Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

I. Efez

1 Anjelovi cirkvi v Efeze napíš: Toto hovorí ten, čo drží sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý prechádza medzi siedmimi zlatými svietnikmi.
2 Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu a tvoju vytrvalosť a to, že nemôžeš zniesť zlých a ako si podrobil skúške tých, čo sa vydávali za apoštolov, a ukázal si, že sú luhári. 3 Si vytrvalý, trpel si pre moje meno a neochabol si. 4 No mám proti tebe to, že si stratil svoju prvotnú lásku. 5 Zamysli sa, odkiaľ si padol! Konaj pokánie a rob, ako si robil predtým. Inak, ak nebudeš robiť pokánie, prídem a odstránim tvoj svietnik z jeho miesta. 6 Ale slúži ti k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitov, ktoré aj ja nenávidím. 7 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, čo je v raji Boha.

II. Smyrna

8 Anjelovi cirkvi v Smyrne napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný, ten, čo bol mŕtvy a ožil.
9 Poznám tvoje súženie a tvoju chudobu, a predsa si bohatý! Viem, ako vás ohovárajú niektorí, čo sa chvália, že sú Židia, a nie sú, ale sú Satanovou synagógou. 10 Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol uvrhne niekoľkých z vás do väzenia, aby vás skúšal, a budete mať desať dní súženia. Zostaň verný až do smrti a dám ti veniec života. 11 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť nemôže ublížiť.

III. Pergamos

12 Anjelovi cirkvi v Pergame napíš: Toto hovorí ten, kto má ostrý dvojsečný meč.
13 Viem, kde bývaš. Tam, kde je trón Satana. No pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď môjho verného svedka Antipasa zabili vo vašom meste, kde býva Satan. 14 Mám však niečo proti tebe: že tam máš takých, čo sa pridŕžajú Balaamovho učenia; ten učil Balaka položiť osídlo synom Izraela, aby jedli mäso obetované modlám, a tak smilnili. 15 Podobne aj ty máš takých, čo sa pridŕžajú učenia nikolaitov. 16 Preto rob pokánie. Inak prídem čoskoro a budem proti nim bojovať mečom svojich úst. 17 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.

IV. Tyatira

18 Anjelovi cirkvi v Tyatire napíš: Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako blčiaci plameň a nohy ako drahocenný bronz.
19 Poznám tvoje skutky, tvoju lásku, tvoju vieru, tvoju službu a tvoju vytrvalosť, aj tvoje posledné skutky, hojnejšie ako prvé. 20 Ale mám proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa. Učí a zvádza mojich sluhov, aby smilnili jediac mäso obetované modlám. 21 Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. 22 Pozri, vrhnem ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú ľutovať svoje správanie. 23 Jej deti zahubím smrťou, a tak všetky cirkvi poznajú, že ja skúmam ľadviny i srdcia a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov. 24 Vám ostatným v Tyatire, čo sa nepridŕžate tohto učenia, čo nepoznáte "Satanove hlbiny" – ako hovoria – vyhlasujem, že nekladiem na vás iné bremeno. 25 Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem. 26 Tomu, kto zvíťazí, kto zostane verne v mojej službe až do konca, dám moc nad národmi 27 a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbíjať ich ako hlinené nádoby. 28 Tak som aj ja dostal túto moc od svojho Otca. A dám mu Rannú hviezdu. 29 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.