Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Abijamovo kráľovstvo v Judsku (913 – 911)

1 V osemnástom roku kráľa Jeroboama, Nebatovho syna, sa kráľom nad Júdom stal Abijam.
2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Maacha, Absolonova dcéra. 3 Páchal všetky hriechy, ktoré jeho otec popáchal pred ním, a jeho srdce nebolo celkom oddané Jahvemu, jeho Bohu, ako srdce jeho praotca Dávida. 4 Ale Jahve, jeho Boh, kvôli Dávidovi dal, aby mu lampa svietila v Jeruzaleme, keď vzbudil po ňom jeho syna a ušetril Jeruzalem. 5 To preto, lebo Dávid robil, čo je správne v Jahveho očiach, a po celý život sa nevyhýbal ničomu z toho, čo mu prikázal, okrem prípadu Chetejca Uriáša. 6 7 Ostatné Abijamove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. Medzi Abijamom a Jeroboamom bola vojna. 8 Potom sa Abijam uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Asa.

Asovo kráľovstvo v Judsku (911 – 870)

9 V dvadsiatom roku izraelského kráľa Jeroboama sa judským kráľom stal Asa.
10 Štyridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho starej matky bolo Maacha, Absolonova dcéra. 11 Asa konal, čo bolo správne v Jahveho očiach, ako jeho praotec Dávid. 12 Vyhnal z krajiny zasvätencov modlárskeho smilstva, bývajúcich pri svätyniach pohanských bohov, a odstránil všetky modly, ktoré dali narobiť jeho otcovia. 13 Aj svojej starej matke Maache vzal hodnosť Veľkej Panej, lebo dala zhotoviť necudnosť pre bohyňu Ašeru. Asa tú necudnosť dal zoťať a spálil ju v údolí Kidron. 14 Hoci výšiny neboli odstránené, Asovo srdce bolo dokonale oddané Jahvemu po celý jeho život. 15 Do Jahveho chrámu uložil dary, ktoré zasvätil sám jeho otec i on: striebro, zlato a zariadenie. 16 Medzi Asom a izraelským kráľom Bašom bola vojna po celý ich život. 17 Izraelský kráľ Baša vtrhol do Judska a vystaval Ramu, aby odrezal prístup judskému kráľovi Asovi. 18 Asa vzal všetko striebro a zlato, čo zostalo v pokladnici Jahveho chrámu, a poklady kráľovského paláca. Dal ich svojim sluhom a poslal ich ku kráľovi Aramu Ben-Hadadovi, synovi Tabrimmona, Chezjoonovho syna, ktorý sídlil v Damasku, s týmto posolstvom: 19 "Medzi nami je zmluva, ako bola medzi tvojím otcom a mojím otcom. Pozri, posielam ti dar, striebro a zlato. Zruš teda svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby odtiahol odo mňa." 20 Ben-Hadad ochotne vypočul kráľa Asu a poslal svojich veliteľov vojska proti izraelským mestám. Vydobyl Ijon, Dan, Abel-Bet-Maachu, celý Kinnerot a tiež celý kraj Neftali. 21 Keď sa o tom dopočul Baša, zastavil práce na Rame a stiahol sa do Tirce. 22 Kráľ Asa zvolal celé Judsko, nikoho nevynímajúc, aby poodnášali z Ramy kamene a drevo, ktorým ju Baša opevnil, a kráľ nimi opevnil benjamínsku Gebu a Micpu. 23 Ostatné Asove príbehy, všetko jeho hrdinstvo a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. Vo svojej starobe však ochorel na nohy. 24 Asa sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v meste Dávida, jeho praotca. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jozafat.

Nadabovo kráľovstvo v Izraeli (910 – 909)

25 Nadab, Jeroboamov syn, sa stal kráľom nad Izraelom v druhom roku judského kráľa Asu a dva roky kraľoval nad Izraelom.
26 Robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, nasledoval správanie svojho otca a hriech, do ktorého zavliekol Izrael. 27 Baša, Achijov syn z Isacharovho domu, sa sprisahal proti nemu a zavraždil ho v Gibetone, filištínskom meste, ktoré obliehal Nadab a celý Izrael. 28 Baša ho zabil v treťom roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom miesto neho. 29 Keď sa stal kráľom, pozabíjal celý Jeroboamov dom, neušetril z Jeroboama nikoho, až kým ich nevykynožil podľa Jahveho slova, ktoré vyriekol skrze svojho sluhu, Achiju zo Šíla, 30 pre hriechy, ktoré Jeroboam spáchal a do ktorých zviedol Izrael, a pre urážky, ktorými urážal Jahveho, Boha Izraela. 31 Ostatné Nadabove príbehy a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe 32 Letopisov izraelských kráľova.

Bašovo kráľovstvo v Izraeli (909 – 886)

33 V treťom roku judského kráľa Asu sa kráľom nad Izraelom stal Baša, Achijov syn, v Tirci na dvadsaťštyri rokov.
34 Robil, čo sa nepáčilo Jahvemu, a nasledoval správanie Jeroboama a hriech, do ktorého on zatiahol Izrael.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk