Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Nové Božie zjavenie

1 Keď Šalamún dokončil stavbu Jahveho chrámu, kráľovského paláca a všetky stavebné plány, ktoré si Šalamún zaumienil uskutočniť,
2 zjavil sa Jahve Šalamúnovi druhý raz, tak, ako sa mu predtým zjavil v Gabaone. 3 Jahve mu povedal: "Vypočul som tvoju modlitbu a tvoju prosbu, ktorú si mi predložil. Posvätil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam naveky prebývalo moje Meno. Moje oči a moje srdce tam budú po všetky dni. 4 A ak ty budeš žiť predo mnou, ako žil tvoj otec Dávid, s bezúhonným srdcom a úprimne, konať všetko, čo ti prikazujem, zachovávať moje zákony a moje predpisy, 5 ja navždy zachovám tvoj kráľovský trón nad Izraelom, ako som sľúbil tvojmu otcovi Dávidovi slovami: ‚Nikdy ti nebude chýbať potomok na tróne Izraela.‘ 6 Ak sa však vy a vaši synovia odvrátite odo mňa, ak nebudete zachovávať moje zákony a moje predpisy, ktoré som vám predložil, ale pôjdete slúžiť cudzím bohom a budete sa im klaňať, 7 vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal; tento Chrám, ktorý som zasvätil svojmu Menu, odvrhnem spred svojej tváre a Izrael bude príslovím a na posmech všetkým národom. 8 Nad týmto vznešeným Chrámom sa každý, kto pôjde okolo neho, zhrozí a zahvízda a povie: ‚Prečo to Jahve urobil tejto krajine a tomuto Chrámu?‘ 9 A odpovedia: ‚Preto, lebo opustili Jahveho, svojho Boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egyptskej krajiny, a pridŕžali sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili im. Preto Jahve uviedol na nich všetko toto zlo.‘"

Obchod s Chiramom

10 Po uplynutí dvadsiatich rokov, počas ktorých Šalamún postavil dve budovy, Jahveho chrám a kráľovský palác,
11 Chiram, kráľ Týru, dodal Šalamúnovi cédrové a cyprusové drevo, koľko len chcela, vtedy dal Šalamún Chiramovi dvadsať miest v Galilejskej krajine. 12 Chiram sa vybral z Týru pozrieť si mestá, ktoré mu dal Šalamún, ale nepáčili sa mu. 13 A tak mu povedal: "Čo sú to za mestá, ktoré si mi dal, brat môj?" A tak ich nazval krajinou Kabul, čo im zostalo až do dnešného dňa. 14 Chiram poslal kráľovi vyše stodvadsať talentov zlata.

Roboty pri stavbe

15 Toto sú roboty, ktoré kráľ Šalamún nariadil pri stavbe Jahveho chrámu, jeho vlastného paláca, Milla, hradieb Jeruzalema, Chacoru, Megidda, Gezeru.
16 Faraón, egyptský kráľ, vytiahol a dobyl Gezer, vypálil ho, Kanaáncov, ktorí bývali v meste, pobil a dal ho do vena svojej dcére, Šalamúnovej manželke, 17 a Šalamún znovu postavil Gezer, Dolný Bet-Choron, 18 Baalat, Tamar na púšti, v krajine, 19 všetky sklady, ktoré mal Šalamún, mestá vojnových vozov a jazdeckých koní a čokoľvek sa Šalamúnovi páčilo postaviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území jeho panstva. 20 Všetkých, čo pozostali z Amorejcov, Chetejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov, ktorí neboli z izraelských synov, 21 ich potomkov, ktorí po nich ostali v krajine a ktorých Izraelci nemohli postihnúť kliatbou, Šalamún urobil otrokmi na nútené práce až podnes. 22 Ale nikoho z Izraelcov nedal na nútené roboty, tí skôr slúžili ako vojaci, boli mu strážcami, dôstojníkmi, kniežatami, veliteľmi jeho vozov a jeho jazdy. 23 Boli predstavenými dozorcov nad Šalamúnovými robotami, bolo ich päťstopäťdesiat, mali dozor nad ľuďmi zamestnanými pri tých robotách. 24 Keď faraónova dcéra prešla z Dávidovho mesta do svojho domu, ktorý jej on postavil, vystaval Millo.

Služba v Chráme

25 Šalamún prinášal trikrát do roka celopaly a obety spoločenstva na oltári, ktorý postavil Jahvemu a pred Jahvem obracal na dym svoje spaľované obetné dary. Chrám udržiaval v dobrom stave.

Šalamúnovo loďstvo

26 Kráľ Šalamún postavil loďstvo v Ecjon-Geberi, ktorý je pri Elate, na brehu Trstinového mora, v Edomskej krajine.
27 Chiram poslal na lode so Šalamúnovými ľuďmi svojich ľudí, námorníkov, ktorí sa vyznali na mori. 28 Plavili sa do Ofiru, odtiaľ priviezli štyristodvadsať talentov zlata, ktoré odovzdali Šalamúnovia.