Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Pomazanie Dávida v Chebrone

1 Po týchto udalostiach sa Dávid dopytoval Jahveho: "Mám ísť do niektorého judského mesta?" Jahve mu odpovedal: "Choď!" A Dávid sa pýtal: "Kam mám ísť?" A on mu odpovedal: "Do Chebronu."
2 Tak Dávid odišiel tam i so svojimi dvoma ženami, Achinoam z Jizreela a s Abigajil, ženou Nabala, z Karmelu. 3 Aj svojich mužov, ktorí boli s ním, Dávid vyviedol, každého s jeho rodinou, a usadili sa v chebronských mestách. 4 Vtedy prišli judskí mužovia a pomazali tam Dávida za kráľa nad Júdovým domom.

Posolstvo ľuďom z Jabeša

Dávidovi oznámili, že obyvatelia Jabeša v Galaáde pochovali Šaula.
5 Vtedy Dávid poslal poslov k obyvateľom Jabeša v Galaáde s posolstvom: "Nech vás Jahve požehná, lebo ste zachovali vernosť svojmu pánovi, Šaulovi, a pochovali ste ho. 6 Nech vám za to Jahve prejaví svoju lásku a vernosť a ja vám tiež preukážem dobro, lebo ste sa takto zachovali. 7 Buďte pevní, buďte odvážni teraz, keď Šaul, váš pán, zomrel, a vedzte, že Júdovci pomazali mňa, aby som bol ich kráľom."

Abner dosadí Išbaala za kráľa Izraela

8 Abner, Nerov syn, vojvodca Šaulovho vojska, vzal Šaulovho syna Išbaala a priviedol ho do Machanajimu.
9 Ustanovil ho za kráľa nad Galaádom, nad Ašerovcami, nad Jizreelom, nad Efraimom, nad Benjamínom a nad celým Izraelom. 10 Šaulov syn Išbaal mal štyridsať rokov, keď sa stal kráľom nad Izraelom, a kraľoval dva roky. Iba Júdov dom šiel za Dávidom. 11 Dávid kraľoval v Chebrone nad Júdovým domom sedem rokov a šesť mesiacov.

Vojna medzi Júdom a Izraelom. Bitka pri Gabaone

12 Abner, Nerov syn, vytiahol so sluhami Šaulovho syna Išbaala z Machanajimu do Gabaonu.
13 Joab, Cerujin syn, a Dávidovi sluhovia sa tiež dali na pochod a stretli sa s nimi pri gabaonskom rybníku. Jedni sa zastavili z jednej strany rybníka a druhí z druhej strany. 14 Abner zakričal na Joaba: "Nech vstanú mládenci a zápasia pred nami!" Joab odpovedal: "Nech vstanú!" 15 Tak vyšli jeden za druhým a zaujali svoje miesta: dvanásť z Benjamína za Šaulovho syna Išbaala a dvanásť z Dávidových sluhov. 16 Každý chytil svojho protivníka za hlavu a vrazil mu meč do boku, takže padli všetci spolu. Preto nazvali to miesto Pole bokov; nachádza sa v Gabaone. 17 V ten deň sa strhol veľmi zúrivý boj, v ktorom Abner a izraelské vojsko utrpeli porážku od Dávidových sluhov. 18 Boli tam traja Cerujini synovia: Joab, Abišaj a Asael, Asael bol rýchlonohý ako poľná gazela. 19 Asael sa dal prenasledovať Abnera a neodbočil ani napravo, ani naľavo od jeho stopy. 20 Vtom sa Abner obzrel za seba a zakričal: "Si to ty, Asael?" A ten odpovedal: "Ja." 21 Vtedy mu Abner povedal: "Obráť sa napravo alebo naľavo, chyť si jedného z mládencov a vezmi si jeho výstroj." Ale Asael nechcel ustúpiť od neho. 22 Abner znovu volal na Asaela: "Ustúp odo mňa! Prečo by som ťa mal zraziť k zemi? Ako by som sa potom mohol pozrieť do očí tvojmu bratovi Joabovi?" 23 Ale keď ten nechcel ustúpiť, vrazil mu do brucha spodný koniec svojej kopije, takže mu vyšla chrbtom a on padol a na mieste zomrel. Všetci, ktorí prichádzali na miesto, kde Asael padol a zomrel, ostali stáť. 24 Joab a Abišaj ďalej prenasledovali Abnera a pri západe slnka prišli k pahorku Amma, ktorý je východne od Giachu na ceste ku Gabaonskej púšti. 25 Benjamínovci sa zhromaždili okolo Abnera, zomkli sa v jediný šík a zastavili sa na vrchu jedného kopca. 26 Vtedy Abner takto zavolal na Joaba: "Či má meč žrať naveky? Nevieš, že nakoniec zostane trpkosť? Kedy už povieš ľudu, aby prestal prenasledovať svojich bratov?" 27 Joab odpovedal: "Ako že žije Jahve, keby si nebol prehovoril, ľud by sa nebol vzdal prenasledovania až do rána." 28 Vtedy Joab dal zatrúbiť na roh a celé vojsko zastalo a už neprenasledovalo Izraela, prestalo sa bojovať. 29 Abner a jeho mužovia išli celú noc Arabou, prebrodili sa cez Jordán a šli celé dopoludnie, kým došli do Machanajimu. 30 Keď Joab prestal prenasledovať Abnera, zhromaždil všetok ľud; z Dávidovho oddielu zahynulo devätnásť mužov a Asael. 31 Ale Dávidovi sluhovia zabili z Benjamína, z Abnerových mužov, tristošesťdesiat chlapov. 32 Asaela vzali a pochovali v hrobe jeho otca v Betleheme. Joab a jeho muži pochodovali celú noc a do Chebronu prišli, keď sa rozvidnelo.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk