Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Abijamovo kráľovstvo v Judsku (913 – 911)

1 V osemnástom roku kráľa Jeroboama, Nebatovho syna, sa kráľom nad Júdom stal Abijam.
2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Maacha, Absolonova dcéra. 3 Páchal všetky hriechy, ktoré jeho otec popáchal pred ním, a jeho srdce nebolo celkom oddané Jahvemu, jeho Bohu, ako srdce jeho praotca Dávida. 4 Ale Jahve, jeho Boh, kvôli Dávidovi dal, aby mu lampa svietila v Jeruzaleme, keď vzbudil po ňom jeho syna a ušetril Jeruzalem. 5 To preto, lebo Dávid robil, čo je správne v Jahveho očiach, a po celý život sa nevyhýbal ničomu z toho, čo mu prikázal, okrem prípadu Chetejca Uriáša. 6 7 Ostatné Abijamove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. Medzi Abijamom a Jeroboamom bola vojna. 8 Potom sa Abijam uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Asa.

Asovo kráľovstvo v Judsku (911 – 870)

9 V dvadsiatom roku izraelského kráľa Jeroboama sa judským kráľom stal Asa.
10 Štyridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho starej matky bolo Maacha, Absolonova dcéra. 11 Asa konal, čo bolo správne v Jahveho očiach, ako jeho praotec Dávid. 12 Vyhnal z krajiny zasvätencov modlárskeho smilstva, bývajúcich pri svätyniach pohanských bohov, a odstránil všetky modly, ktoré dali narobiť jeho otcovia. 13 Aj svojej starej matke Maache vzal hodnosť Veľkej Panej, lebo dala zhotoviť necudnosť pre bohyňu Ašeru. Asa tú necudnosť dal zoťať a spálil ju v údolí Kidron. 14 Hoci výšiny neboli odstránené, Asovo srdce bolo dokonale oddané Jahvemu po celý jeho život. 15 Do Jahveho chrámu uložil dary, ktoré zasvätil sám jeho otec i on: striebro, zlato a zariadenie. 16 Medzi Asom a izraelským kráľom Bašom bola vojna po celý ich život. 17 Izraelský kráľ Baša vtrhol do Judska a vystaval Ramu, aby odrezal prístup judskému kráľovi Asovi. 18 Asa vzal všetko striebro a zlato, čo zostalo v pokladnici Jahveho chrámu, a poklady kráľovského paláca. Dal ich svojim sluhom a poslal ich ku kráľovi Aramu Ben-Hadadovi, synovi Tabrimmona, Chezjoonovho syna, ktorý sídlil v Damasku, s týmto posolstvom: 19 "Medzi nami je zmluva, ako bola medzi tvojím otcom a mojím otcom. Pozri, posielam ti dar, striebro a zlato. Zruš teda svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby odtiahol odo mňa." 20 Ben-Hadad ochotne vypočul kráľa Asu a poslal svojich veliteľov vojska proti izraelským mestám. Vydobyl Ijon, Dan, Abel-Bet-Maachu, celý Kinnerot a tiež celý kraj Neftali. 21 Keď sa o tom dopočul Baša, zastavil práce na Rame a stiahol sa do Tirce. 22 Kráľ Asa zvolal celé Judsko, nikoho nevynímajúc, aby poodnášali z Ramy kamene a drevo, ktorým ju Baša opevnil, a kráľ nimi opevnil benjamínsku Gebu a Micpu. 23 Ostatné Asove príbehy, všetko jeho hrdinstvo a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. Vo svojej starobe však ochorel na nohy. 24 Asa sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v meste Dávida, jeho praotca. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jozafat.

Nadabovo kráľovstvo v Izraeli (910 – 909)

25 Nadab, Jeroboamov syn, sa stal kráľom nad Izraelom v druhom roku judského kráľa Asu a dva roky kraľoval nad Izraelom.
26 Robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, nasledoval správanie svojho otca a hriech, do ktorého zavliekol Izrael. 27 Baša, Achijov syn z Isacharovho domu, sa sprisahal proti nemu a zavraždil ho v Gibetone, filištínskom meste, ktoré obliehal Nadab a celý Izrael. 28 Baša ho zabil v treťom roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom miesto neho. 29 Keď sa stal kráľom, pozabíjal celý Jeroboamov dom, neušetril z Jeroboama nikoho, až kým ich nevykynožil podľa Jahveho slova, ktoré vyriekol skrze svojho sluhu, Achiju zo Šíla, 30 pre hriechy, ktoré Jeroboam spáchal a do ktorých zviedol Izrael, a pre urážky, ktorými urážal Jahveho, Boha Izraela. 31 Ostatné Nadabove príbehy a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe 32 Letopisov izraelských kráľova.

Bašovo kráľovstvo v Izraeli (909 – 886)

33 V treťom roku judského kráľa Asu sa kráľom nad Izraelom stal Baša, Achijov syn, v Tirci na dvadsaťštyri rokov.
34 Robil, čo sa nepáčilo Jahvemu, a nasledoval správanie Jeroboama a hriech, do ktorého on zatiahol Izrael.