Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Obliehanie Samárie

1 Ben-Hadad, kráľ Aramu, zhromaždil celé svoje vojsko. Šlo s ním tridsaťdva kráľov, kone a vojnové vozy. Vytiahol proti Samárii, obľahol ju a zaútočil na ňu.
2 Potom poslal k izraelskému kráľovi Achabovi poslov s týmto odkazom: "Toto hovorí Ben-Hadad. 3 Tvoje striebro a zlato je moje, tvoje ženy a tvoje najlepšie deti patria mne." 4 Izraelský kráľ odpovedal: "Tak, ako hovoríš, kráľ, môj pán, tvoj som so všetkým, čo mám." 5 No poslovia sa vrátili a povedali: "Toto ti dáva na vedomie Ben-Hadad: Poslal som k tebe s odkazom: ‚Vydaj mi svoje striebro a svoje zlato, svoje ženy a svoje deti.‘ 6 Nuž zajtra o tomto čase pošlem k tebe svojich sluhov, oni prehľadajú tvoj dom a domy tvojich sluhov. Všetko, čo sa im bude páčiť, zoberú a odnesú." 7 Izraelský kráľ povolal všetkých starších krajiny a povedal: "Zreteľne vidíte, že tento má zlé úmysly. Keď poslal ku mne po moje ženy, mojich synov, po moje striebro a po moje zlato, nič som mu neodoprel." 8 Všetci starší a všetok ľud mu povedali: "Neposlúchni a neprivoľ!" 9 On teda Ben-Hadadovým poslom povedal: "Povedzte kráľovi, môjmu pánovi: Všetko, čo si po prvý raz pýtal od svojho sluhu, by som spravil, ale túto vec nemôžem urobiť." Poslovia sa vrátili a odovzdali odpoveď. 10 Nato mu Ben-Hadad poslal tento odkaz: "Nech mi bohovia urobia toto zlo a tamto ešte nech pridajú, ak sa po zničení Samárie ujde zo zrúcanín mesta každému vojakovi, čo ma nasleduje, za hrsť prachu!" 11 Izraelský kráľ odpovedal: "Neoslavuj víťazstvo príliš skoro! Ešte nepadlo posledné slovo!" 12 Keď Ben-Hadad vypočul tento odkaz, práve pil s ostatnými kráľmi v tábore, rozkázal svojim sluhom: "Zaujmite postavenia!" A oni zaujali postavenia proti mestu.

Izraelské víťazstvo

13 Vtedy prišiel k izraelskému kráľovi Achabovi istý prorok a povedal mu: "Jahve ti posiela tento odkaz: Vidíš tieto velikánske hučiace zástupy vojska? Dnes ho vydám do tvojich rúk. Potom poznáš, že ja som Jahve."
14 Achab sa pýtal: "Skrze koho?" Prorok odpovedal: "Takto hovorí Jahve: Skrze družinu mladých pod velením kniežat krajov." Achab sa pýtal ďalej: "Kto začne útok?" Prorok odpovedal: "Ty." 15 Achab urobil prehliadku družiny mladých pod velením kniežat krajov. Bolo ich dvestotridsaťdva. Potom urobil prehliadku aj celého vojska, všetkých Izraelcov, bolo ich sedemtisíc. 16 Izraelci zaútočili napoludnie, keď sa Ben-Hadad opíjal vo svojom tábore s tridsiatimi dvoma kráľmi, svojimi spojencami. 17 Najprv vyrazila družina mladých pod velením kniežat krajov. Ben-Hadad si žiadal správy a oznámili mu: "Zo Samárie vyšli nejakí muži." 18 Vtedy rozkázal: "Ak vyšli s pokojnými úmyslami, chyťte ich živých. Ak vyšli bojovať, tiež ich pochytajte živých!" 19 Zatiaľ družina mladých pod velením kniežat krajov vyrazila do útoku a za ňou ostatné vojsko. 20 Každý zabil jedného protivníka. Aramejci sa dali na útek a Izraelci ich prenasledovali. Aramejský kráľ Ben-Hadad sa zachránil na koni so záprahom. 21 Vtedy vyrazil izraelský kráľ, zajal kone i vozy a Aramejcom spôsobil veľkú porážku.

