Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Poučenie z minulosti Izraela

1 Bratia, chcem, aby ste pamätali, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more,
2 všetci boli pokrstení v oblaku a v mori, aby boli spojení s Mojžišom. 3 Všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, a preto ležia mŕtvi na púšti. 6 Tieto veci sa stali v dávnych časoch, aby nám boli na príklad, aby sme nemali zlé žiadosti, ako mali oni. 7 Ani modlármi nebuďte, ako boli niektorí z nich, ako je napísané: Ľud si sadol jesť a piť. Potom vstali a zabávali sa. 8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. 9 Ani nepokúšajme Pána, ako niektorí z nich urobili a zahynuli od hadov. 10 Ani nereptajme, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od anjela Zhubcu. 11 Toto sa im stalo, aby bolo príkladom a bolo napísané ako poučenie pre nás, ktorí žijeme na konci vekov. 12 Preto, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 13 Nijaké pokušenie, ktoré na vás doľahlo, nebolo nad ľudské sily. Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale aj so skúškou dá vám možnosť, aby ste mohli vydržať.

Posvätné jedlá. S modloslužbou nemajte nič spoločné

14 Preto moji milovaní, utekajte pred modloslužbou!
15 Hovorím vám ako ľuďom rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: 16 Kalich požehnania, ktorý žehnáme, nie je účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je iba jeden chlieb, hoci my sme mnohí, sme iba jedno telo, lebo všetci máme podiel na tomto jedinom chlebe. 18 Pozrite na Izrael podľa tela, nemajú tí, čo jedia obety, účasť aj na oltári? 19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale to, čo pohania obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. 21 Nemôžete piť Pánov kalich, aj kalich zlých duchov. Nemôžete mať podiel na Pánovom stole, aj na stole zlých duchov. 22 Alebo chceme vzbudiť Pánov hnev? Sme azda silnejší ako on?

Mäso obetované modlám. Praktické riešenie

23 "Všetko je dovolené," ale všetko neosoží. "Všetko je dovolené," ale všetko nebuduje.
24 Nech nikto nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy druhého. 25 Všetko, čo sa predáva na trhu, jedzte a nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. 26 Veď Pánova je zem a všetko, čo ju napĺňa. 27 Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. 28 Ale keby vám niekto povedal: "Toto bolo obetované modlám," nejedzte to kvôli tomu, čo vás upozornil, a kvôli svedomiu, 29 pričom nemyslím na tvoje vlastné svedomie, ale na svedomie toho druhého. Veď prečo by malo svedomie druhého odsúdiť moju slobodu? 30 Keď ja niečo požívam so vzdávaním vďaky, prečo by som mal byť kritizovaný za jedlo, ktoré jem so vzdávaním vďaky?

Záver

31 Či teda jete alebo pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu.
32 Nedávajte pohoršenie ani Židom, ani pohanom, ani Božej Cirkvi, 33 ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk