Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

Návšteva kráľovnej zo Sáby

1 Kráľovná zo Sáby počula chýr o Šalamúnovi a prišla ho skúšať ťažkými otázkami.
2 Prišla do Jeruzalema s veľmi veľkým sprievodom, s ťavami nesúcimi voňavky, veľmi mnoho zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, povedala mu všetko, čo mala na srdci. 3 Šalamún jej dal odpoveď na všetky jej otázky a nebolo otázky neznámej kráľovi, na ktorú by jej nebol dal odpoveď. 4 Keď kráľovná zo Sáby videla všetku Šalamúnovu múdrosť i palác, ktorý si postavil, 5 jedlá na jeho stole, dvoranov sediacich okolo neho, pohotovosť jeho obsluhy a jej oblečenie, jeho nápoje a celopaly, ktoré obetoval v Jahveho chráme, zastavoval sa jej dych 6 a kráľovi povedala: "Pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tebe a o tvojej múdrosti! 7 Nechcela som veriť rečiam, ktoré som počula, kým som neprišla a na vlastné oči sa nepresvedčila. No nepovedali mi ani polovicu. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. 8 Blažení sú tvoji muži, blažení títo dvorania, čo ti každodenne slúžia a počúvajú tvoju múdrosť. 9 Nech je požehnaný Jahve, tvoj Boh, ktorý má v tebe záľubu a posadil ťa na trón Izraela. Pretože Jahve miluje Izrael naveky, teba ustanovil za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť." 10 Darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokamov. Kráľovná zo Sáby darovala kráľovi Šalamúnovi také množstvo voňaviek, že nikdy ich už toľko nedošlo. 11 Aj Chiramove lode, ktoré privážali zlato z Ofiru, priviezli z Ofiru aj veľké množstvo dreva almuggim a drahokamov. 12 Kráľ dal zhotoviť z almuggimového dreva zariadenie pre Jahveho chrám a pre kráľovský palác, aj citary a harfy pre spevákov. Takéto drevo almuggim sa odvtedy nikdy nedovážalo, ani ho nebolo vidieť až podnes. 13 Kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo si len želala a pýtala, okrem toho, čo jej kráľ Šalamún dal ako svoj kráľovský dar. Potom sa vrátila a odišla do svojej krajiny, ona i jej služobníctvo.

Šalamúnovo bohatstvo

14 Váha zlata, ktoré prichádzalo Šalamúnovi za jeden rok, bola šesťstošesťdesiatšesť talentov,
15 okrem toho, čo prichádzalo z poplatkov obchodníkov, zo ziskov obchodu s cudzinou, od všetkých arabských kráľov a správcov krajiny. 16 Kráľ Šalamún dal zhotoviť dvesto veľkých štítov z tepaného zlata. Na jeden štít použil šesťsto šeklov zlata. 17 Ďalej tristo malých štítov z tepaného zlata, na jeden štít vynaložil tri hrivny zlata. Kráľ ich potom uložil do paláca Libanonský les. 18 Kráľ dal tiež zhotoviť veľký trón zo slonoviny a obložiť ho rýdzim zlatom. 19 Trón mal šesť stupňov, vzadu mal trón okrúhle záhlavie, na oboch stranách sedadla boli operadlá a pri operadlách dva stojace levy. 20 Dvanásť levov stálo pri šiestich stupňoch z jednej i druhej strany. Také niečo nebolo zhotovené pre nijaké kráľovstvo. 21 Všetky nádoby na pitie mal kráľ Šalamún zo zlata a všetko zariadenie paláca Libanonský les bolo z čistého zlata; striebro si za Šalamúnových čias nevážili. 22 Lebo kráľ mal na mori taršišské lode s Chiramovými loďami. Raz za tri roky prichádzali taršišské lode a privážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. 23 Kráľ Šalamún prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a múdrosťou. 24 Celý svet vyhľadával Šalamúna, aby počul jeho múdrosť, ktorú mu Jahve vložil do srdca. 25 Pritom každý prinášal svoj dar, strieborné a zlaté predmety, šatstvo, zbrane, voňavky, kone a mulice, a to rok čo rok.

Šalamúnove vojnové vozy

26 Šalamún si nazhromaždil vojnové vozy a kone; mal tisíc štyristo vozov a dvanásťtisíc jazdeckých koní a umiestnil ich v mestách pre vozy a pri kráľovi v Jeruzaleme.
27 Kráľ dosiahol, že striebra bolo v Jeruzaleme ako kamenia a cédrov ako divých figovníkov v nížine Šefele. 28 Šalamúnovi dovážali kone z Egypta a z Cilície. Kráľovskí kupci ich kupovali v Cilícii. 29 Z Egypta dovážali vozy, za šesťsto šeklov striebra jeden; jeden kôň stál päťstopäťdesiat šeklov striebra. Tak ich dovážali ich prostredníctvom aj chetejskí a aramejskí králi.