bašanského kráľa Oga. Okrem toho jeden prefekt bol v tom kraji. 20 Júda a Izrael boli čo do množstva početní ako piesok v mori; jedli a pili a šťastne žili.