Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Dávidove vojny

1 Po tomto sa stalo, že Dávid porazil Filištíncov a podmanil si ich. Dávid odňal z rúk Filištíncov aj Meteg-Amu.
2 Porazil aj Moabcov a zmeral ich šnúrou: rozkázal im ľahnúť si na zem, na dve šnúry odmeral tých, čo mali byť zabití, a na jednu celú šnúru tých, čo mali byť ponechaní nažive. Tak sa Moab stal Dávidovým poddaným a prinášal mu poplatky. 3 Dávid porazil Rechobovho syna Hadadezera, kráľa Coby, keď on šiel rozšíriť svoju moc na rieku Eufrat. 4 Dávid mu zajal tisícsedemsto jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov. Dávid dal ochromiť kone všetkých vojnových vozov, ale sto vozov si ponechal. 5 Aramejci z Damasku prišli na pomoc Hadadezerovi, kráľovi Coby, ale Dávid pobil Aramejcom dvadsaťdvatisíc chlapov. 6 Potom Dávid ustanovil miestodržiteľov v damašskom Arane a Aramejci sa stali Dávidovými poddanými a platili poplatky. Všade, kade chodil, Jahve dával Dávidovi víťazstvo. 7 Dávid vzal zlaté štíty, ktoré nosili Hadadezerovi sluhovia, a doniesol ich do Jeruzalema. 8 Z Tebachu a z Berotaja, z Hadadezerových miest, kráľ Dávid pobral veľmi veľa bronzu. 9 Keď sa Toi, kráľ Chamatu, dopočul, že Dávid porazil celé Hadadezerovo vojsko, 10 poslal svojho syna Hadorama ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a blahoželal mu, že bojoval proti Hadadezerovi a že ho porazil, lebo Hadadezer bol vo vojne s Toim. Hadoram doniesol so sebou strieborné, zlaté a bronzové predmety. 11 Kráľ Dávid ich zasvätil Jahvemu so striebrom a zlatom, ktoré zasvätil z koristi od všetkých národov, ktoré si podmanil, 12 od Aramu, Moabu, Ammoncov, Filištíncov, Amaleka, z koristi vzatej Hadadezerovi, Rechobovmu synovi, kráľovi Coby. 13 Dávid si získal slávu, keď sa vrátil zo Soľného údolia, kde porazil osemnásťtisíc Edomcov. 14 Ustanovil miestodržiteľov v Edome, takže celý Edom bol poddaný Dávidovi. Všade, kam Dávid šiel, Jahve mu dal víťazstvo.

Správa kráľovstva

15 Dávid kraľoval nad celým Izraelom a vysluhoval právo a spravodlivosť celému svojmu ľudu.
16 Joab, Cerujin syn, velil vojsku; Jehošafat, Achiludov syn, bol kancelárom; 17 Sadok a Ebjatar, synovia Achimelecha, Achitubovho syna, boli kňazmi; Seraja bol pisárom; 18 Benajahu, Jehojadov syn, velil Keretejcom a Peletejcom; Dávidovi synovia boli kňazmi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk