Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

20. kapitola

Izraelci sa zaviažu pomstiť gibejský zločin

1 Všetci Izraelci teda vyšli a celé spoločenstvo sa zhromaždilo ako jeden muž od Danu po Beršebu i krajina Galaád pred Jahveho do Micpy.
2 Náčelníci všetkého ľudu a všetky kmene Izraela dostavili sa na zhromaždenie Božieho ľudu, štyristotisíc pešiakov schopných narábať mečom. 3 Benjamínovci sa dozvedeli, že Izraelci vyšli do Micpy. Izraelci sa pýtali: "Povedzte, ako sa stal tento zločin." 4 Levita, muž zavraždenej ženy, odpovedal takto: "Prišiel som so svojou vedľajšou ženou do Benjamínovej Gibey, aby som tam prenocoval. 5 Ale obyvatelia Gibey v noci povstali proti mne a obkľúčili kvôli mne ten dom, v ktorom som bol: mňa chceli zabiť a moju vedľajšiu ženu tak znásilnili, že zomrela. 6 Vtedy som chytil svoju vedľajšiu ženu, rozsekal som ju na kusy a rozoslal som ju po celom území Izraelovho dedičstva, lebo spáchali ohavný a hanebný čin v Izraeli. 7 Hľa, Izraelci, ste tu všetci! Poraďte sa a rozhodnite sa tu!" 8 Tu povstal všetok ľud ako jeden muž a volal: "Nikto z nás nepôjde do svojho stanu, nikto z nás sa nevráti domov. 9 A teraz toto urobíme Gibei. Budeme ťahať lóse 10 a zo všetkých kmeňov Izraela vezmeme po desať mužov zo sta, po sto z tisíca a po tisíc z desaťtisíca. Tí zadovážia potravu pre ľud, pre tých, čo pôjdu potrestať Benjamínovu Gibeu, ako si zasluhuje ohavnosť, ktorú spáchala v Izraeli." 11 Tak sa všetci mužovia Izraela zhromaždili proti tomu mestu ako jeden muž.

Tvrdohlavosť Benjamínovcov

12 Izraelské kmene rozoslali poslov po celom Benjamínovom kmeni s odkazom: "Aký zločin to spáchali u vás?
13 Teraz vydajte tých mužov, naničhodníkov z Gibey. Na smrť s nimi, nech odstránime zlo z Izraela." Ale Benjamínovci nechceli počúvať svojich bratov, Izraelcov.

Prvé boje

14 Benjamínovci sa zhromaždili zo svojich miest do Gibey, aby bojovali proti Izraelcom.
15 V ten deň spočítali Benjamínovcov, ktorí prišli z rozličných miest, bolo ich dvadsaťšesťtisíc mužov schopných narábať mečom; okrem obyvateľov Gibey. 16 Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo sedemsto vybraných mužov, ľavákov. Tí všetci vrhali kameňmi zo svojich prakov presne na vlas a nechybili. 17 Aj mužov Izraela spočítali, bez Benjamínovcov; bolo ich štyristotisíc mužov schopných narábať mečom, všetci bojovníci. 18 Vstali a tiahli do Bet-Elu poradiť sa s Bohom: "Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Benjamínovcom?" pýtali sa Izraelci. A Jahve odpovedal: "Prvý bude Júda." 19 Ráno sa Izraelci dali na pochod a utáborili sa naproti Gibei. 20 Izraelskí bojovníci vyrazili do boja proti Benjamínovcom a zoradili sa do šíkov naproti Gibei. 21 Ale Benjamínovci vyrazili z Gibey a v ten deň pozabíjali dvadsaťdvatisíc mužov z Izraela. 22 Vtedy sa vojsko Izraelcov vzchopilo a znovu sa zoradili do boja na tom istom mieste ako prvý deň. 23 Izraelci šli plakať pred Jahvem až do večera, potom sa poradili s Jahvem slovami: "Mám ešte tiahnuť do boja proti synom Benjamína, svojho brata?" A Jahve odpovedal: "Tiahnite proti nemu!" 24 Na druhý deň sa teda Izraelci priblížili k Benjamínovcom, 25 ale tohto druhého dňa Benjamín vyrazil proti nim z Gibey a pobil z Izraelcov ešte osemnásťtisíc mužov, všetkých schopných narábať mečom. 26 Vtedy všetci Izraelci a všetok ľud odišli do Bet-Elu, tam si posadali pred Jahvem, plakali a postili sa celý deň až do večera a obetovali celopaly a obety spoločenstva pred Jahvem. 27 Potom sa Izraelci radili s Jahvem. Tam bola totiž v tom čase archa Božej zmluvy 28 a Pinchas, syn Áronovho syna Eleazara, konal v tom čase pri nej službu. Povedali: "Mám ešte raz vytiahnuť do boja proti synom Benjamína, svojho brata, alebo mám prestať?" A Jahve odpovedal: "Vytiahnite, lebo zajtra vám ich vydám do rúk."

