Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

1 Buďte mojimi nasledovníkmi, ako som ja nasledovníkom Kristovým.

Závoj žien

2 Chválim vás, že vo všetkom pamätáte na mňa a zachovávate ponaučenia, ktoré som vám dal.
3 Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus: hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Boh. 4 Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zakrytou hlavou, zneucťuje svoju hlavu. 5 A každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu; je to to isté, ako keby si dala hlavu oholiť. 6 Ak si teda žena nedá závoj na hlavu, nech si ostrihá vlasy. Ale ak je hanba pre ženu, keď má ostrihané alebo oholené vlasy, nech si vezme závoj. 7 Muž si nemusí zahaľovať hlavu, lebo on je obraz a sláva Boha; žena zasa je sláva muža. 8 Veď muž nebol vzatý zo ženy, ale žena z muža; 9 ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža. 10 Preto má mať žena na hlave znak podriadenosti, kvôli anjelom. 11 Ale v Pánovi žena nie je bez muža, ani muž bez ženy. 12 Lebo ak žena bola vzatá z muža, muž sa rodí zo ženy a všetko je z Boha. 13 Posúďte sami: je vhodné, aby sa žena modlila k Bohu s nezahalenou hlavou? 14 Či vás neučí sama príroda, že mužovi je na hanbu, keď nosí dlhé vlasy? 15 Kým pre ženu je slávou mať dlhé vlasy, lebo vlasy jej boli dané ako závoj. 16 Inak ak by sa niekto chcel hádať, my to nemáme vo zvyku, ani Božie cirkvi.

Pánova večera

17 Keď takto pripomínam, nechválim vás, lebo vaše schôdzky neprispievajú k vášmu dobru, ale k duchovnému zlu.
18 Predovšetkým počúvam, že keď sa schádzate na zhromaždenie, sú medzi vami roztržky, a sčasti tomu verím. 19 Musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, ktorí sú skutoční veriaci medzi vami. 20 Keď sa teda spolu schádzate, to už nie je požívanie Pánovej večere. 21 Veď keď ste pri stole, každý si vezme a zje svoju večeru, a potom jeden je hladný a druhý je opitý. 22 Nemáte domy, kde môžete jesť a piť? Alebo pohŕdate Božou Cirkvou a chcete zahanbiť tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nechválim. 23 Ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, 24 vzdával vďaky, lámal ho a povedal: "Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku." 25 Podobne po večeri vzal kalich a povedal: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Kedykoľvek ho budete piť, robte to na moju pamiatku!" 26 Tak kedykoľvek jete tento chlieb a pijete tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. 27 Kto by teda jedol Pánov chlieb alebo pil jeho kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28 Nech každý najprv skúma seba samého a potom nech je z tohto chleba a pije z tohto kalicha. 29 Lebo kto je a pije, a nerozoznáva Telo, ten si je a pije odsúdenie. 30 Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí sú mŕtvi. 31 Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. 32 Ale keď nás Pán súdi, napráva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. 33 A tak, bratia moji, keď sa schádzate jesť Večeru, čakajte jeden na druhého. 34 Keď je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na svoje odsúdenie. Ostatné zariadim, keď prídem.