Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Duchovné dary alebo charizmy

1 Bratia, nechcem, aby ste nevedeli o daroch Ducha.
2 Viete, že keď ste boli pohanmi, nechávali ste sa priťahovať k nemým modlám. 3 Preto vám vyhlasujem, že nik, vedený Božím Duchom, nemôže povedať: "Prekliaty Ježiš" a nik nemôže povedať: "Ježiš je Pán", ak nie v Duchu Svätom.

Rozličnosť a jednota chariziem

4 Rozličné sú duchovné dary, ale Duch je ten istý.
5 Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. 6 A rozličné sú aj druhy činnosti, ale ten, kto pôsobí všetko vo všetkom, je vždy ten istý Boh. 7 Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. 8 Jednému dáva Duch slovo múdrosti, inému ten istý Duch dáva slovo poznania. 9 Inému ten istý Duch dáva vieru, inému ten istý Duch dáva dar uzdravovať. 10 Inému dáva moc robiť zázraky, inému prorokovať, inému rozlišovať duchov, inému dar hovoriť rozličnými jazykmi, inému tie jazyky vysvetľovať. 11 Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému vhodne a ako chce.

Prirovnanie k telu

12 Lebo Kristus je ako jediné telo s mnohými údmi, ktoré, hoci sú mnohé, spolu tvoria jedno telo.
13 Lebo vskutku všetci sme v krste spojení jedným Duchom, aby sme tvorili jedno telo, či sme Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní občania. 14 Telo nie je jeden jediný úd, ale mnoho údov. 15 Keby noha povedala: "Pretože nie som ruka, nepatrím k telu," tým ešte neprestáva patriť k telu. 16 Keby ucho povedalo: "Pretože nie som oko, nepatrím k telu," tým ešte neprestáva patriť k telu. 17 Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? 18 Ale Boh vskutku rozložil údy, každý jeden z nich, na jeho vlastné miesto v tele, ako chcel. 19 Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? 20 No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. 21 Oko nemôže povedať ruke: "Nepotrebujem ťa," ani hlava nohám: "Nepotrebujem vás." 22 Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné. 23 S údmi tela, ktoré považujeme za menej úctyhodné, zaobchádzame s väčšou úctou, a menej slušné údy zaodievame väčšou slušnosťou, 24 kým naše slušné údy to nepotrebujú. Boh usporiadal naše telo tak, že dal menej úctyhodnému údu väčšiu úctu, 25 aby nebola v tele roztržka, ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý. 26 Ak jeden úd trpí, trpia s ním všetky údy. Keď je oslávený jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. 27 Vy ste Kristovo telo a každý z vás jeho údom. 28 V Cirkvi ustanovil Boh na prvom mieste apoštolov, na druhom mieste prorokov, na treťom učiteľov, potom konajúcich zázraky, potom s darmi uzdravovať, pomáhať iným, viesť ich, hovoriť rôznymi jazykmi. 29 Sú všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Všetci robia zázraky? 30 Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Všetci ich vysvetľujú?

Hierarchia chariziem. Hymnus na lásku

31 Túžte po vyšších daroch. A ja vám ešte ukážem cestu, ktorá ich všetky prevyšuje.