Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

1 Dostávam sa teraz k tomu, čo ste mi písali. Dobré je pre muža, keď sa zdržuje ženy. 2 Avšak pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá žena svojho muža. 3 Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne manželka voči mužovi. 4 Lebo žena nemá právo nad svojím telom, ale jej muž; podobne ani muž nemá právo nad svojím telom, ale jeho žena. 5 Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak načas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. 6 No toto hovorím ako dovolenie, nie ako príkaz. 7 Chcel by som, aby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden taký, druhý iný. 8 Slobodným a vdovám hovorím, že je dobre pre nich zostať, ako som ja. 9 Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva: lepšie je vstúpiť do manželstva, ako horieť. 10 Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od svojho muža, 11 a ak odišla, nech zostane nevydatá alebo nech sa zmieri so svojím manželom a muž nech svoju manželku neprepúšťa! 12 Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať, nech ju neprepúšťa. 13 A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech toho muža neprepúšťa. 14 Veď neveriaci muž sa posväcuje ženou a neveriaca žena sa posväcuje veriacim mužom. Inak by boli vaše deti nečisté, ale teraz sú sväté. 15 Ak chce neveriaci alebo neveriaca odísť, nech odíde. V takomto prípade brat alebo sestra nie sú viazaní: Boh vás povolal, aby ste žili v pokoji. 16 Ako vieš, žena, že zachrániš svojho muža? A ako vieš, muž, že zachrániš svoju ženu? 17 Inak nech každý žije tak, ako mu určil Pán. Tak ako bol, keď prišlo Božie povolanie. Toto učím vo všetkých cirkvách. 18 Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech to neskrýva. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. 19 Obriezka nie je ničím a neobriezka nie je ničím, ale počíta sa zachovávanie Božích prikázaní. 20 Nech každý zostane v tom stave, v ktorom bol povolaný. 21 Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti. Ale ak by si sa mohol stať slobodným, využi to. 22 Lebo kto bol otrokom, keď ho Pán povolal, stal sa Pánovým oslobodencom. A podobne, kto bol slobodný, keď bol povolaný, teraz je otrokom Kristovým. 23 Boli ste vykúpení, nestávajte sa otrokmi ľudí! 24 Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom stave, v ktorom ho povolanie našlo. 25 O pannách nemám Pánov príkaz, ale dávam radu ako človek, ktorý z Pánovho milosrdenstva je hodný dôvery. 26 Myslím teda, že je dobré, pre terajšie ťažkosti, že je dobrá vec pre človeka, keď zostane, ako je. 27 Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj ženu. 28 Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. Ale takíto budú mať telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť. 29 Hovorím vám, bratia, čas je krátky. Nech odteraz aj tí, čo majú ženu, žijú, akoby by ju nemali; 30 tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú, akoby nič nemali; 31 a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali. Lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa. 32 Chcem, aby ste boli bez starostí. Človek neženatý sa stará o veci Pánove, ako sa páčiť Pánovi. 33 Ale ženatý sa stará o veci tohto sveta, ako sa páčiť žene, 34 a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna má starosť o veci Pánove, aby bola svätá telom i duchom. Ale vydatá žena myslí na veci tohto sveta, ako sa páčiť mužovi. 35 No to hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi. 36 Ak si niekto myslí, že v zápale mladosti sa nezachová správne voči svojej panne, a to sa musí stať, nech urobí, čo chce, nezhreší. Nech sa vezmú! 37 Ale kto sa pevne v srdci rozhodol a nebol donútený, ale bol pánom svojej vôle a v srdci si zaumienil zachovať svoju pannu, dobre robí. 38 Teda aj ten, kto sa žení so svojou pannou, dobre robí, ale kto sa nežení, robí lepšie. 39 Žena je viazaná k svojmu mužovi, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, môže sa vydať, za koho chce, ale len v Pánovi. 40 Podľa mojej mienky bude však blaženejšia, ak zostane, ako je. A myslím si, že aj ja mám Božieho Ducha.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk