Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

22. kapitola

Utrpenie a nádej spravodlivého

1 Pre zbormajstra. Podľa "Laň na úsvite". Žalm. Dávidov.
2 "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Prečo mi neprídeš na pomoc?" Takto znie môj úpenlivý nárek. 3 Bože môj, volám vo dne, ale mi neodpovedáš, kričím v noci, a odpočinku nemám. 4 A predsa ty si Najsvätejší, sláva vyvoleného národa! 5 Naši predkovia v teba skladali svoju nádej, dúfali v teba a vyslobodil si ich, 6 k tebe volali a unikli nebezpečenstvu, na teba sa spoliehali a nesklamali sa. 7 Ale ja som červ a nie človek, ľuďom na posmech, opovrhovaný svetom. 8 Všetci, čo ma vidia, robia si zo mňa posmešky, vyškierajú sa mi, pokyvujú hlavou a hovoria: 9 "Na Jahveho sa spoliehal, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, keď ho má rád." 10 Ty si chcel, aby som sa šťastne narodil, ochraňoval si ma v matkinom náručí, 11 tebe ma zverili, keď som prišiel na svet, ty si môj Boh už od narodenia. 12 Neopúšťaj ma, lebo súženie sa blíži a nemám nikoho, kto by mi pomohol. 13 Nepriatelia ma obkľúčili ako stád o býkov, obstali ma ako divé byvoly z krajiny Bašan. 14 Otvárajú na mňa tlamy ako lev, keď trhá korisť a reve. 15 Moja sila sa rozliala ako voda, všetky kosti sa mi uvoľnili, moje srdce je ako vosk, roztápa sa mi v útrobách. 16 Moja sila sa rozliala ako voda, všetky kosti sa mi uvoľnili, moje srdce je ako vosk, roztápa sa mi v útrobách. 17 Svorka divých psov ma obstupuje, obklopuje ma banda zločincov. Prebodli mi ruky a nohy 18 môžem si spočítať všetky kosti. Premeriavajú si ma a kochajú sa pri pohľade na mňa. 19 Delia si moje šaty a o môj plášť hádžu kocky. 20 Neopúšťaj ma, Jahve, sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc! 21 Zachráň ma pred mečom, vytrhni ma z pazúrov týchto psov! 22 Vysloboď ma z tlamy leva, obráň môj biedny života pred býčími rohmi! 23 Budem rozprávať svojim bratom o tom, čo si pre mňa urobil, budem ťa oslavovať v zhromaždení ľudu. 24 Chváľte Jahveho všetci, čo veríte v neho, oslavujte ho všetci Jakubovi potomkovia, uctievajte ho všetci synovia vyvoleného národa! 25 Lebo nepohŕda biednym, nezabúda na jeho utrpenie, neodvracia od neho svoju tvár, ale ho vyslyší, keď volá o pomoc. 26 Preto ťa chválim na veľkom zhromaždení a v prítomnosti tvojich verných prinášam obety, ktoré som sľúbil; 27 chudobní sa najedia do sýtosti. Nech chvália Jahveho tí, čo ho milujú, a nech dosiahnu trvalé blaho! 28 Všetky národy si spomenú na Jahveho, obrátia sa k nemu zo všetkých strán zeme, celá rodina národov bude sa mu klaňať. 29 Veď Jahve je najvyšší kráľ, vládne nad všetkými národmi. 30 Všetci mocnári sa mu poklonia, pred ním sa sklonia všetci smrteľníci a ja budem žiť iba pre neho. 31 Aj moje deti budú mu verne slúžiť, budú rozprávať o Pánovi budúcim pokoleniam, 32 ohlasovať budú národom, čo prídu: "Hľa, aké veľké sú Božie diela!"