Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Skutočnosť vzkriesenia mŕtvych

1 Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal, ktoré ste prijali a v ktorom zostávate pevní,
2 prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal. Ak nie, tak ste verili nadarmo. 3 Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, 4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, 5 že sa zjavil Petrovi a potom Dvanástim. 6 Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. 7 Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom 8 a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne. 9 Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu Cirkev. 10 Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. 11 Skrátka, či už ja alebo iní, toto vám hlásame. A vy ste to uverili. 12 Ak my hlásame, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako niektorí z vás môžu hovoriť, že vzkriesenia mŕtvych niet? 13 Ak niet vzkriesenia mŕtvych, ani Kristus nebol vzkriesený. 14 Ale ak Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše ohlasovanie a márna je vaša viera. 15 Boli by sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nie sú vzkriesení. 16 Lebo ak mŕtvi nie sú vzkriesení, nie je vzkriesený ani Kristus. 17 A keď Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. 18 Potom aj tí, čo zosnuli ako veriaci v Krista, sú stratení. 19 Ak nám Kristus dal nádej iba pre tento život, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. 20 Ale pravda je, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina zosnulých. 21 Lebo smrť prišla skrze človeka, tak skrze človeka prichádza aj vzkriesenie mŕtvych. 22 Veď ako všetci ľudia zomierajú v Adamovi, tak zasa všetci budú oživení v Kristovi. 23 Ale každý v poradí, aké mu patrí: ako prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo budú Kristovi. 24 Potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. 25 Lebo Kristus musí kraľovať, kým mu Boh nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, 27 lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď povie: "Všetko je podrobené," je jasné, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil. 28 Keď bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. 29 Inak čo získajú tí, ktorí sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nebývajú vzkriesení, načo sa dávajú krstiť za nich? 30 A aj my sami, prečo sa vystavujeme nebezpečenstvu v každú hodinu? 31 Každý deň som vystavený smrti, to je taká pravda, ako je pravda, že vy ste moja sláva, bratia, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 32 Ak som v Efeze bojoval proti zverom iba pre ľudské dôvody, čo mi to osoží? Ak pre mŕtvych niet vzkriesenia, tak jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme. 33 Nedajte sa oklamať: "Zlá spoločnosť kazí dobré mravy." 34 Vytriezvejte, ako sa patrí, a nehrešte; lebo sú niektorí medzi vami, ktorí nepoznajú Boha. Hovorím to na vaše zahanbenie.

Spôsob vzkriesenia

35 Ak niekto povie: "Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?"
36 Nerozumný! Čo ty seješ, neožije, ak prv nezomrie! 37 Čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné. 38 A Boh mu dá telo, aké chce, každému semenu jeho vlastné telo. 39 Všetky telá nie sú tie isté, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, iné vtáčie telo a iné rybie. 40 Sú telesá nebeské a telesá pozemské, ale iný je jas nebeských a iný pozemských. 41 Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd, veď hviezda sa jasom líši od hviezdy. 42 Tak je to aj so vzkriesením mŕtvych: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné, 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; 44 seje sa telo psychické, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné. 45 Tak je napísané: Prvý človek, Adam, sa stal živou dušou, posledný Adam duchom, ktorý dáva život. 46 Ale nebolo najprv duchovné, lež najprv psychické, až potom duchovné. 47 Prvý človek bol vzatý zo zeme, je pozemský, druhý prichádza z neba. 48 Aký je človek utvorený zo zeme, takí sú aj pozemskí; a aký je nebeský, takí budú aj nebeskí. 49 A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť obraz nebeského. 50 Toto vám hovorím, bratia: telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, ani porušiteľnosť zdediť neporušiteľnosť. 51 Áno, poviem vám tajomstvo: Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení: 52 razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice, lebo poľnica zaznie a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. 53 Veď toto porušiteľné telo si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné telo si musí obliecť nesmrteľnosť.

Víťazný hymnus a záver

54 Keď si táto porušiteľná bytosť oblečie neporušiteľnosť a táto smrteľná bytosť si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo: Smrť bola pohltená víťazstvom.
55 Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoje žihadlo? 56 Žihadlom smrti je hriech a hriech má svoju silu zo Zákona. 57 Ale vzdajme vďaky Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána, Ježiša Krista! 58 A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.