Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

21. kapitola

Nabot odoprie predať svoju vinicu

1 Po týchto udalostiach sa stalo toto: Nabot z Jizreela mal vinicu v Jizreeli, pri paláci samárijského kráľa Achabad.
2 Raz povedal Achab Nabotovi: "Prepusť mi svoju vinicu, je blízko pri mojom dome, spravím si zeleninovú záhradu. Výmenou ti za ňu dám lepšiu vinicu alebo, ak ti je to milšie, dám ti v striebre, koľko je hodná." 3 Ale Nabot povedal Achabovi: "Jahve ma chráň, aby som ti mal dať dedičstvo po svojich otcoch!"

Achab a Jezabel

4 Achab odišiel domov roztrpčený a nahnevaný pre odpoveď, ktorú mu dal Nabot z Jizreela: "Nedám ti dedičstvo po svojich otcoch." Ľahol si na lôžko, odvrátil tvár a nechcel nič jesť.
5 Prišla k nemu jeho žena Jezabel a povedala mu: "Prečo je tvoj duch taký zronený a nechceš jesť?" 6 Odpovedal jej: "Zhováral som sa s Nabotom z Jizreela a povedal som mu: ‚Daj mi svoju vinicu za striebro alebo, ak ti je to milšie, dám ti za ňu inú vinicu.‘ Ale on mi odpovedal: ‚Nedám ti svoju vinicu.‘" 7 Vtedy mu jeho žena Jezabel povedala: "A ty teraz vládneš v Izraeli? Vstaň a jedz a nech sa tvoje srdce upokojí. Ja ti dám vinicu Nabota z Jizreela."

Nabotova vražda

8 Napísala listy v Achabovom mene, zapečatila ich jeho pečaťou a poslala ich starším a popredným mužom, čo bývali s Nabotom v jeho meste.
9 V listoch napísala: "Vyhláste pôst a Nabota posaďte do čela ľudu. 10 Oproti nemu posaďte dvoch ničomníkov, ktorí budú svedčiť: ‚Preklínal Boha a kráľa." Potom ho vyveďte von a ukameňujte ho na smrť!‘ 11 Muži z Nabotovho mesta, starší a poprední mužovia, ktorí bývali v jeho meste, urobili tak, ako im kázala Jezabel, ako bolo napísané v listoch, ktoré im poslala. 12 Vyhlásili pôst a Nabota posadili na čelo ľudu. 13 Potom prišli dvaja ničomníci a posadili sa oproti nemu. Tí ničomníci pred ľudom svedčili proti Nabotovi: "Nabot preklínal Boha a kráľa." Nato ho vyviedli za mesto a ukameňovali ho na smrť. 14 Jezabel poslali odkaz: "Nabot bol ukameňovaný. Zomrel." 15 Keď Jezabel počula, že Nabota ukameňovali a že zomrel, povedala Achabovi: "Vstaň, zaber vinicu Nabota z Jizreela, ktorú ti nechcel dať za striebro, lebo Nabot už nežije, je mŕtvy." 16 Keď Achab počul, že Nabot je mŕtvy, vstal a odišiel k vinici Nabota z Jizreela a zabral ju.

Eliáš vysloví Božie odsúdenie

17 Vtedy zaznelo Jahveho slovo Tišbanovi Eliášovi:
18 "Vstaň, choď naproti Achabovi, izraelskému kráľovi v Samárii. Práve je v Nabotovej vinici, do ktorej vstúpil, aby ju zabral. 19 Povedz mu: Takto vraví Jahve: Zavraždil si, a k tomu ešte uchvacuješ! Preto Jahve hovorí takto: Na mieste, kde psy lízali Nabotovu krv, psy budú lízať aj tvoju krv." 20 Potom Achab povedal Eliášovi: "Našiel si ma, nepriateľ môj?" Eliáš odpovedal: "Áno, našiel som ťa, lebo si konal ako podvodník a urobil si, čo sa nepáči Jahvemu, 21 hľa, privediem na teba nešťastie. Rozmetám tvoj rod a vykynožím z Achabovej rodiny všetkých mužského rodu, viazaných i slobodných v Izraeli. 22 S tvojím domom naložím, ako som naložil s domom Nebatovho syna Jeroboama alebo Achijovho syna Bašu, pretože si ma hneval a Izrael si zviedol k hriechu. 23 Ale aj proti Jezabel hovorí Jahve: ‚Psy budú žrať Jezabel na polia Jizreela.‘ 24 Kto z Achabovho rodu zomrie v meste, toho zožerú psy, a kto zomrie na poli, toho zožerie nebeské vtáctvo." 25 Nebolo veru takého, ako bol Achab, ktorý sa zapredal robiť, čo sa Jahvemu nepáčilo, k čomu ho zviedla jeho žena Jezabel. 26 Správal sa veľmi ohavne, klaňal sa modlám, ako to robili Amorejci, ktorých Jahve vyhnal pred Izraelcami.

Achabova ľútosť

27 Keď kráľ Achab počul Eliášove slová, roztrhol si šaty, na telo si obliekol vrecovinu, postil sa, spával vo vrecovine a chodil skľúčený.
28 Vtedy Tišbanovi Eliášovi zaznelo Jahveho slovo: 29 "Videl si, ako sa Achab predo mnou pokoril? Pretože sa pokoril predo mnou, neuvediem pohromu za jeho života; pohromu na jeho rod privediem za dní jeho syna."