Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

1 Vtedy zaznelo Jahveho slovo Jehuovi, Chananiho synovi, proti Bašovi: 2 "Ja som ťa vyzdvihol z prachu a ustanovil som ťa za knieža nad mojím izraelským ľudom, ale ty si nasledoval Jeroboamovo správanie a zviedol si k hriechu môj izraelský ľud, aby ma urážal svojimi hriechmi. 3 Preto ťa teraz zmetiem, Baša, i tvoj dom: s tvojím domom naložím podobne ako s domom Jeroboama, Nebatovho syna. 4 Kto Bašovi zomrie v meste, toho zožerú psy, a kto mu zomrie na poli, toho zožerú nebeské vtáky." 5 Ostatné Bašove príbehy, všetko, čo vykonal, aj jeho hrdinstvo, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 6 Baša sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Tirci. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ela. 7 Nadto skrze proroka Jehua, syna Chananiho, zaznelo Jahveho slovo proti Bašovi a proti jeho domu jednak pre všetko, čo zlé vykonal v Jahveho očiach urážajúc ho svojimi skutkami a že sa stal ako Jeroboamov dom, jednak preto, lebo vyvraždil Jeroboamov dom.

Elovo kráľovstvo v Izraeli (886 – 885)

8 V dvadsiatom šiestom roku judského kráľa Asu sa stal kráľom nad Izraelom v Tirci Bašov syn Ela, na dva roky.
9 Jeho dôstojník Zimri, veliteľ polovice vojnových vozov, sa sprisahal proti nemu. Kráľ sa opil v Tirci v dome Arcu, ktorý bol aj správcom paláca v Tirci, 10 prišiel Zimri, udrel ho a zabil v dvadsiatom siedmom roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom po ňom. 11 Keď sa stal kráľom a zaujal jeho trón, pobil celý Bašov dom a nezanechal z neho nič mužského, ani príbuzných, ani priateľov. 12 Zimri teda vyhubil celý Bašov dom podľa Jahveho slova, ktoré vyslovil Jahve proti Bašovi skrze proroka Jehua, 13 pre všetky Bašove hriechy a pre hriechy jeho syna Elu, ktoré páchali a ktorými zvádzali na hriech Izrael, a tak hnevali Jahveho, Boha Izraela, svojimi modlami. 14 Ostatné Elove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov.

Zimriho kráľovstvo v Izraeli (885)

15 V dvadsiatom siedmom roku judského kráľa Asu sa stal v Tirci na sedem dní kráľom Zimri. Vojsko vtedy obliehalo Gibbeton, ktorý patril Filištíncom.
16 Keď sa táboriace vojsko dozvedelo, že sa Zimri sprisahal proti kráľovi a že ho aj zabil, v ten deň v tábore celý Izrael ustanovil za kráľa Omriho, veliteľa vojska. 17 Omri odtiahol s celým Izraelom od Gibbetonu a obľahli Tircu. 18 Keď Zimri videl, že mesto bolo zaujaté, utiahol sa do opevnenej časti kráľovského paláca, zapálil nad sebou kráľovský palác, a tak zomrel. 19 To bolo pre hriechy, ktoré popáchal, keď robil to, čo sa Jahvemu nepáči nasledujúc Jeroboamovo správanie a jeho hriech, do ktorého zavliekol Izrael. 20 Ostatné Zimriho príbehy, ako aj sprisahanie, ktoré urobil, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 21 Vtedy sa izraelský ľud rozdelil na dve polovice: polovica ľudu bola za Tibniho, Ginatovho syna, a chcela ho urobiť kráľom. Druhá polovica stála za Omri. 22 Ale ľud, ktorý bol za Omriho, zvíťazil nad stranou Tibniho, Ginatovho syna. Tibni zomrel a kráľom sa stal Omri.

Omriho kráľovstvo v Izraeli (885 – 874)

23 V tridsiatom prvom roku judského kráľa Asu sa Omri stal kráľom nad Izraelom na dvanásť rokov. V Tirci kraľoval šesť rokov.
24 Potom od Šemera kúpil za dva talenty striebra vrch Samáriu. Postavil na ňom mesto, ktoré nazval Samária (Šomeron), menom majiteľa toho vrchu, Šemera. 25 Omri robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, a bol horší ako všetci jeho predchodcovia. 26 Vo všetkom napodobňoval skutky Jeroboama, Nebatovho syna, a hriechy, do ktorých on zavliekol Izrael, keď hneval Jahveho, Boha Izraela, márnymi modlami. 27 Ostatné Omriho príbehy, všetko, čo vykonal, a jeho víťazstvá, sú zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 28 Keď sa Omri uložil ku svojim otcom, pochovali ho v Samárii. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Achab.

Úvod do Achabovho kráľovstva (874 – 853)

29 Achab, Omriho syn, sa stal kráľom nad Izraelom v tridsiatom ôsmom roku judského kráľa Asu. Nad Izraelom v Samárii kraľoval Achab, Omriho syn, dvadsaťdva rokov.
30 Achab, Omriho syn, robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, a bol ešte horší ako všetci jeho predchodcovia. 31 To bolo ešte málo, že nasledoval hriechy Jeroboama, Nebatovho syna, ale vzal si za ženu Jezabel, dcéru sidonského kráľa Ittobaala, a začal slúžiť Baalovi a klaňať sa mu. 32 Postavil aj oltár Baalovi v Baalovom chráme, ktorý vystaval v Samárii. 33 Achab postavil tiež posvätný stĺp a vykonal ešte iné urážlivé veci, ktorými hneval Jahveho, Boha Izraela, viac, ako všetci izraelskí králi pred ním. 34 Za jeho čias Chiel z Betelu znovu postavil Jericho. Za cenu Abirama, svojho prvorodeného, položil jeho základy a za cenu Seguba, svojho najmladšieho, vsadil jeho brány podľa Jahveho slova, ktoré povedal Jahve skrze Jozueho, Nunovho syna.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk