Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

1 Keď má niekto z vás spor s iným, odváži sa priviesť ho pred súd nespravodlivých, a nie pred svätých? 2 Neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak vy máte súdiť svet, nie ste hodní rozsúdiť maličkosti? 3 Neviete, že budeme súdiť anjelov? O čo viac potom veci každodenného života? 4 Ak máte spor o tých veciach, rozhodnete sa pre takých sudcov, ktorí nie sú pred Cirkvou ničím? 5 Na vaše zahanbenie to hovorím. Vari nie je medzi vami nik múdry, kto by mohol rozsúdiť svojich bratov? 6 Ale brat s bratom sa súdi, a to pred neveriacimi?! 7 Už to je pre vás porážka, že máte súdy medzi sebou! Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? 8 Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom! 9 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlípnici, ani súložníci s chlapmi, 10 ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani nactiutŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. 11 Takí ste boli niektorí z vás. Ale umyli ste sa, ale boli ste posvätení, boli ste ospravodlivení v mene Pána Ježiša Krista, skrze Ducha nášho Boha. 12 "Všetko mi je dovolené," hovoríš. Áno, ale všetko neosoží. "Všetko mi je dovolené," ale ja sa nedám ničím ovládať. 13 "Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo," hovoríš. Ale Boh jedného dňa zničí jedno i druhé. Ale telo nie je pre smilstvo, lebo patrí Pánovi a Pán telu. 14 A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou. 15 Neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! 16 Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď je povedané: Dvaja budú jedno telo. 17 Ale ten, kto sa spája s Pánom, je s ním jeden duch. 18 Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. 19 A neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha? A že nepatríte sebe? 20 Boli ste draho kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!