Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Izraelci sa zaviažu pomstiť gibejský zločin

1 Všetci Izraelci teda vyšli a celé spoločenstvo sa zhromaždilo ako jeden muž od Danu po Beršebu i krajina Galaád pred Jahveho do Micpy.
2 Náčelníci všetkého ľudu a všetky kmene Izraela dostavili sa na zhromaždenie Božieho ľudu, štyristotisíc pešiakov schopných narábať mečom. 3 Benjamínovci sa dozvedeli, že Izraelci vyšli do Micpy. Izraelci sa pýtali: "Povedzte, ako sa stal tento zločin." 4 Levita, muž zavraždenej ženy, odpovedal takto: "Prišiel som so svojou vedľajšou ženou do Benjamínovej Gibey, aby som tam prenocoval. 5 Ale obyvatelia Gibey v noci povstali proti mne a obkľúčili kvôli mne ten dom, v ktorom som bol: mňa chceli zabiť a moju vedľajšiu ženu tak znásilnili, že zomrela. 6 Vtedy som chytil svoju vedľajšiu ženu, rozsekal som ju na kusy a rozoslal som ju po celom území Izraelovho dedičstva, lebo spáchali ohavný a hanebný čin v Izraeli. 7 Hľa, Izraelci, ste tu všetci! Poraďte sa a rozhodnite sa tu!" 8 Tu povstal všetok ľud ako jeden muž a volal: "Nikto z nás nepôjde do svojho stanu, nikto z nás sa nevráti domov. 9 A teraz toto urobíme Gibei. Budeme ťahať lóse 10 a zo všetkých kmeňov Izraela vezmeme po desať mužov zo sta, po sto z tisíca a po tisíc z desaťtisíca. Tí zadovážia potravu pre ľud, pre tých, čo pôjdu potrestať Benjamínovu Gibeu, ako si zasluhuje ohavnosť, ktorú spáchala v Izraeli." 11 Tak sa všetci mužovia Izraela zhromaždili proti tomu mestu ako jeden muž.

Tvrdohlavosť Benjamínovcov

12 Izraelské kmene rozoslali poslov po celom Benjamínovom kmeni s odkazom: "Aký zločin to spáchali u vás?
13 Teraz vydajte tých mužov, naničhodníkov z Gibey. Na smrť s nimi, nech odstránime zlo z Izraela." Ale Benjamínovci nechceli počúvať svojich bratov, Izraelcov.

Prvé boje

14 Benjamínovci sa zhromaždili zo svojich miest do Gibey, aby bojovali proti Izraelcom.
15 V ten deň spočítali Benjamínovcov, ktorí prišli z rozličných miest, bolo ich dvadsaťšesťtisíc mužov schopných narábať mečom; okrem obyvateľov Gibey. 16 Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo sedemsto vybraných mužov, ľavákov. Tí všetci vrhali kameňmi zo svojich prakov presne na vlas a nechybili. 17 Aj mužov Izraela spočítali, bez Benjamínovcov; bolo ich štyristotisíc mužov schopných narábať mečom, všetci bojovníci. 18 Vstali a tiahli do Bet-Elu poradiť sa s Bohom: "Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Benjamínovcom?" pýtali sa Izraelci. A Jahve odpovedal: "Prvý bude Júda." 19 Ráno sa Izraelci dali na pochod a utáborili sa naproti Gibei. 20 Izraelskí bojovníci vyrazili do boja proti Benjamínovcom a zoradili sa do šíkov naproti Gibei. 21 Ale Benjamínovci vyrazili z Gibey a v ten deň pozabíjali dvadsaťdvatisíc mužov z Izraela. 22 Vtedy sa vojsko Izraelcov vzchopilo a znovu sa zoradili do boja na tom istom mieste ako prvý deň. 23 Izraelci šli plakať pred Jahvem až do večera, potom sa poradili s Jahvem slovami: "Mám ešte tiahnuť do boja proti synom Benjamína, svojho brata?" A Jahve odpovedal: "Tiahnite proti nemu!" 24 Na druhý deň sa teda Izraelci priblížili k Benjamínovcom, 25 ale tohto druhého dňa Benjamín vyrazil proti nim z Gibey a pobil z Izraelcov ešte osemnásťtisíc mužov, všetkých schopných narábať mečom. 26 Vtedy všetci Izraelci a všetok ľud odišli do Bet-Elu, tam si posadali pred Jahvem, plakali a postili sa celý deň až do večera a obetovali celopaly a obety spoločenstva pred Jahvem. 27 Potom sa Izraelci radili s Jahvem. Tam bola totiž v tom čase archa Božej zmluvy 28 a Pinchas, syn Áronovho syna Eleazara, konal v tom čase pri nej službu. Povedali: "Mám ešte raz vytiahnuť do boja proti synom Benjamína, svojho brata, alebo mám prestať?" A Jahve odpovedal: "Vytiahnite, lebo zajtra vám ich vydám do rúk."

