Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Trúby

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Urob si dve trúby; urobíš ich z tepaného striebra. Budeš nimi zvolávať pospolitosť a dávať táboru znamenie na odchod. 3 Keď na ne zatrúbia, celá pospolitosť sa zhromaždí k tebe pred vchodom do Stanu Stretávania. 4 Ale ak zatrúbia len na jednej trúbe, zhromaždia sa k tebe kniežatá, náčelníci tisícov Izraela. 5 Keď trúbenie budete sprevádzať pokrikmi, vydajú sa na cestu tábory, rozložené na východe. 6 Na druhé trúbenie, sprevádzané pokrikmi, vydajú sa na cestu tábory rozložené na juhu. Keď sa majú vydať na cestu, trúbenie budú sprevádzať pokriky. 7 Ale na zvolávanie pospolitosti sa bude trúbiť bez pokrikov. 8 Na trúby budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. To je pre vás a vašich potomkov večne platné nariadenie. 9 Keď vo svojej krajine budete musieť ísť do vojny proti nepriateľovi, ktorý vás utláča, budete trúbiť na trúby a sprevádzajte to pokrikmi: a Jahve, váš Boh, sa na vás rozpomenie a budete zachránení od svojich nepriateľov. 10 Na trúby budete trúbiť aj v dni radostné, na sviatky a na počiatku svojich mesiacov, pri svojich celopaloch a pri obetách spoločenstva, a ony vás budú pripomínať vášmu Bohu. Ja som Jahve, váš Boh."

Rozkaz na pochod

11 Druhého roku, dvadsiateho dňa druhého mesiaca, zdvihol sa Oblak sponad Príbytku Stretávania.
12 Izraelci sa vydali na cestu zo Sinajskej púšte podľa svojho poriadku. Oblak zastal na púšti Paran. 13 Na príkaz Jahveho, daný prostredníctvom Mojžiša, na čele išli títo: 14 na čele išla zástava tábora Júdových synov, voj za vojom. Júdovým vojom velil Nachšon, Amminadabov syn; 15 vojom kmeňa Isacharových synov velil Netaneel, Cuarov syn; 16 vojom kmeňa Zabulonových synov velil Eliab, Chelonov syn. 17 Potom bol Príbytok rozobraný a Geršonovi synovia a Merariho synovia, ktorí nosili Príbytok, sa dali na cestu. 18 Nato sa pohla zástava tábora Rubenových synov, voj za vojom. Rubenovým vojom velil Elicur, Šedeurov syn; 19 vojom kmeňa Simeonových synov velil Šelumiel, Curišaddajov syn; 20 vojom kmeňa Gadových synov velil Eljasaf, Reuelov syn. 21 Potom sa pohli Kehatovci, ktorí nosili svätyňu (Príbytok stavali pred ich príchodom). 22 Nato sa pohla zástava tábora Efraimových synov, voj za vojom. Efraimovým vojom velil Elišama, Ammihudov syn; 23 vojom kmeňa Manassesových synov velil Gamliel, Pedacurov syn; 24 vojom kmeňa Benjamínových synov velil Abidan, Gideoniho syn. 25 Potom sa pohla zástava tábora Danových synov, voj za vojom, ako zadný voj. Vojom kmeňa Danových synov velil Achiezer, Ammišaddajov syn; 26 vojom kmeňa Ašerových synov velil Pagiel, Okranov syn, 27 vojom kmeňa Neftaliho synov velil Achira, Enanov syn. 28 Toto bol poriadok odchodu Izraelcov, voj za vojom. Tak sa vydali na cestu.

Mojžišov návrh Chobabovi

29 Mojžiš povedal Chobabovi, synovi Madiánca Reuela, svojho tesťa: "Odchádzame do krajiny, o ktorej Jahve povedal: Dám vám ju. Poď s nami a budeme s tebou dobre nakladať, lebo Jahve sľúbil Izraelu šťastie."
30 On odpovedal: "Nepôjdem, ale pôjdem do svojej krajiny a ku svojmu príbuzenstvu." 31 Mojžiš mu povedal: "Neopúšťaj nás, prosím ťa, veď ty poznáš miesta, kde môžeme táboriť na púšti, a tak ty budeš našimi očami. 32 Keď pôjdeš s nami, dáme ti to šťastie, ktoré Jahve dá nám."

Odchod

33 Tak sa pohli od Jahveho vrchu a prešli tri dni cesty. Archa Jahveho zmluvy šla na tri dni cesty pred nimi, aby im vyhľadala miesto na zastavenie.
34 Cez deň, keď sa pohli z tábora, bol nad nimi Jahveho Oblak. 35 Keď sa archa pohla, Mojžiš hovoril: "Vstaň, Jahve, nech sa rozpŕchnu tvoji nepriatelia, nech sa dajú na útek pred tebou tí, čo ťa nenávidia!" 36 Keď sa archa zastavovala, hovoril: "Vráť sa, Jahve, k nespočetným tisícom Izraela!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk