Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

1 Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa nazývali Božími deťmi. A nimi sme! Svet vás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. 2 Milovaní, teraz sme Božie deti, ale čím budeme, to sa ešte neukázalo. Vieme však, že keď sa to ukáže, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

Prvá podmienka: skončiť s hriechom

3 Každý, kto vložil svoju nádej do neho, očisťuje sa, aby bol čistý, ako je čistý on.
4 Ktokoľvek pácha hriech, pácha aj neprávosť, lebo hriech je neprávosť. 5 A viete, že on sa zjavil, aby odstránil hriechy, a že v ňom niet hriechu. 6 Ktokoľvek ostáva spojený s Ježišom, nehreší. Ktokoľvek hreší, nevidel ho, ani ho nepoznal. 7 Deti moje, nech vás nikto nezvedie! Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, tak ako on je spravodlivý. 8 Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Boží Syn sa zjavil preto, aby zničil diablove diela. 9 Každý, kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno zostáva v ňom; nemôže páchať hriech, lebo sa z Boha narodil. 10 Podľa toho sa dajú poznať Božie deti od detí diablových: každý, kto nekoná spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho brata.

Druhá podmienka: zachovávať prikázania, najmä prikázanie lásky

11 Lebo toto je posolstvo, ktoré ste počuli od počiatku: musíme sa navzájom milovať.
12 Nie ako Kain, on bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé a bratove boli spravodlivé. 13 Nečudujte sa, bratia, ak vás svet nenávidí. 14 My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, zostáva v smrti. 15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. 16 Podľa tohto sme poznali lásku: On položil svoj život za nás. Aj my máme dávať svoj život za bratov. 17 Ak má niekto dostatok a vidí brata v núdzi a vnútro si pred ním zatvorí, ako by v ňom mohla prebývať Božia láska? 18 Deti moje, nemilujte sa slovom a jazykom, ale skutkom a v pravde. 19 Podľa toho spoznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce, 20 keby nás naše srdce obviňovalo, lebo Boh je väčší ako naše srdce. On vie všetko. 21 Milovaní, ak nás naše svedomie neobviňuje, máme plnú dôveru v Boha; 22 a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. 23 A toto je jeho prikázanie: veriť menu jeho Syna Ježiša Krista a milovať sa navzájom, ako nám dal o tom prikázanie. 24 Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás prebýva, poznáme podľa Ducha, ktorého nám dal.