Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

1 Pozrite, pošlem svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou. A náhle vojde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a Anjel zmluvy, po ktorom túžite. Ajhľa, prichádza! Hovorí Jahve nebeských mocností. 2 Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako tavičov oheň, ako lúh práčov. 3 Zasadne si taviť a čistiť: prečistí synov Léviho a vycibrí ich ako zlato a striebro, aby mohli prinášať Jahvemu obety, ako sa patrí. 4 Vtedy bude obeta Júdu a Jeruzalema príjemná Jahvemu ako za dávnych dní, ako v rokoch zašlých. 5 Prídem k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti veštcom, cudzoložníkom a krivoprísažníkom, proti tým, čo ukracujú robotníkov, vdovu a sirotu, ktorí narušujú právo cudzinca a neboja sa ma, hovorí Jahve nebeských mocností.

Desiatky na Chrám

6 Ja som Jahve a nemením sa; a vy tiež ste neprestali byť Jakubovými synmi.
7 Od čias svojich otcov ste sa odchyľovali od mojich zákonov a nezachovávali ste ich. Ak sa vy vrátite, ja sa vrátim k vám, hovorí Jahve nebeských mocností. Vy sa však spytujete: "Ako sa máme vrátiť?" 8 Či smie človek podvádzať Boha? A vy ma podvádzate! Vy sa však spytujete: "Ako ťa podvádzame?" V desiatkoch a v povinných obetách. 9 Kliatba spočíva na vás, lebo ma podvádzate, vy, celý národ. 10 Prinášajte celé desiatky do pokladnice, aby bola potrava v mojom dome. A vyskúšajte ma týmto, vraví Jahve nebeských mocností, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás až nadbytok požehnania. 11 Pohrozím pre vás kobylkám, aby vám nezničili plodiny zeme a aby vám vinice neboli neplodné na poli, vraví Jahve nebeských mocností. 12 Všetky národy vás vyhlásia za šťastných, lebo budete utešenou krajinou, vraví Jahve nebeských mocností.

Víťazstvo spravodlivých v Deň Jahveho

13 Pritvrdé sú vaše slová o mne, hovorí Jahve. A predsa sa spytujete: "Čo sme povedali proti tebe?"
14 Hovoríte: "Zbytočné je slúžiť Bohu; aký osoh máme z toho, že zachovávame jeho nariadenia a úctivo si počíname voči Jahvemu nebeských mocností? 15 Teraz musíme za šťastných považovať namyslencov: darí sa tým, čo páchajú zlo; pokúšajú Boha a nič sa im nestane." 16 Vtedy sa bohabojní zhovárali medzi sebou. Jahve tomu venoval pozornosť a vypočul to: bola to napísaná Pamätná kniha pred ním pre tých, čo si uctia Boha a myslia na neho. 17 V ten Deň, ktorý chystám, budú mi celkom patriť, vraví Jahve nebeských mocností. Ušetrím ich, ako človek ušetrí svojho syna, ktorý mu slúži. 18 Potom uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a zlým človekom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži. 19 Lebo pozrite: prichádza Deň blčiaci ako pec. Všetci namyslení a všetci, čo páchajú bezbožnosti, budú slamou. A ten Deň, keď príde, ich zapáli – hovorí Jahve nebeských mocností – nenechá im ani koreň, ani vetvu. 20 Ale pre vás, ktorí máte v úcte moje Meno, vyjde Slnko spravodlivosti s liečivými lúčami. Potom vyjdete poskakujúc ako teľce vypustené zo stajne 21 a rozšliapete bezbožných, lebo oni budú popolom pod chodidlami vašich nôh v ten Deň, ktorý chystám, vraví Jahve nebeských mocností.

Dodatky

22 Rozpomeňte sa na Zákon môjho sluhu Mojžiša, ktorému som dal na Chorebe zákony a zvyky pre celý Izrael!
23 Pozrite, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv než príde Jahveho deň, veľký a hrozný. 24 On zmieri otcov so synmi a synov s otcami, aby som neprišiel a neuvalil kliatbu na krajinu a nezničil ju.