Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Obrátenie Ninive a Božie odpustenie

1 Jahveho slovo zaznelo Jonášovi po druhýkrát takto:
2 "Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a oznám mu, čo ti poviem!" 3 Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa Jahveho slova. Ninive však bolo božsky veľké mesto, na tri dni chôdze. 4 Jonáš vošiel do mesta a urobil deň cesty. Kázal týmito slovami: "Ešte štyridsať dní, a Ninive bude zničené!" 5 Ninivčania uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecoviny, všetci bez rozdielu, od najväčších po najmenších. 6 Správa sa dostala k ninivskému kráľovi, ten vstal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odel sa vrecom a sadol si do popola. 7 Potom dal v Ninive vyhlásiť: "Toto je nariadenie kráľa a jeho šľachticov: Nech ani ľudia, ani zvieratá, rožný statok, ani ovce neokúsia nič, nech sa nepasú, ani vodu nech nepijú! 8 Nech sa odejú do vriec a nech hlasno kričia k Bohu. Nech každý zanechá svoje hriešne cesty a násilnosti, ktoré pácha. 9 Kto vie? Azda sa Boh znovu zľutuje, odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme." 10 Keď Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty, bolo mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im pohrozil, a nedopustil ho.