Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Oznámenie Samsonovho narodenia

1 Izraelci znovu začali robiť, čo je zlé v Jahveho očiach, a Jahve ich vydal do rúk Filištíncov na štyridsať rokov.
2 Bol človek z Corey z kmeňa Dan a menoval sa Manoach. Jeho žena bola neplodná, nemala deti. 3 Jahveho anjela sa zjavil tejto žene a povedal jej: "Pozri, si neplodná a nemáš deti, ale počneš a porodíš syna. 4 Odteraz daj pozor, nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté, 5 lebo počneš a porodíš syna. Britva sa nesmie dotknúť jeho hlavy, lebo chlapec bude zasvätený Bohu od matkinho lona. On začne vyslobodzovať Izrael z ruky Filištíncov." 6 Žena to šla povedať svojmu mužovi: "Prišiel ku mne nejaký Boží muž, ktorý bol taký vznešený, že sa podobal Božiemu anjelovi. Nepýtala som sa, odkiaľ je, a on mi nepovedal svoje meno. 7 A povedal mi: ‚Počneš a porodíš syna. Odteraz nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté; lebo chlapec bude zasvätený Bohu od matkinho lona až do dňa svojej smrti.‘"

Druhé zjavenie sa anjela

8 Vtedy sa Manoach modlil k Jahvemu a hovoril: "Prosím ťa, Pane, nech príde ten Boží muž, ktorého si poslal, ešte raz k nám a nech nás poučí, čo máme robiť s chlapcom, keď sa narodí."
9 Boh vypočul Manoacha a Boží anjel znovu prišiel k žene, keď sedela na poli a jej muž Manoach nebol s ňou. 10 Žena to rýchlo utekala oznámiť svojmu mužovi a povedala mu: "Pozri, zjavil sa mi ten muž, ktorý nedávno prišiel ku mne." 11 Manoach vstal, šiel za svojou ženou, prišiel k tomu mužovi a povedal mu: "Ty si ten muž, ktorý sa rozprával s mojou ženou?" A on odpovedal: "Som to ja." 12 Nato Manoach povedal: "Keď sa tvoje slovo vyplní, podľa akých pravidiel má byť chlapec vychovávaný a čo má robiť?" 13 Jahveho anjel odpovedal Manoachovi: "Nech sa žena chráni všetkého, čo som jej zakázal. 14 Nech nepoužíva nič, čo pochádza z viniča, nech nepije víno ani opojný nápoj, nech neje nič nečisté, nech zachováva všetko, čo som jej prikázal." 15 Manoach povedal Jahveho anjelovi: "Dovoľ, aby sme ťa zdržali a pripravili ti kozľa." 16 A Jahveho anjel povedal Manoachovi: "Aj keby si ma zdržal, nejedol by som z tvojho pokrmu. Ale ak chceš pripraviť celopal, obetuj ho Jahvemu!" Manoach totiž nevedel, že je to Jahveho anjel. 17 Manoach sa opýtal Jahveho anjela: "Ako sa voláš? Chceli by sme ťa uctiť, keď sa tvoje slová vyplnia." 18 Jahveho anjel mu odpovedal: "Prečo sa pýtaš na moje meno? Ono je podivuhodné." 19 Nato Manoach vzal kozľa a pokrmovú obetu a obetoval to na skale ako celopal Jahvemu, ktorý koná divy. Manoach a jeho žena sa prizerali. 20 Keď vystupoval plameň z oltára k nebu, vzniesol sa Jahveho anjel v tom plameni pred očami Manoacha a jeho ženy a oni padli tvárou k zemi. 21 Jahveho anjel sa už viac nezjavil Manoachovi ani jeho žene. Vtedy Manoach poznal, že to bol Jahveho anjel. 22 Manoach povedal svojej žene: "Iste zomrieme, lebo sme videli Boha." 23 Ale jeho žena mu odpovedala: "Keby nás Jahve bol chcel zabiť, nebol by prijal z našej ruky ani celopal, ani pokrmovú obetu, ani by nám nebol všetko toto ukázal, ani by nám nebol nič také oznámil." 24 Žena porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Jahve ho požehnával 25 a Jahveho duch ho začal podnecovať v tábore Dan, medzi Coreou a Eštaolom.