Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Izraelci sa zaviažu pomstiť gibejský zločin

1 Všetci Izraelci teda vyšli a celé spoločenstvo sa zhromaždilo ako jeden muž od Danu po Beršebu i krajina Galaád pred Jahveho do Micpy.
2 Náčelníci všetkého ľudu a všetky kmene Izraela dostavili sa na zhromaždenie Božieho ľudu, štyristotisíc pešiakov schopných narábať mečom. 3 Benjamínovci sa dozvedeli, že Izraelci vyšli do Micpy. Izraelci sa pýtali: "Povedzte, ako sa stal tento zločin." 4 Levita, muž zavraždenej ženy, odpovedal takto: "Prišiel som so svojou vedľajšou ženou do Benjamínovej Gibey, aby som tam prenocoval. 5 Ale obyvatelia Gibey v noci povstali proti mne a obkľúčili kvôli mne ten dom, v ktorom som bol: mňa chceli zabiť a moju vedľajšiu ženu tak znásilnili, že zomrela. 6 Vtedy som chytil svoju vedľajšiu ženu, rozsekal som ju na kusy a rozoslal som ju po celom území Izraelovho dedičstva, lebo spáchali ohavný a hanebný čin v Izraeli. 7 Hľa, Izraelci, ste tu všetci! Poraďte sa a rozhodnite sa tu!" 8 Tu povstal všetok ľud ako jeden muž a volal: "Nikto z nás nepôjde do svojho stanu, nikto z nás sa nevráti domov. 9 A teraz toto urobíme Gibei. Budeme ťahať lóse 10 a zo všetkých kmeňov Izraela vezmeme po desať mužov zo sta, po sto z tisíca a po tisíc z desaťtisíca. Tí zadovážia potravu pre ľud, pre tých, čo pôjdu potrestať Benjamínovu Gibeu, ako si zasluhuje ohavnosť, ktorú spáchala v Izraeli." 11 Tak sa všetci mužovia Izraela zhromaždili proti tomu mestu ako jeden muž.

Tvrdohlavosť Benjamínovcov

12 Izraelské kmene rozoslali poslov po celom Benjamínovom kmeni s odkazom: "Aký zločin to spáchali u vás?
13 Teraz vydajte tých mužov, naničhodníkov z Gibey. Na smrť s nimi, nech odstránime zlo z Izraela." Ale Benjamínovci nechceli počúvať svojich bratov, Izraelcov.

Prvé boje

14 Benjamínovci sa zhromaždili zo svojich miest do Gibey, aby bojovali proti Izraelcom.
15 V ten deň spočítali Benjamínovcov, ktorí prišli z rozličných miest, bolo ich dvadsaťšesťtisíc mužov schopných narábať mečom; okrem obyvateľov Gibey. 16 Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo sedemsto vybraných mužov, ľavákov. Tí všetci vrhali kameňmi zo svojich prakov presne na vlas a nechybili. 17 Aj mužov Izraela spočítali, bez Benjamínovcov; bolo ich štyristotisíc mužov schopných narábať mečom, všetci bojovníci. 18 Vstali a tiahli do Bet-Elu poradiť sa s Bohom: "Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Benjamínovcom?" pýtali sa Izraelci. A Jahve odpovedal: "Prvý bude Júda." 19 Ráno sa Izraelci dali na pochod a utáborili sa naproti Gibei. 20 Izraelskí bojovníci vyrazili do boja proti Benjamínovcom a zoradili sa do šíkov naproti Gibei. 21 Ale Benjamínovci vyrazili z Gibey a v ten deň pozabíjali dvadsaťdvatisíc mužov z Izraela. 22 Vtedy sa vojsko Izraelcov vzchopilo a znovu sa zoradili do boja na tom istom mieste ako prvý deň. 23 Izraelci šli plakať pred Jahvem až do večera, potom sa poradili s Jahvem slovami: "Mám ešte tiahnuť do boja proti synom Benjamína, svojho brata?" A Jahve odpovedal: "Tiahnite proti nemu!" 24 Na druhý deň sa teda Izraelci priblížili k Benjamínovcom, 25 ale tohto druhého dňa Benjamín vyrazil proti nim z Gibey a pobil z Izraelcov ešte osemnásťtisíc mužov, všetkých schopných narábať mečom. 26 Vtedy všetci Izraelci a všetok ľud odišli do Bet-Elu, tam si posadali pred Jahvem, plakali a postili sa celý deň až do večera a obetovali celopaly a obety spoločenstva pred Jahvem. 27 Potom sa Izraelci radili s Jahvem. Tam bola totiž v tom čase archa Božej zmluvy 28 a Pinchas, syn Áronovho syna Eleazara, konal v tom čase pri nej službu. Povedali: "Mám ešte raz vytiahnuť do boja proti synom Benjamína, svojho brata, alebo mám prestať?" A Jahve odpovedal: "Vytiahnite, lebo zajtra vám ich vydám do rúk."

