14. kapitola

Rôzne dary Ducha podľa potreby spoločenstva

1 Usilujte sa o lásku. Túžte tiež po duchovných daroch, zvlášť po prorokovaní.
2 Lebo kto hovorí neznámymi jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu: nikto mu nerozumie, pod vplyvom Ducha hovorí tajomné veci. 3 Ale kto prorokuje, naopak, hovorí ľuďom; buduje, povzbudzuje, potešuje. 4 Kto hovorí jazykmi, buduje seba samého, ale kto prorokuje, buduje Cirkev. 5 Túžim, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo kto prorokuje, je väčší ako ten, kto hovorí cudzími jazykmi, iba keby aj vysvetľoval, aby sa budovala Cirkev. 6 A teraz, bratia, povedzme, že prídem k vám a budem vám hovoriť neznámymi jazykmi, v čom vám budem užitočný, ak vám moje slovo neprinesie ani zjavenie, ani nové poznanie, ani proroctvo, ani náuku? 7 Tak je to aj s bezduchými hudobnými nástrojmi ako flauta alebo citara; keby nevydali rozdielny zvuk, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare? 8 A keby poľnica vydala len neurčitý zvuk, kto by sa strojil do boja? 9 Tak aj vy; ak hovoríte jazykmi a nevydáte zrozumiteľné slová, ako sa bude vedieť, čo hovoríte? Budete hovoriť do vetra. 10 Neviem, koľko rozličných jazykov je na svete, ale viem, že ani jeden nie je bez slov. 11 Ale ak nepoznám význam slov toho, kto mi hovorí, som pre neho Barbarom a on je Barbarom pre mňa. 12 Tak aj vy, ktorí horlivo túžite po daroch Ducha, hľadajte, aby ste mali v hojnosti tie dary, ktoré slúžia na vzrast spoločenstva Cirkvi. 13 Preto ten, kto hovorí neznámymi jazykmi, nech sa modlí, aby vedel aj vysvetľovať. 14 Ak sa modlím neznámym jazykom, môj duch sa modlí, ale moja myseľ bude bez úžitku. 15 Čo teda? Budem sa modliť duchom, budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať duchom, budem spievať aj mysľou. 16 Inak, ak ďakuješ Bohu iba duchom, ako potom obyčajný človek povie na konci tvojej modlitby "Amen", keď nevie, čo si hovoril? 17 Tvoje vzdávanie vďaky je pekné, zaiste, ale druhý sa tým nebuduje. 18 Ďakujem Bohu, že hovorím neznámymi jazykmi viac ako vy všetci, 19 ale na zhromaždeniach radšej poviem päť slov zrozumiteľných, aby som aj iných poučil, ako desaťtisíc slov v jazyku. 20 Bratia, nebuďte deťmi v úsudku, iba v zlobe buďte ako malé deti, ale úsudkom buďte dospelí. 21 V Zákone je napísané: Tomuto ľudu budem hovoriť skrze osoby, ktoré hovoria inými jazykmi, perami cudzincov. Ale aj tak ma nebude počúvať, hovorí Pán. 22 A tak dar jazykov nie je znamením pre veriacich, ale pre neveriacich. Dar prorokovať nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. 23 Keby sa tak zišla celá Cirkev a všetci začali hovoriť neznámymi jazykmi a vošli by aj obyčajní ľudia alebo neveriaci, nepovedia, že blazniete? 24 Ale ak všetci prorokujú a vojde neveriaci alebo obyčajný človek, bude sa cítiť usvedčený všetkým, čo počúva. 25 Tajnosti jeho srdca vyjdú najavo. Vtedy sa vrhne na tvár, bude sa klaňať Bohu a vyzná: Boh je naozaj medzi vami!

Charizmy. Praktické pravidlá

26 Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý niečím prispeje: spevom, vyučovaním, zjavením, rečou v jazykoch, vysvetlením tej reči. Nech sa všetko deje na budovanie.
27 Ak niekto hovorí v jazykoch, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja, jeden po druhom, a jeden nech vysvetľuje. 28 Ak nemá kto vysvetľovať, nech sa mlčí na zhromaždení; nech sa hovorí sebe a Bohu. 29 Proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech posudzujú. 30 Ak dostane zjavenie iný zo sediacich, prvý nech mlčí. 31 Lebo všetci môžete prorokovať jeden po druhom, aby sa všetci poučili a povzbudili. 32 Prorocký duch je podriadený prorokom, 33 veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Ako vo všetkých spoločenstvách veriacich, 34 ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj Zákon. 35 Ak sa chcú o niečom poučiť, nech sa doma spýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení. 36 Vari od vás vyšlo Božie slovo, alebo iba k vám prišlo? 37 Ak si niekto myslí, že je prorok alebo nadchnutý Duchom, nech vie, že to, čo píšem, je Pánov príkaz. 38 Kto o ňom nevie, nech mu je neznámy. 39 A tak, bratia moji, horlivo sa usilujte o dar proroctva a nebráňte hovoriť jazykmi. 40 Ale nech sa všetko deje dôstojne a po poriadku.