Porážka Benjamínovcov

29 Vtedy Izrael umiestnil vojakov do nástrahy okolo Gibey.
30 Na tretí deň Izraelci zasa tiahli proti Benjamínovcom a zoradili sa do bojových šíkov naproti Gibei ako predtým. 31 Benjamínovci vyrazili proti ľudu a dali sa odlákať ďaleko od mesta. Ako predtým začali zabíjať niekoľkých Izraelcov, asi tridsiatich, na cestách, z ktorých jedna stúpala do Bet-Elu a druhá do Gibey. 32 Benjamínovci si povedali: "Zasa ich bijeme ako prvý raz," ale Izraelci si povedali: "Dajme sa na útek, a tak ich odlákame ďaleko od mesta na cesty!" 33 Vtedy všetci izraelskí muži opustili svoje postavenia a zoradili sa pri Baal-Tamare a zatiaľ nástraha vyrazila zo svojho postavenia západne od Geby. 34 Tak pritiahlo pred Gibeu desaťtisíc mužov vybraných z celého Izraela a nastal tuhý boj; ale tamtí netušili, že ich zastihla pohroma. 35 Jahve porazil Benjamínovcov pred Izraelom a Izraelci v ten deň pobili z Benjamínovcov dvadsaťpäťtisíc sto chlapov, všetkých schopných narábať mečom. 36 Benjamínovci videli, že sú porazení. Izraelskí muži ustupovali pred Benjamínovcami, lebo počítali s nástrahou, ktorú nastrojili proti Gibei. 37 Muži z nástrahy rýchlo vtrhli do Gibey, rozostúpili sa a pobili celé mesto ostrím meča. 38 Medzi izraelskými mužmi a tými z nástrahy bola dohoda, že títo dajú z mesta znamenie kúdolom dymu; 39 vtedy by sa bojujúci Izraelci obrátili naspäť. Benjamínovci začali zrážať niektorých spomedzi Izraelcov a zabili asi tridsať mužov. Hovorili si: "Porazili sme ich ako v predošlom boji." 40 Vtedy začal z mesta vystupovať stĺp dymu ako znamenie a keď sa Benjamínovci obrátili, videli, že celé mesto vystupovalo v plameňoch k nebu. 41 Keď sa Izraelci obrátili naspäť, Benjamínovci videli, že ich stihla pohroma, a boli zachvátení hrôzou. 42 Utekali pred Izraelcami smerom na púšť, ale bojujúci ich tlačili a tí, čo vychádzali z mesta, ich napadli odzadu a zabíjali. 43 Obkľúčili Benjamínovcov, prenasledovali ich bez oddychu a pred Gibeou zo strany vychádzajúceho slnka ich rozdrvili. 44 Z Benjamína padlo osemnásťtisíc mužov, všetko udatných bojovníkov. 45 Opäť sa obrátili a utekali do púšte ku skale Rimmon. Na cestách z nich Izraelci nazbierali päťtisíc mužov, potom ich ďalej prenasledovali až po Gideon a zabili z nich dvetisíc mužov. 46 Všetkých padlých Benjamínovcov bolo v ten deň dvadsaťpäťtisíc mužov schopných narábať mečom, všetko udatných bojovníkov. 47 Šesťsto mužov sa obrátilo a utieklo na púšť ku skale Rimmon. Zostali tam štyri mesiace. 48 Izraelci sa potom vrátili k Benjamínovcom, pobili ostrím meča mužské obyvateľstvo mesta a tiež dobytok a všetko, čo našli. Všetky mestá, do ktorých sa dostali, vypálili.