Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Tretia podmienka: chrániť sa antikristov a sveta

1 Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, aby ste videli, či sú z Boha, lebo mnoho falošných prorokov prišlo do sveta.
2 Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. 3 Každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch Antikrista, o ktorom ste počuli hovoriť, že príde; už teraz je na svete. 4 Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi. Lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. 6 My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznáme ducha pravdy a ducha bludu.

Pri prameňoch lásky

7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je Láska. 9 V tomto sa prejavila Božia láska k nám: Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho žili. 10 Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. 11 Milovaní, keď nás Boh takto miluje, aj my sme povinní milovať sa navzájom. 12 Boha nikto nikdy nevidel. Ale keď sa milujeme navzájom, Boh prebýva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. 13 Podľa toho poznáme, že prebývame v ňom a on v nás: dal nám zo svojho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna ako Spasiteľa sveta. 15 Kto vyznáva, že Ježiš je Boží Syn, Boh prebýva v ňom a on v Bohu. 16 A my sme poznali lásku, ktorú má Boh k nám, a uverili sme v ňu. Boh je Láska a kto ostáva v láske, prebýva v Bohu a Boh prebýva v ňom. 17 V tom láska dosiahla v nás dokonalosť, že máme dôveru v deň súdu, lebo ak je on, tak sme aj my na tomto svete. 18 V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach predpokladá trest, a kto sa bojí, nedosiahol dokonalú láska. 19 My milujeme, pretože on nás miloval prvý. 20 Ak niekto povie: "Milujem Boha" a svojho brata nenávidí, je luhár: lebo kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. 21 A toto prikázanie máme od neho: Kto miluje Boha, nech miluje aj svojho brata.