Vložka

22 Prorok šiel k izraelskému kráľovi a povedal mu: "Choď, zozbieraj svoje sily a uváž, čo máš robiť, lebo takto na rok vyjde aramejský kráľ znovu proti tebe!"
23 Radcovia aramejského kráľa mu vraveli: "Ich Boh je Bohom vrchov. Preto nás premohli. Ak však budeme proti nim bojovať na rovine, iste ich premôžeme. 24 Preto teraz urob toto: zosaď spojeneckých kráľov z veliteľských miest a postav ta miestodržiteľov. 25 Zorganizuj si nové vojsko, mocné ako to, čo si stratil, s toľkými jazdcami a vozmi ako predtým. Budeme bojovať proti nim na rovine a iste ich premôžeme." On vypočul ich radu a urobil tak.

Víťazstvo pri Afeku

26 Na prelome roku Ben-Hadad vykonal odvod Aramejcov a pritiahol k Afeku do boja s Izraelom.
27 Aj Izraelci boli zvolaní do zbrane, zásobení potravinami a išli proti nim. Aramejci zaplnili krajinu a Izraelci, utáborení oproti nim, boli ako dva kŕdliky kôz. 28 Boží muž pristúpil k izraelskému kráľovi a povedal: "Toto hovorí Jahve: Aramejci vravia, že Jahve je Bohom vrchov, a nie Bohom rovín, preto ti ich vydám do rúk, hoci ich je veľmi veľa. Potom si uvedomíte, že ja som Jahve." 29 Po sedem dní táborili naproti sebe. Na siedmy deň sa strhol boj a Izraelci pobili stotisíc pešiakove Aramejcov za jediný deň. 30 Pozostalí utiekli do mesta Afeku, ale na dvadsaťsedemtisíc pozostalých sa zrútili hradby mesta. Aj Ben-Hadad utiekol do mesta a utiahol sa do skrytej izby. 31 Jeho sluhovia mu povedali: "Pozri, počuli sme, že izraelskí králi sú králi milosrdní. Nuž natiahnime si vrecia na šaty a otočme si hlavy povrazmi a vyjdime k izraelskému kráľovi. Možno ťa nechá nažive." 32 Obliekli si teda vrecovinu a oviazali hlavy povrazmi, šli pred izraelského kráľa a povedali: "Tvoj sluha Ben-Hadad prosí: ‚Nechaj ma nažive.‘" Odpovedal: "On ešte žije? Je mojím bratom." 33 Tí muži to brali ako dobrý znak, rýchlo ho chytili za slovo a povedali: "Ben-Hadad je tvoj brat." Achab odpovedal: "Choďte, priveďte ho!" Keď Ben-Hadad došiel, Achab ho pozval do svojho voza. 34 Ben-Hadad mu povedal: "Vraciam ti mestá, ktoré môj otec vzal tvojmu otcovi, a dávam ti právo zriadiť bazáry v Damasku, ako mal môj otec v Samárii." Achab odpovedal: "A ja ťa na základe tejto zmluvy prepúšťam na slobodu." Uzavrel s ním teda zmluvu a prepustil ho na slobodu.

Prorok odsúdi Achabovo správanie

35 Vtedy jeden z prorockých synov povedal na Jahveho príkaz svojmu druhovi: "Udri ma, prosím ťa!" Ale ten odoprel udrieť ho.
36 Povedal mu teda: "Pretože si neposlúchol Jahveho hlas, len čo odídeš odo mňa, zabije ťa lev." Ako odišiel od neho, napadol ho lev a zabil ho. 37 Ten prorok stretol iného a povedal mu: "Udri ma, prosím ťa!" Ten muž ho udrel tak silno, že ho zranil. 38 Potom prorok šiel čakať kráľa na ceste. Urobil sa nepoznateľným obväzom na očiach. 39 Keď kráľ šiel okolo, skríkol na neho: "Kráľ, ja, tvoj sluha, som bol uprostred boja, keď jeden vojak vystúpil z radu, priviedol ku mne muža a povedal: ‚Stráž tohto človeka! Ak sa stratí, ručíš mi za jeho život svojím životom alebo mi zaplatíš talent striebra.‘ 40 Zatiaľ však, čo som bol ja, tvoj sluha, zaujatý prácami, ten zajatec utiekol." Izraelský kráľ mu povedal: "Ty sám si vyriekol rozsudok nad sebou." 41 Vtom si ten rýchle odstránil obväz a izraelský kráľ poznal, že je to jeden z prorokov. 42 Prorok povedal kráľovi: "Takto hovorí Jahve: Ty si nechal utiecť muža, ktorý prepadol mojej kliatbe, preto teraz ty zaplatíš za jeho život svojím životom a tvoj ľud zaplatí za jeho ľud!" 43 Izraelský kráľ sa vrátil do Samárie, do svojho domu nahnevaný a v zlej nálade.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk