Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Rôzne dary Ducha podľa potreby spoločenstva

1 Usilujte sa o lásku. Túžte tiež po duchovných daroch, zvlášť po prorokovaní.
2 Lebo kto hovorí neznámymi jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu: nikto mu nerozumie, pod vplyvom Ducha hovorí tajomné veci. 3 Ale kto prorokuje, naopak, hovorí ľuďom; buduje, povzbudzuje, potešuje. 4 Kto hovorí jazykmi, buduje seba samého, ale kto prorokuje, buduje Cirkev. 5 Túžim, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo kto prorokuje, je väčší ako ten, kto hovorí cudzími jazykmi, iba keby aj vysvetľoval, aby sa budovala Cirkev. 6 A teraz, bratia, povedzme, že prídem k vám a budem vám hovoriť neznámymi jazykmi, v čom vám budem užitočný, ak vám moje slovo neprinesie ani zjavenie, ani nové poznanie, ani proroctvo, ani náuku? 7 Tak je to aj s bezduchými hudobnými nástrojmi ako flauta alebo citara; keby nevydali rozdielny zvuk, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare? 8 A keby poľnica vydala len neurčitý zvuk, kto by sa strojil do boja? 9 Tak aj vy; ak hovoríte jazykmi a nevydáte zrozumiteľné slová, ako sa bude vedieť, čo hovoríte? Budete hovoriť do vetra. 10 Neviem, koľko rozličných jazykov je na svete, ale viem, že ani jeden nie je bez slov. 11 Ale ak nepoznám význam slov toho, kto mi hovorí, som pre neho Barbarom a on je Barbarom pre mňa. 12 Tak aj vy, ktorí horlivo túžite po daroch Ducha, hľadajte, aby ste mali v hojnosti tie dary, ktoré slúžia na vzrast spoločenstva Cirkvi. 13 Preto ten, kto hovorí neznámymi jazykmi, nech sa modlí, aby vedel aj vysvetľovať. 14 Ak sa modlím neznámym jazykom, môj duch sa modlí, ale moja myseľ bude bez úžitku. 15 Čo teda? Budem sa modliť duchom, budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať duchom, budem spievať aj mysľou. 16 Inak, ak ďakuješ Bohu iba duchom, ako potom obyčajný človek povie na konci tvojej modlitby "Amen", keď nevie, čo si hovoril? 17 Tvoje vzdávanie vďaky je pekné, zaiste, ale druhý sa tým nebuduje. 18 Ďakujem Bohu, že hovorím neznámymi jazykmi viac ako vy všetci, 19 ale na zhromaždeniach radšej poviem päť slov zrozumiteľných, aby som aj iných poučil, ako desaťtisíc slov v jazyku. 20 Bratia, nebuďte deťmi v úsudku, iba v zlobe buďte ako malé deti, ale úsudkom buďte dospelí. 21 V Zákone je napísané: Tomuto ľudu budem hovoriť skrze osoby, ktoré hovoria inými jazykmi, perami cudzincov. Ale aj tak ma nebude počúvať, hovorí Pán. 22 A tak dar jazykov nie je znamením pre veriacich, ale pre neveriacich. Dar prorokovať nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. 23 Keby sa tak zišla celá Cirkev a všetci začali hovoriť neznámymi jazykmi a vošli by aj obyčajní ľudia alebo neveriaci, nepovedia, že blazniete? 24 Ale ak všetci prorokujú a vojde neveriaci alebo obyčajný človek, bude sa cítiť usvedčený všetkým, čo počúva. 25 Tajnosti jeho srdca vyjdú najavo. Vtedy sa vrhne na tvár, bude sa klaňať Bohu a vyzná: Boh je naozaj medzi vami!

Charizmy. Praktické pravidlá

26 Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý niečím prispeje: spevom, vyučovaním, zjavením, rečou v jazykoch, vysvetlením tej reči. Nech sa všetko deje na budovanie.
27 Ak niekto hovorí v jazykoch, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja, jeden po druhom, a jeden nech vysvetľuje. 28 Ak nemá kto vysvetľovať, nech sa mlčí na zhromaždení; nech sa hovorí sebe a Bohu. 29 Proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech posudzujú. 30 Ak dostane zjavenie iný zo sediacich, prvý nech mlčí. 31 Lebo všetci môžete prorokovať jeden po druhom, aby sa všetci poučili a povzbudili. 32 Prorocký duch je podriadený prorokom, 33 veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Ako vo všetkých spoločenstvách veriacich, 34 ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj Zákon. 35 Ak sa chcú o niečom poučiť, nech sa doma spýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení. 36 Vari od vás vyšlo Božie slovo, alebo iba k vám prišlo? 37 Ak si niekto myslí, že je prorok alebo nadchnutý Duchom, nech vie, že to, čo píšem, je Pánov príkaz. 38 Kto o ňom nevie, nech mu je neznámy. 39 A tak, bratia moji, horlivo sa usilujte o dar proroctva a nebráňte hovoriť jazykmi. 40 Ale nech sa všetko deje dôstojne a po poriadku.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk