Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Proti Egyptu

1 Výrok o Egypte. Pozri, ako sa Jahve nesie na ľahkom oblaku a prichádza do Egypta. Egyptskí falošní bohovia sa trasú pred ním, srdcia Egypťanov strácajú odvahu.
2 Postavím Egypťana proti Egypťanovi, brat bude bojovať proti bratovi, sused proti susedovi, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu. 3 Egypťanom sa rozum pomúti, pomätiem ich úsudok: budú sa radiť s falošnými bohmi, s mágmi, s duchmi zomrelých a s veštcami. 4 Vydám Egypt do rúk neúprosných pánov, ukrutný kráľ bude panovať nad nimi. To je výrok Pána, Jahveho Cebaot. 5 Vody Nílu sa stratia, rieka upadne a vyschne, 6 jej kanále budú páchnuť, egyptské rieky sa stratia a vyschnú, ich tŕstie a šášie sčernie. 7 Uschne všetka zeleň na brehoch a pri ústí Nílu i siatiny po jeho brehoch, všetko bude zaviate a zmizne. 8 Rybári budú smútiť, vzdychať budú všetci, čo hádžu udice do Nílu, a tí, čo siete rozostierajú na vodách, budú strápení. 9 Sklamaní budú, čo spracúvajú česaný ľan, i tí, čo tkajú jemné plátna. 10 Egyptskí tkáči budú zarmútení, zronení všetci, čo pracujú za mzdu. 11 Veru, hlúpe sú kniežatá Tanisu. Možno ste najmúdrejší faraónovi radcovia, ale dávate hlúpu radu. Ako sa odvážite vravieť faraónovi: "Ja som syn mudrcov, syn dávnych kráľov?" 12 Faraón, kdeže sú teda tvoji mudrci? Nech ti oznámia, aby sa vedelo, čo rozhodol Jahve Cebaot proti Egyptu! 13 Taniské kniežatá ohlúpli, mýlia sa kniežatá memfiské, na zlú cestu zaviedli Egypt pohlavári jeho kmeňov. 14 Jahve poslal medzi nich ducha, ktorý kalí ich úsudok, takže do bludu vedú Egypt vo všetkom, čo koná, blúdi ako opilec v tom, čo vyvracal. 15 V Egypte sa nezdarí nijaké dielo, čo by vykonala hlava či chvost, palma či trsť.

Obrátenie Egypta

16 V ten deň sa Egypťania budú triasť ako žena v strachu pred hroziacou rukou Jahveho Cebaot, ktorú zdvihne proti nim.
17 Judská krajina bude postrachom pre Egypt; keď mu ju spomenú, prestraší sa pre zámery, ktoré Jahve Cebaot má proti Egyptu. 18 V ten deň bude v egyptskej zemi päť miest, ktoré budú hovoriť kanaánskou rečou a zložia prísahu vernosti Jahvemu Cebaot. Jedno z nich sa bude volať "Mesto Slnka". 19 V ten deň bude Jahvemu zasvätený oltár v srdci Egypta a posvätený stĺp na Jahveho počesť na jeho hranici. 20 Bude stáť ako znamenie a pripomienka Jahveho Cebaot v Egypte: keď budú kričať k Jahvemu v strachu pred utláčateľmi, vtedy im on pošle záchrancu a ochrancu, ktorý ich vyslobodí. 21 Jahve sa dá poznať Egypťanom; v ten deň Egypťania uznajú Jahveho a budú mu slúžiť krvavými a nekrvavými obetami, budú robiť Jahvemu sľuby a splnia ich. 22 Ak Jahve udrie Egypt, udrie, ale aj uzdraví. Oni sa obrátia k Jahvemu a on vyslyší ich prosby a uzdraví ich. 23 V ten deň bude vydláždená cesta z Egypta do Asýrie. Asýrčania budú prichádzať do Egypta a Egypťania do Asýrie. Vtedy budú Egypťania slúžiť Bohu s Asýriou. 24 V ten deň Izrael bude tretím s Egyptom a s Asýriou a bude uprostred krajiny požehnaním, ktoré vysloví Jahve Cebaot: "Nech je požehnaný Egypt, môj ľud, Asýria, dielo mojich rúk, a Izrael, moje dedičstvo!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk