Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

2. kapitola

Výprava na Západ

1 V osemnástom roku dvadsiateho druhého dňa prvého mesiaca sa v paláci Nabuchodonozora, kráľa Asýrie, rozniesla správa o tom, ako potrestať všetky krajiny, ako vyhlásil.
2 Zavolal všetkých svojich dôstojníkov a hodnostárov a mal s nimi tajnú poradu, na ktorej vlastnými ústami opísal zlobu tých krajín. 3 Rozhodli sa zničiť všetkých, ktorí neposlúchli jeho výzvu. 4 Keď dokončil poradu, Nabuchodonozor, kráľ Asýrčanov, predvolal Holoferna, hlavného veliteľa svojho vojska, druhého po sebe, a povedal mu: 5 "Toto vyhlasuje veľký kráľ, pán celej zeme: Hľa, odíď spred mojej tváre a vezmi so sebou mužov, ktorí sa môžu spoľahnúť na svoju silu, stodvadsaťtisíc pešiakov a dvanásťtisíc jazdcov. 6 Potom vyraz proti všetkým západným krajinám, lebo neposlúchli môj rozkaz. 7 Nariaď im, aby mi pripravili zem a vodu, lebo prídem vyliať si na nich svoju zlosť. Celá ich zem sa bude hemžiť mojím vojskom a vydám ich mojim vojakom na plen. 8 Ich ranení naplnia údolia a každý potok a rieka budú preplnené mŕtvolami, takže sa rozlejú ponad brehy. 9 Odvlečiem ich do zajatia až na koniec sveta. 10 Choď teda a zaujmi pre mňa celé ich územie! Ak sa ti vzdajú, zachovaj ich pre mňa, kým ich neprídem potrestať. 11 Nepreukáž milosrdenstvo tým, ktorí sa postavia na odpor. Daj ich pozabíjať a vyplieniť na celom území zverenom tebe. 12 Lebo ako žijem ja a moc môjho kráľovstva: všetko, čo som povedal, vykonám vlastnou rukou. 13 Ty však nezanedbaj ani jediný rozkaz svojho pána, ale postaraj sa, aby boli presne vyplnené tak, ako som to rozkázal. A teraz to vykonaj bez odkladu!" 14 Keď Holofernes odišiel od svojho pána, zvolal všetkých veliteľov, generálov a dôstojníkov asýrskeho vojska, 15 vybral si najlepších vojakov podľa rozkazu svojho pána: okolo stodvadsaťtisíc pešiakov a dvanásťtisíc lukostrelcov na koňoch. 16 Usporiadal ich do riadnych bojových šíkov, 17 potom pribral nesmierne množstvo tiav, oslov a mulíc na nosenie batožiny, tiež stáda oviec a kôz, čriedy volov bez počtu pre zásobovanie. 18 Každý vojak dostal veľké dávky potravín, ako aj veľa zlata a striebra z kráľovského paláca. 19 Potom sa vydal na cestu s celým svojím vojskom pred výpravou kráľa Nabuchodonozora, aby zaplavil celú západnú krajinu svojimi vozmi, jazdcami a vybranými pešiakmi. 20 Za nimi tiahol rôznorodý zástup ľudí ako roje kobyliek, nespočítateľný ako prach zeme.

Úseky cesty Holofernovho vojska

21 Z Ninive pochodovali tri dni smerom na rovinu Bektilet a utáborili sa pri Bektilete, blízko vrchov, severne od Hornej Cilície.
22 Odtiaľ Holofernes postupoval do hornatej krajiny s celým svojím vojskom, pešiakmi, jazdcami a vozmi. 23 Rozdrvil Put a Lud, vydrancoval národ Rasis a Izmaelcov na pokraji púšte južne od Chelonu, 24 tiahol pozdĺž Eufratu, prešiel Mezopotámiu, rozrúcal všetky opevnené mestá pozdĺž rieky Abron až k moru. 25 Obsadil územie Cilície, rozdrúzgajúc všetko, čo sa mu stavalo na odpor. Tak došiel až na juh, na hranice Jafeta naproti Arábii. 26 Obkľúčil Madiáncov, vypálil ich táboriská a vyplienil ich košiare. 27 V čase žatvy pšenice zišiel do roviny Damasku, zapálil úrodu na poliach, pobil stáda oviec a rožného statku, vyplienil mestá, zničil ich polia a mečom pozabíjal všetkých mládencov. 28 Strach a hrôza zachvátila pred ním všetkých obyvateľov morského pobrežia, v Sidone, Týre, Sure, Okine a Jamnii. Medzi obyvateľmi Azotu a Askalonu zavládla hrôza.