Porážka Benjamínovcov

29 Vtedy Izrael umiestnil vojakov do nástrahy okolo Gibey.
30 Na tretí deň Izraelci zasa tiahli proti Benjamínovcom a zoradili sa do bojových šíkov naproti Gibei ako predtým. 31 Benjamínovci vyrazili proti ľudu a dali sa odlákať ďaleko od mesta. Ako predtým začali zabíjať niekoľkých Izraelcov, asi tridsiatich, na cestách, z ktorých jedna stúpala do Bet-Elu a druhá do Gibey. 32 Benjamínovci si povedali: "Zasa ich bijeme ako prvý raz," ale Izraelci si povedali: "Dajme sa na útek, a tak ich odlákame ďaleko od mesta na cesty!" 33 Vtedy všetci izraelskí muži opustili svoje postavenia a zoradili sa pri Baal-Tamare a zatiaľ nástraha vyrazila zo svojho postavenia západne od Geby. 34 Tak pritiahlo pred Gibeu desaťtisíc mužov vybraných z celého Izraela a nastal tuhý boj; ale tamtí netušili, že ich zastihla pohroma. 35 Jahve porazil Benjamínovcov pred Izraelom a Izraelci v ten deň pobili z Benjamínovcov dvadsaťpäťtisíc sto chlapov, všetkých schopných narábať mečom. 36 Benjamínovci videli, že sú porazení. Izraelskí muži ustupovali pred Benjamínovcami, lebo počítali s nástrahou, ktorú nastrojili proti Gibei. 37 Muži z nástrahy rýchlo vtrhli do Gibey, rozostúpili sa a pobili celé mesto ostrím meča. 38 Medzi izraelskými mužmi a tými z nástrahy bola dohoda, že títo dajú z mesta znamenie kúdolom dymu; 39 vtedy by sa bojujúci Izraelci obrátili naspäť. Benjamínovci začali zrážať niektorých spomedzi Izraelcov a zabili asi tridsať mužov. Hovorili si: "Porazili sme ich ako v predošlom boji." 40 Vtedy začal z mesta vystupovať stĺp dymu ako znamenie a keď sa Benjamínovci obrátili, videli, že celé mesto vystupovalo v plameňoch k nebu. 41 Keď sa Izraelci obrátili naspäť, Benjamínovci videli, že ich stihla pohroma, a boli zachvátení hrôzou. 42 Utekali pred Izraelcami smerom na púšť, ale bojujúci ich tlačili a tí, čo vychádzali z mesta, ich napadli odzadu a zabíjali. 43 Obkľúčili Benjamínovcov, prenasledovali ich bez oddychu a pred Gibeou zo strany vychádzajúceho slnka ich rozdrvili. 44 Z Benjamína padlo osemnásťtisíc mužov, všetko udatných bojovníkov. 45 Opäť sa obrátili a utekali do púšte ku skale Rimmon. Na cestách z nich Izraelci nazbierali päťtisíc mužov, potom ich ďalej prenasledovali až po Gideon a zabili z nich dvetisíc mužov. 46 Všetkých padlých Benjamínovcov bolo v ten deň dvadsaťpäťtisíc mužov schopných narábať mečom, všetko udatných bojovníkov. 47 Šesťsto mužov sa obrátilo a utieklo na púšť ku skale Rimmon. Zostali tam štyri mesiace. 48 Izraelci sa potom vrátili k Benjamínovcom, pobili ostrím meča mužské obyvateľstvo mesta a tiež dobytok a všetko, čo našli. Všetky mestá, do ktorých sa dostali, vypálili.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk