Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Úvod

1 Šalamún sa stal zaťom egyptského kráľa, faraóna, vzal si za ženu faraónovu dcéru a priviedol ju do Dávidovho mesta čakajúc na dokončenie svojho paláca, Jahveho chrámu a hradieb okolo Jeruzalema.
2 Ľud obetovával na výšinách, lebo do tých čias ešte nebol postavený dom Jahveho Menu. 3 Šalamún miloval Jahveho a riadil sa príkazmi svojho otca Dávida, ale aj on obetoval obety a kadidlo na výšinách.

Sen v Gabaone

4 Kráľ išiel do Gabaonu, aby tam obetoval, lebo tam bola najdôležitejšia výšina. Šalamún obetoval na tomto oltári tisíc celopalov.
5 V Gabaone sa Jahve zjavil Šalamúnovi v noci vo sne. Boh povedal: "Žiadaj si, čo ti mám dať!" 6 Šalamún odpovedal: "Ty si preukázal veľkú priazeň svojmu sluhovi Dávidovi, môjmu otcovi, lebo on kráčal pred tebou s vernosťou, spravodlivosťou a s úprimnosťou srdca voči tebe. Zachoval si mu túto veľkú priazeň, dovolil si, aby jeden z jeho synov mohol dnes sedieť na jeho tróne. 7 Teraz, Jahve, Bože môj, ty si ustanovil za kráľa mňa, svojho sluhu, namiesto môjho otca Dávida, a ja som ešte len malý chlapec, neviem si počínať ako vládca. 8 Ja, tvoj sluha, som uprostred tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, ľudu takého početného, že ho nemožno spočítať ani porátať. 9 Daj svojmu sluhovi srdce, ktoré vie počúvať, aby mohol spravovať tvoj ľud spravodlivo a rozlišovať medzi dobrom a zlom. Veď kto by mohol spravovať tvoj ľud, ktorý je taký veľký?" 10 Pánovým očiam sa zapáčilo, že Šalamún vyslovil túto žiadosť, 11 a Boh mu povedal: "Pretože si si žiadal toto a nežiadal si si dlhý vek, ani bohatstvo, ani život svojich nepriateľov, ale žiadal si si múdrosť, aby si mohol súdne rozlišovať, 12 pozri, urobím podľa tvojich slov. Dávam ti múdre a chápavé srdce, takže nebolo tebe rovného pred tebou, ani po tebe nepovstane taký, ako si ty. 13 A dávam ti aj to, čo si nežiadal: také bohatstvo a slávu, že sa ti nevyrovná nikto z kráľov po všetky tvoje dni. 14 A ak budeš kráčať po mojich cestách a zachovávať moje zákony a prikázania, ako to robil tvoj otec Dávid, dám ti dlhý život." 15 Šalamún sa prebudil a videl, že to bol sen. Vrátil sa do Jeruzalema, predstúpil pred archu Pánovej zmluvy, obetoval celopaly a obety spoluúčasti a vystrojil hostinu pre všetkých svojich dvoranov.

Šalamúnov súd

16 Vtedy prišli ku kráľovi dve neviestky a postavili sa pred neho.
17 Jedna z tých žien povedala: "Prosím, pane môj, ja a táto žena bývame v tom istom dome. Ja som porodila dieťa, keď bola v dome aj ona. 18 Potom na tretí deň po mojom pôrode porodila aj táto žena; boli sme spolu. Nik cudzí nebol s nami v dome, iba my dve sme boli v dome. 19 V noci však syn tejto ženy zomrel, lebo ho priľahla. 20 Ona vstala uprostred noci, vzala od môjho boku môjho syna, kým som ja, tvoja slúžka, spala, uložila si ho k prsiam a svojho syna uložila k mojim. 21 Keď som vstala nadojčiť si syna, videla som, že je mŕtvy. Ale keď som sa naň ráno dobre pozrela, nebol to môj syn, ktorého som porodila." 22 Vtedy druhá žena povedala: "To nie je pravda! Môj syn je živý, a tvoj syn je mŕtvy!" Ale prvá opakovala: "To nie je pravda! Tvoj syn je mŕtvy, a môj syn je živý!" Tak sa vadili pred kráľom. 23 Nato kráľ povedal: "Táto vraví: ‚Tento živý je môj, a mŕtvy je tvoj syn!‘ A druhá tvrdí: ‚Nie. Tvoj syn je mŕtvy, a môj syn je živý.‘" 24 Kráľ rozkázal: "Doneste mi meč!" Priniesli meč pred kráľa, 25 on pokračoval: "Rozotnite živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej a polovicu druhej!" 26 Vtedy sa žena, ktorej syn bol živý, obrátila na kráľa, jej vnútro sa pohlo od súcitu s dieťaťom: "Prosím, pane môj, dajte jej to živé dieťa a nezabíjajte ho!" Ale tá druhá nástojila: "Nebude ani moje, ani tvoje! Rozotnite!" 27 Nato sa ozval kráľ a povedal: "Dajte tejto živé dieťa a nezabíjajte ho, ona je jeho matka!" 28 Celý Izrael sa dopočul o rozsudku, ktorý kráľ vyniesol, a mali úctivú bázeň pred kráľom, lebo videli, že v ňom je Božia múdrosť, aby vybudoval spravodlivosť.