Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

2. kapitola

1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca obhajcu: Ježiša Krista, Spravodlivého. 2 On je zmiernou obetou za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Druhá podmienka: zachovávať prikázania, najmä prikázanie lásky

3 Podľa toho vieme, že ho poznáme: ak zachovávame jeho prikázania.
4 Kto hovorí: "Poznám ho" a jeho prikázania nezachováva, je luhár a niet v ňom pravdy. 5 Ale kto zachováva jeho slovo, v ňom naozaj Božia láska dosiahla dokonalosť. Podľa toho vieme, že sme v ňom. 6 Kto hovorí: "Prebývam v Bohu," musí aj sám žiť, ako žil on. 7 Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie; je to staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Toto staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. 8 A predsa, ešte raz, píšem vám nové prikázanie – ktoré je pravdivé vo vás aj v ňom –, že už svieti pravé svetlo a tma odchádza. 9 Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme. 10 Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a pre nikoho nie je pohoršením. 11 Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme, chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči.

Tretia podmienka: chrániť sa sveta

12 Píšem vám, deti, lebo vaše hriechy sú odpustené mocou jeho mena.
13 Píšem vám, otcovia, lebo poznáte toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mladíci, lebo ste premohli Zlého. 14 Napísal som vám, deti, lebo poznáte Otca. Napísal som vám, otcovia, lebo poznáte toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mladíci, lebo ste mocní, Božie slovo prebýva vo vás a premohli ste Zlého. 15 Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, Otcova láska nie je v ňom. 16 Veď nič z toho, čo je vo svete: ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí a pýcha bohatstva nie je z Otca, ale zo sveta. 17 A svet sa pominie so svojimi žiadostivosťami, ale kto plní Božiu vôľu, ostáva naveky.

Štvrtá podmienka: chrániť sa antikristov

18 Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde Antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznáme, že posledná hodina je tu.
19 Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale malo sa ukázať, že všetci neboli z nás. 20 A vy máte teraz pomazanie od Svätého a všetci máte poznanie. 21 Nepíšem vám, akoby ste pravdu nepoznali, ale preto, že ju poznáte a že nijaká lož nie je z pravdy. 22 Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus? To je Antikrist! Popiera Otca i Syna. 23 Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. 24 A vy si zachovajte to, čo ste počuli od začiatku. Ak zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku, aj vy zostanete v Synovi a Otcovi. 25 A toto je prisľúbenie, ktoré nám prisľúbil on sám: večný život. 26 Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. 27 Pokiaľ ide o vás, pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom, a je pravdivé a neklame, teda, ako vás poučilo, zostávajte v ňom. 28 Áno, teraz zostaňte v ňom, deti moje, aby sme mali plnú dôveru, keď sa zjaví, a nemuseli sa hanbiť, že sme ďaleko od neho pri jeho príchode. 29 Ak viete, že je spravodlivý, viete, že každý, kto koná spravodlivosť, je z neho zrodený.