10. kapitola

Poučenie z minulosti Izraela

1 Bratia, chcem, aby ste pamätali, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more,
2 všetci boli pokrstení v oblaku a v mori, aby boli spojení s Mojžišom. 3 Všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, a preto ležia mŕtvi na púšti. 6 Tieto veci sa stali v dávnych časoch, aby nám boli na príklad, aby sme nemali zlé žiadosti, ako mali oni. 7 Ani modlármi nebuďte, ako boli niektorí z nich, ako je napísané: Ľud si sadol jesť a piť. Potom vstali a zabávali sa. 8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. 9 Ani nepokúšajme Pána, ako niektorí z nich urobili a zahynuli od hadov. 10 Ani nereptajme, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od anjela Zhubcu. 11 Toto sa im stalo, aby bolo príkladom a bolo napísané ako poučenie pre nás, ktorí žijeme na konci vekov. 12 Preto, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 13 Nijaké pokušenie, ktoré na vás doľahlo, nebolo nad ľudské sily. Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale aj so skúškou dá vám možnosť, aby ste mohli vydržať.

Posvätné jedlá. S modloslužbou nemajte nič spoločné

14 Preto moji milovaní, utekajte pred modloslužbou!
15 Hovorím vám ako ľuďom rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: 16 Kalich požehnania, ktorý žehnáme, nie je účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je iba jeden chlieb, hoci my sme mnohí, sme iba jedno telo, lebo všetci máme podiel na tomto jedinom chlebe. 18 Pozrite na Izrael podľa tela, nemajú tí, čo jedia obety, účasť aj na oltári? 19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale to, čo pohania obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. 21 Nemôžete piť Pánov kalich, aj kalich zlých duchov. Nemôžete mať podiel na Pánovom stole, aj na stole zlých duchov. 22 Alebo chceme vzbudiť Pánov hnev? Sme azda silnejší ako on?

Mäso obetované modlám. Praktické riešenie

23 "Všetko je dovolené," ale všetko neosoží. "Všetko je dovolené," ale všetko nebuduje.
24 Nech nikto nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy druhého. 25 Všetko, čo sa predáva na trhu, jedzte a nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. 26 Veď Pánova je zem a všetko, čo ju napĺňa. 27 Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. 28 Ale keby vám niekto povedal: "Toto bolo obetované modlám," nejedzte to kvôli tomu, čo vás upozornil, a kvôli svedomiu, 29 pričom nemyslím na tvoje vlastné svedomie, ale na svedomie toho druhého. Veď prečo by malo svedomie druhého odsúdiť moju slobodu? 30 Keď ja niečo požívam so vzdávaním vďaky, prečo by som mal byť kritizovaný za jedlo, ktoré jem so vzdávaním vďaky?

Záver

31 Či teda jete alebo pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu.
32 Nedávajte pohoršenie ani Židom, ani pohanom, ani Božej Cirkvi, 33 ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.