Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

1 Buďte mojimi nasledovníkmi, ako som ja nasledovníkom Kristovým.

Závoj žien

2 Chválim vás, že vo všetkom pamätáte na mňa a zachovávate ponaučenia, ktoré som vám dal.
3 Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus: hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Boh. 4 Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zakrytou hlavou, zneucťuje svoju hlavu. 5 A každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu; je to to isté, ako keby si dala hlavu oholiť. 6 Ak si teda žena nedá závoj na hlavu, nech si ostrihá vlasy. Ale ak je hanba pre ženu, keď má ostrihané alebo oholené vlasy, nech si vezme závoj. 7 Muž si nemusí zahaľovať hlavu, lebo on je obraz a sláva Boha; žena zasa je sláva muža. 8 Veď muž nebol vzatý zo ženy, ale žena z muža; 9 ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža. 10 Preto má mať žena na hlave znak podriadenosti, kvôli anjelom. 11 Ale v Pánovi žena nie je bez muža, ani muž bez ženy. 12 Lebo ak žena bola vzatá z muža, muž sa rodí zo ženy a všetko je z Boha. 13 Posúďte sami: je vhodné, aby sa žena modlila k Bohu s nezahalenou hlavou? 14 Či vás neučí sama príroda, že mužovi je na hanbu, keď nosí dlhé vlasy? 15 Kým pre ženu je slávou mať dlhé vlasy, lebo vlasy jej boli dané ako závoj. 16 Inak ak by sa niekto chcel hádať, my to nemáme vo zvyku, ani Božie cirkvi.

Pánova večera

17 Keď takto pripomínam, nechválim vás, lebo vaše schôdzky neprispievajú k vášmu dobru, ale k duchovnému zlu.
18 Predovšetkým počúvam, že keď sa schádzate na zhromaždenie, sú medzi vami roztržky, a sčasti tomu verím. 19 Musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, ktorí sú skutoční veriaci medzi vami. 20 Keď sa teda spolu schádzate, to už nie je požívanie Pánovej večere. 21 Veď keď ste pri stole, každý si vezme a zje svoju večeru, a potom jeden je hladný a druhý je opitý. 22 Nemáte domy, kde môžete jesť a piť? Alebo pohŕdate Božou Cirkvou a chcete zahanbiť tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nechválim. 23 Ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, 24 vzdával vďaky, lámal ho a povedal: "Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku." 25 Podobne po večeri vzal kalich a povedal: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Kedykoľvek ho budete piť, robte to na moju pamiatku!" 26 Tak kedykoľvek jete tento chlieb a pijete tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. 27 Kto by teda jedol Pánov chlieb alebo pil jeho kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28 Nech každý najprv skúma seba samého a potom nech je z tohto chleba a pije z tohto kalicha. 29 Lebo kto je a pije, a nerozoznáva Telo, ten si je a pije odsúdenie. 30 Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí sú mŕtvi. 31 Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. 32 Ale keď nás Pán súdi, napráva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. 33 A tak, bratia moji, keď sa schádzate jesť Večeru, čakajte jeden na druhého. 34 Keď je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na svoje odsúdenie. Ostatné zariadim, keď prídem.