Porážka Benjamínovcov

29 Vtedy Izrael umiestnil vojakov do nástrahy okolo Gibey.
30 Na tretí deň Izraelci zasa tiahli proti Benjamínovcom a zoradili sa do bojových šíkov naproti Gibei ako predtým. 31 Benjamínovci vyrazili proti ľudu a dali sa odlákať ďaleko od mesta. Ako predtým začali zabíjať niekoľkých Izraelcov, asi tridsiatich, na cestách, z ktorých jedna stúpala do Bet-Elu a druhá do Gibey. 32 Benjamínovci si povedali: "Zasa ich bijeme ako prvý raz," ale Izraelci si povedali: "Dajme sa na útek, a tak ich odlákame ďaleko od mesta na cesty!" 33 Vtedy všetci izraelskí muži opustili svoje postavenia a zoradili sa pri Baal-Tamare a zatiaľ nástraha vyrazila zo svojho postavenia západne od Geby. 34 Tak pritiahlo pred Gibeu desaťtisíc mužov vybraných z celého Izraela a nastal tuhý boj; ale tamtí netušili, že ich zastihla pohroma. 35 Jahve porazil Benjamínovcov pred Izraelom a Izraelci v ten deň pobili z Benjamínovcov dvadsaťpäťtisíc sto chlapov, všetkých schopných narábať mečom. 36 Benjamínovci videli, že sú porazení. Izraelskí muži ustupovali pred Benjamínovcami, lebo počítali s nástrahou, ktorú nastrojili proti Gibei. 37 Muži z nástrahy rýchlo vtrhli do Gibey, rozostúpili sa a pobili celé mesto ostrím meča. 38 Medzi izraelskými mužmi a tými z nástrahy bola dohoda, že títo dajú z mesta znamenie kúdolom dymu; 39 vtedy by sa bojujúci Izraelci obrátili naspäť. Benjamínovci začali zrážať niektorých spomedzi Izraelcov a zabili asi tridsať mužov. Hovorili si: "Porazili sme ich ako v predošlom boji." 40 Vtedy začal z mesta vystupovať stĺp dymu ako znamenie a keď sa Benjamínovci obrátili, videli, že celé mesto vystupovalo v plameňoch k nebu. 41 Keď sa Izraelci obrátili naspäť, Benjamínovci videli, že ich stihla pohroma, a boli zachvátení hrôzou. 42 Utekali pred Izraelcami smerom na púšť, ale bojujúci ich tlačili a tí, čo vychádzali z mesta, ich napadli odzadu a zabíjali. 43 Obkľúčili Benjamínovcov, prenasledovali ich bez oddychu a pred Gibeou zo strany vychádzajúceho slnka ich rozdrvili. 44 Z Benjamína padlo osemnásťtisíc mužov, všetko udatných bojovníkov. 45 Opäť sa obrátili a utekali do púšte ku skale Rimmon. Na cestách z nich Izraelci nazbierali päťtisíc mužov, potom ich ďalej prenasledovali až po Gideon a zabili z nich dvetisíc mužov. 46 Všetkých padlých Benjamínovcov bolo v ten deň dvadsaťpäťtisíc mužov schopných narábať mečom, všetko udatných bojovníkov. 47 Šesťsto mužov sa obrátilo a utieklo na púšť ku skale Rimmon. Zostali tam štyri mesiace. 48 Izraelci sa potom vrátili k Benjamínovcom, pobili ostrím meča mužské obyvateľstvo mesta a tiež dobytok a všetko, čo našli. Všetky mestá, do ktorých sa dostali, vypálili.