Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

1 Dostávam sa teraz k tomu, čo ste mi písali. Dobré je pre muža, keď sa zdržuje ženy. 2 Avšak pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá žena svojho muža. 3 Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne manželka voči mužovi. 4 Lebo žena nemá právo nad svojím telom, ale jej muž; podobne ani muž nemá právo nad svojím telom, ale jeho žena. 5 Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak načas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. 6 No toto hovorím ako dovolenie, nie ako príkaz. 7 Chcel by som, aby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden taký, druhý iný. 8 Slobodným a vdovám hovorím, že je dobre pre nich zostať, ako som ja. 9 Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva: lepšie je vstúpiť do manželstva, ako horieť. 10 Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od svojho muža, 11 a ak odišla, nech zostane nevydatá alebo nech sa zmieri so svojím manželom a muž nech svoju manželku neprepúšťa! 12 Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať, nech ju neprepúšťa. 13 A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech toho muža neprepúšťa. 14 Veď neveriaci muž sa posväcuje ženou a neveriaca žena sa posväcuje veriacim mužom. Inak by boli vaše deti nečisté, ale teraz sú sväté. 15 Ak chce neveriaci alebo neveriaca odísť, nech odíde. V takomto prípade brat alebo sestra nie sú viazaní: Boh vás povolal, aby ste žili v pokoji. 16 Ako vieš, žena, že zachrániš svojho muža? A ako vieš, muž, že zachrániš svoju ženu? 17 Inak nech každý žije tak, ako mu určil Pán. Tak ako bol, keď prišlo Božie povolanie. Toto učím vo všetkých cirkvách. 18 Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech to neskrýva. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. 19 Obriezka nie je ničím a neobriezka nie je ničím, ale počíta sa zachovávanie Božích prikázaní. 20 Nech každý zostane v tom stave, v ktorom bol povolaný. 21 Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti. Ale ak by si sa mohol stať slobodným, využi to. 22 Lebo kto bol otrokom, keď ho Pán povolal, stal sa Pánovým oslobodencom. A podobne, kto bol slobodný, keď bol povolaný, teraz je otrokom Kristovým. 23 Boli ste vykúpení, nestávajte sa otrokmi ľudí! 24 Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom stave, v ktorom ho povolanie našlo. 25 O pannách nemám Pánov príkaz, ale dávam radu ako človek, ktorý z Pánovho milosrdenstva je hodný dôvery. 26 Myslím teda, že je dobré, pre terajšie ťažkosti, že je dobrá vec pre človeka, keď zostane, ako je. 27 Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj ženu. 28 Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. Ale takíto budú mať telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť. 29 Hovorím vám, bratia, čas je krátky. Nech odteraz aj tí, čo majú ženu, žijú, akoby by ju nemali; 30 tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú, akoby nič nemali; 31 a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali. Lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa. 32 Chcem, aby ste boli bez starostí. Človek neženatý sa stará o veci Pánove, ako sa páčiť Pánovi. 33 Ale ženatý sa stará o veci tohto sveta, ako sa páčiť žene, 34 a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna má starosť o veci Pánove, aby bola svätá telom i duchom. Ale vydatá žena myslí na veci tohto sveta, ako sa páčiť mužovi. 35 No to hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi. 36 Ak si niekto myslí, že v zápale mladosti sa nezachová správne voči svojej panne, a to sa musí stať, nech urobí, čo chce, nezhreší. Nech sa vezmú! 37 Ale kto sa pevne v srdci rozhodol a nebol donútený, ale bol pánom svojej vôle a v srdci si zaumienil zachovať svoju pannu, dobre robí. 38 Teda aj ten, kto sa žení so svojou pannou, dobre robí, ale kto sa nežení, robí lepšie. 39 Žena je viazaná k svojmu mužovi, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, môže sa vydať, za koho chce, ale len v Pánovi. 40 Podľa mojej mienky bude však blaženejšia, ak zostane, ako je. A myslím si, že aj ja mám Božieho Ducha.