Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Návšteva kráľovnej zo Sáby

1 Kráľovná zo Sáby počula chýr o Šalamúnovi a prišla ho skúšať ťažkými otázkami.
2 Prišla do Jeruzalema s veľmi veľkým sprievodom, s ťavami nesúcimi voňavky, veľmi mnoho zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, povedala mu všetko, čo mala na srdci. 3 Šalamún jej dal odpoveď na všetky jej otázky a nebolo otázky neznámej kráľovi, na ktorú by jej nebol dal odpoveď. 4 Keď kráľovná zo Sáby videla všetku Šalamúnovu múdrosť i palác, ktorý si postavil, 5 jedlá na jeho stole, dvoranov sediacich okolo neho, pohotovosť jeho obsluhy a jej oblečenie, jeho nápoje a celopaly, ktoré obetoval v Jahveho chráme, zastavoval sa jej dych 6 a kráľovi povedala: "Pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tebe a o tvojej múdrosti! 7 Nechcela som veriť rečiam, ktoré som počula, kým som neprišla a na vlastné oči sa nepresvedčila. No nepovedali mi ani polovicu. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. 8 Blažení sú tvoji muži, blažení títo dvorania, čo ti každodenne slúžia a počúvajú tvoju múdrosť. 9 Nech je požehnaný Jahve, tvoj Boh, ktorý má v tebe záľubu a posadil ťa na trón Izraela. Pretože Jahve miluje Izrael naveky, teba ustanovil za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť." 10 Darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokamov. Kráľovná zo Sáby darovala kráľovi Šalamúnovi také množstvo voňaviek, že nikdy ich už toľko nedošlo. 11 Aj Chiramove lode, ktoré privážali zlato z Ofiru, priviezli z Ofiru aj veľké množstvo dreva almuggim a drahokamov. 12 Kráľ dal zhotoviť z almuggimového dreva zariadenie pre Jahveho chrám a pre kráľovský palác, aj citary a harfy pre spevákov. Takéto drevo almuggim sa odvtedy nikdy nedovážalo, ani ho nebolo vidieť až podnes. 13 Kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo si len želala a pýtala, okrem toho, čo jej kráľ Šalamún dal ako svoj kráľovský dar. Potom sa vrátila a odišla do svojej krajiny, ona i jej služobníctvo.

Šalamúnovo bohatstvo

14 Váha zlata, ktoré prichádzalo Šalamúnovi za jeden rok, bola šesťstošesťdesiatšesť talentov,
15 okrem toho, čo prichádzalo z poplatkov obchodníkov, zo ziskov obchodu s cudzinou, od všetkých arabských kráľov a správcov krajiny. 16 Kráľ Šalamún dal zhotoviť dvesto veľkých štítov z tepaného zlata. Na jeden štít použil šesťsto šeklov zlata. 17 Ďalej tristo malých štítov z tepaného zlata, na jeden štít vynaložil tri hrivny zlata. Kráľ ich potom uložil do paláca Libanonský les. 18 Kráľ dal tiež zhotoviť veľký trón zo slonoviny a obložiť ho rýdzim zlatom. 19 Trón mal šesť stupňov, vzadu mal trón okrúhle záhlavie, na oboch stranách sedadla boli operadlá a pri operadlách dva stojace levy. 20 Dvanásť levov stálo pri šiestich stupňoch z jednej i druhej strany. Také niečo nebolo zhotovené pre nijaké kráľovstvo. 21 Všetky nádoby na pitie mal kráľ Šalamún zo zlata a všetko zariadenie paláca Libanonský les bolo z čistého zlata; striebro si za Šalamúnových čias nevážili. 22 Lebo kráľ mal na mori taršišské lode s Chiramovými loďami. Raz za tri roky prichádzali taršišské lode a privážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. 23 Kráľ Šalamún prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a múdrosťou. 24 Celý svet vyhľadával Šalamúna, aby počul jeho múdrosť, ktorú mu Jahve vložil do srdca. 25 Pritom každý prinášal svoj dar, strieborné a zlaté predmety, šatstvo, zbrane, voňavky, kone a mulice, a to rok čo rok.

Šalamúnove vojnové vozy

26 Šalamún si nazhromaždil vojnové vozy a kone; mal tisíc štyristo vozov a dvanásťtisíc jazdeckých koní a umiestnil ich v mestách pre vozy a pri kráľovi v Jeruzaleme.
27 Kráľ dosiahol, že striebra bolo v Jeruzaleme ako kamenia a cédrov ako divých figovníkov v nížine Šefele. 28 Šalamúnovi dovážali kone z Egypta a z Cilície. Kráľovskí kupci ich kupovali v Cilícii. 29 Z Egypta dovážali vozy, za šesťsto šeklov striebra jeden; jeden kôň stál päťstopäťdesiat šeklov striebra. Tak ich dovážali ich prostredníctvom aj chetejskí a aramejskí králi.