Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Pokračovanie kráľovstva Jeroboama I. (931 – 910)

1 V tom čase ochorel Jeroboamov syn Abija.
2 A Jeroboam povedal svojej žene: "Vstaň a preobleč sa, aby nepoznali, že si Jeroboamova žena, a choď do Šíla. Tam je prorok Achija, ktorý mi povedal, že budem kráľom nad týmto ľudom. 3 Vezmi so sebou desať chlebov, koláče a krčah medu a choď k nemu. On ti oznámi, čo bude s chlapcom." 4 Jeroboamova žena tak urobila. Vybrala sa, išla do Šíla a vošla do Achijovho domu. Achija však nevidel, lebo mu staroba zastrela oči. 5 Ale Jahve povedal Achijovi: "Pozri, prichádza Jeroboamova žena pýtať si od teba radu ohľadom svojho syna, lebo je chorý. Toto a toto jej povedz. Keď príde, bude sa vydávať za niekoho iného." 6 Keď Achija počul jej kroky vo dverách, povedal: "Vstúp, Jeroboamova žena! Prečo sa vydávaš za niekoho iného? Ja som k tebe poslaný s tvrdou zvesťou. 7 Choď povedať Jeroboamovi: ‚Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Ja som ťa vyvýšil z ľudu a ustanovil som ťa kniežaťom nad mojím izraelským ľudom, 8 odtrhol som kráľovstvo od Dávidovho domu a dal som ho tebe. Ale ty nie si taký ako môj sluha Dávid, ktorý zachovával moje príkazy a ktorý chodieval za mnou celým svojím srdcom a konal iba to, čo sa mi páči. 9 Ty si spáchal viac zla ako všetci, čo boli pred tebou. Popudzoval si ma k hnevu tým, že si si urobil iných bohov a liate modly a mňa si hodil za svoj chrbát. 10 Preto privediem nešťastie na Jeroboamov dom, vyhubím všetkých mužského rodu z Jeroboamovej rodiny, viazaných i slobodných v Izraeli. Vymetiem Jeroboamov dom, ako sa vymetá hnoj, dočista. 11 Kto z Jeroboamovej rodiny zomrie v meste, toho zožerú psy; kto na poli, toho zožerú nebeské vtáky. To hovorí Jahve.‘ 12 A ty vstaň a choď domov! Keď tvoja noha vkročí do mesta, chlapec zomrie. 13 Oplače ho celý Izrael a pochovajú ho. Z Jeroboamovho rodu on jediný sa dostane do hrobu, pretože z Jeroboamovho domu sa len na ňom našlo niečo milé Jahvemu, Bohu Izraela. 14 Jahve ustanoví kráľa nad Izraelom, ktorý vyhubí Jeroboamov dome. 15 Jahve zatrasie Izraelom, ako sa kláti trstina vo vode, vytrhne Izrael z tejto dobrej krajiny, ktorú dal ich otcom, a rozptýli ich na druhej strane Rieky, pretože si narobili posvätné stĺpiky, a tým popudzovali Jahveho. 16 Opustí Izrael pre hriechy, ktoré Jeroboam spáchal a ktorými zvádzal Izrael." 17 Nato Jeroboamova žena vstala a odišla. Došla do Tirce a keď prekračovala prah svojho domu, chlapec zomrel. 18 Pochovali ho a celý Izrael mal za ním smútok podľa Jahveho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu, proroka Achiju. 19 Ostatné Jeroboamove príbehy, ako bojoval a ako kraľoval, sú zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 20 Jeroboamovo kráľovstvo trvalo dvadsaťdva rokov, potom sa uložil ku svojim otcom a jeho syn Nadab sa stal kráľom po ňom.

Roboamovo kráľovstvo (931 – 913)

21 Roboam, Šalamúnov syn, kraľoval v Judsku. Keď sa stal kráľom, mal štyridsaťjeden rokov. Sedemnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme, v meste, ktoré si Jahve vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam umiestnil svoje Meno. Jeho matka sa volala Naama, Ammonka.
22 Robil, čo sa nepáči Jahvemu, a popudil ho k väčšej žiarlivosti ako jeho otcovia svojimi hriechmi, ktoré napáchali. 23 Zriadili si svätyne na výšinách, postavili si stély a posvätné koly na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom. 24 Aj zasvätenci modlárskeho smilstva boli v krajine. On napodobňoval všetky ohavnosti pohanských národov, ktoré Jahve vyhnal pred tvárou Izraela. 25 V piatom roku kraľovania Roboama vytiahol proti Jeruzalemu egyptský kráľ Šišak. 26 Pobral poklady Jahveho chrámu i kráľovského paláca, úplne všetko. Pobral aj všetky zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún. 27 Namiesto nich dal kráľ Roboam zhotoviť bronzové štíty a zveril ich veliteľom telesnej stráže, ktorá strážila bránu do kráľovského paláca. 28 Kedykoľvek šiel kráľ do Jahveho chrámu, brala ich telesná stráž a potom ich prinášala naspäť do siene stráží. 29 Ostatné Roboamove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. 30 Medzi Roboamom a Jeroboamom bola vojna po všetky dni. 31 Roboam sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Abijam.