Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

I. Efez

1 Anjelovi cirkvi v Efeze napíš: Toto hovorí ten, čo drží sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý prechádza medzi siedmimi zlatými svietnikmi.
2 Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu a tvoju vytrvalosť a to, že nemôžeš zniesť zlých a ako si podrobil skúške tých, čo sa vydávali za apoštolova, a ukázal si, že sú luhári. 3 Si vytrvalý, trpel si pre moje meno a neochabol si. 4 No mám proti tebe to, že si stratil svoju prvotnú lásku. 5 Zamysli sa, odkiaľ si padol! Konaj pokánie a rob, ako si robil predtým. Inak, ak nebudeš robiť pokánie, prídem a odstránim tvoj svietnik z jeho miesta. 6 Ale slúži ti k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitov, ktoré aj ja nenávidím. 7 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, čo je v raji Boha.

II. Smyrna

8 Anjelovi cirkvi v Smyrne napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný, ten, čo bol mŕtvy a ožil.
9 Poznám tvoje súženie a tvoju chudobu, a predsa si bohatý! Viem, ako vás ohovárajú niektorí, čo sa chvália, že sú Židia, a nie sú, ale sú Satanovou synagógou. 10 Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol uvrhne niekoľkých z vás do väzenia, aby vás skúšal, a budete mať desať dní súženia. Zostaň verný až do smrti a dám ti veniec života. 11 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť nemôže ublížiť.

III. Pergamos

12 Anjelovi cirkvi v Pergame napíš: Toto hovorí ten, kto má ostrý dvojsečný meč.
13 Viem, kde bývaš. Tam, kde je trón Satana. No pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď môjho verného svedka Antipasa zabili vo vašom meste, kde býva Satani. 14 Mám však niečo proti tebe: že tam máš takých, čo sa pridŕžajú Balaamovho učenia; ten učil Balaka položiť osídlo synom Izraela, aby jedli mäso obetované modlám, a tak smilnili. 15 Podobne aj ty máš takých, čo sa pridŕžajú učenia nikolaitov. 16 Preto rob pokánie. Inak prídem čoskoro a budem proti nim bojovať mečom svojich úst. 17 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.

IV. Tyatira

18 Anjelovi cirkvi v Tyatire napíš: Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako blčiaci plameň a nohy ako drahocenný bronz.
19 Poznám tvoje skutky, tvoju lásku, tvoju vieru, tvoju službu a tvoju vytrvalosť, aj tvoje posledné skutky, hojnejšie ako prvé. 20 Ale mám proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa. Učí a zvádza mojich sluhov, aby smilnili jediac mäso obetované modlám. 21 Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. 22 Pozri, vrhnem ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú ľutovať svoje správanie. 23 Jej deti zahubím smrťou, a tak všetky cirkvi poznajú, že ja skúmam ľadviny i srdcia a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov. 24 Vám ostatným v Tyatire, čo sa nepridŕžate tohto učenia, čo nepoznáte "Satanove hlbiny" – ako hovoria – vyhlasujem, že nekladiem na vás iné bremeno. 25 Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem. 26 Tomu, kto zvíťazí, kto zostane verne v mojej službe až do konca, dám moc nad národmi 27 a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbíjať ich ako hlinené nádoby. 28 Tak som aj ja dostal túto moc od svojho Otca. A dám mu Rannú hviezdu. 29 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk