Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Úcta patriaca chudobným

1 Bratia moji, vieru v nášho Pána Ježiša Krista osláveného nesmiete spájať s nadŕžaním osobám.
2 Lebo ak na vaše zhromaždenie príde človek so zlatým prsteňom, skvele oblečený a príde aj chudobný v chatrnom odeve 3 a vy sa pozriete na toho, kto je oblečený vo skvelom obleku a poviete: "Ty si sadni pekne sem", ale chudobnému poviete: "Ty stoj tam" alebo "Sadni si k mojej podnožke", 4 vari nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyseľnými sudcami? 5 Počúvajte, bratia moji milovaní! Či Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú? 6 A vy ste chudobným pohrdli! Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? 7 A nerúhajú sa práve oni vznešenému Menu, ktoré sa vzývalo nad vami? 8 Ak však uskutočňujete kráľovský Zákon podľa Písma: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, dobre robíte. 9 Ale ak nadŕžate osobám, páchate hriech a Zákon vás usvedčuje ako previnilcov. 10 Kto by totiž zachoval celý Zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. 11 Lebo ten, ktorý povedal: Nescudzoložíš, povedal aj: Nezabiješ. A keď aj nescudzoložíš, ale zabiješ, prestupuješ Zákon. 12 Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody. 13 Bez milosrdenstva bude súdený ten, kto sám bol nemilosrdný. Ale milosrdenstvo sa pokladá za vyššie od súdu.

Viera a skutky

14 Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho tá viera spasiť?
15 Ak sú brat alebo sestra nahí a chýba im každodenný pokrm 16 a niekto z vás by im povedal: "Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!", ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží? 17 Tak aj viera: ak nemá skutky, je úplne mŕtva. 18 Ale niekto povie: "Ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. 19 Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa. 20 Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neplodná? 21 Či nebol náš otec Abrahám ospravodlivený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? 22 Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami viera dosiahla dokonalosť. 23 Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. A bol nazvaný Božím priateľom." 24 Vidíte, že človek je ospravodlivený zo skutkov, a nie iba z viery. 25 A nebola podobne zo skutkov ospravodlivená aj neviestka Rachab, keď prijala poslove a poslala ich inou cestou? 26 Lebo ako telo bez duše je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk