Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

Oznámenie Samsonovho narodenia

1 Izraelci znovu začali robiť, čo je zlé v Jahveho očiach, a Jahve ich vydal do rúk Filištíncov na štyridsať rokov.
2 Bol človek z Corey z kmeňa Dan a menoval sa Manoach. Jeho žena bola neplodná, nemala deti. 3 Jahveho anjela sa zjavil tejto žene a povedal jej: "Pozri, si neplodná a nemáš deti, ale počneš a porodíš syna. 4 Odteraz daj pozor, nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté, 5 lebo počneš a porodíš syna. Britva sa nesmie dotknúť jeho hlavy, lebo chlapec bude zasvätený Bohu od matkinho lona. On začne vyslobodzovať Izrael z ruky Filištíncov." 6 Žena to šla povedať svojmu mužovi: "Prišiel ku mne nejaký Boží muž, ktorý bol taký vznešený, že sa podobal Božiemu anjelovi. Nepýtala som sa, odkiaľ je, a on mi nepovedal svoje meno. 7 A povedal mi: ‚Počneš a porodíš syna. Odteraz nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté; lebo chlapec bude zasvätený Bohu od matkinho lona až do dňa svojej smrti.‘"

Druhé zjavenie sa anjela

8 Vtedy sa Manoach modlil k Jahvemu a hovoril: "Prosím ťa, Pane, nech príde ten Boží muž, ktorého si poslal, ešte raz k nám a nech nás poučí, čo máme robiť s chlapcom, keď sa narodí."
9 Boh vypočul Manoacha a Boží anjel znovu prišiel k žene, keď sedela na poli a jej muž Manoach nebol s ňou. 10 Žena to rýchlo utekala oznámiť svojmu mužovi a povedala mu: "Pozri, zjavil sa mi ten muž, ktorý nedávno prišiel ku mne." 11 Manoach vstal, šiel za svojou ženou, prišiel k tomu mužovi a povedal mu: "Ty si ten muž, ktorý sa rozprával s mojou ženou?" A on odpovedal: "Som to ja." 12 Nato Manoach povedal: "Keď sa tvoje slovo vyplní, podľa akých pravidiel má byť chlapec vychovávaný a čo má robiť?" 13 Jahveho anjel odpovedal Manoachovi: "Nech sa žena chráni všetkého, čo som jej zakázal. 14 Nech nepoužíva nič, čo pochádza z viniča, nech nepije víno ani opojný nápoj, nech neje nič nečisté, nech zachováva všetko, čo som jej prikázal." 15 Manoach povedal Jahveho anjelovi: "Dovoľ, aby sme ťa zdržali a pripravili ti kozľa." 16 A Jahveho anjel povedal Manoachovi: "Aj keby si ma zdržal, nejedol by som z tvojho pokrmu. Ale ak chceš pripraviť celopal, obetuj ho Jahvemu!" Manoach totiž nevedel, že je to Jahveho anjel. 17 Manoach sa opýtal Jahveho anjela: "Ako sa voláš? Chceli by sme ťa uctiť, keď sa tvoje slová vyplnia." 18 Jahveho anjel mu odpovedal: "Prečo sa pýtaš na moje meno? Ono je podivuhodné." 19 Nato Manoach vzal kozľa a pokrmovú obetu a obetoval to na skale ako celopal Jahvemu, ktorý koná divy. Manoach a jeho žena sa prizerali. 20 Keď vystupoval plameň z oltára k nebu, vzniesol sa Jahveho anjel v tom plameni pred očami Manoacha a jeho ženy a oni padli tvárou k zemi. 21 Jahveho anjel sa už viac nezjavil Manoachovi ani jeho žene. Vtedy Manoach poznal, že to bol Jahveho anjel. 22 Manoach povedal svojej žene: "Iste zomrieme, lebo sme videli Boha." 23 Ale jeho žena mu odpovedala: "Keby nás Jahve bol chcel zabiť, nebol by prijal z našej ruky ani celopal, ani pokrmovú obetu, ani by nám nebol všetko toto ukázal, ani by nám nebol nič také oznámil." 24 Žena porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Jahve ho požehnával 25 a Jahveho duch ho začal podnecovať v tábore Dan, medzi Coreou a Eštaolom.