Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Urážka Dávidových vyslancov

1 Po tomto sa stalo, že zomrel kráľ Ammoncov a miesto neho sa kráľom stal jeho syn Chanún.
2 Dávid si povedal: "Prejavím láskavosť Nachašovmu synovi Chanúnovi, ako jeho otec prejavil láskavosť mne." A Dávid poslal svojich sluhov, aby mu prejavili sústrasť nad smrťou jeho otca. Ale keď Dávidovi vyslanci došli do krajiny Ammoncov, 3 ammonské kniežatá povedali svojmu pánovi Chanúnovi: "Nazdávaš sa, že Dávid si chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal tešiteľov? Skôr preto poslal Dávid k tebe svojich poslov, aby preskúmal mesto, vysliedil a rozvrátil ho." 4 Vtedy Chanún chytil Dávidových vyslancov, dal im oholiť polovicu brady a odrezať šaty až po zadok, a potom ich prepustil. 5 Keď to oznámili Dávidovi, poslal im niekoho naproti, lebo tí ľudia boli veľmi potupení, a kráľ im rozkázal: "Zostaňte v Jerichu, kým vám brady znovu podrastú, potom sa vrátite."

Prvé ammonské ťaženie

6 Ammonci videli, že na seba pritiahli Dávidov hnev, preto poslali poslov, aby im najali Aramejcov z Bet-Rechobu a Aramejcov z Coby, dvadsaťtisíc pešiakov, od kráľa z Maachy tisíc chlapov a od kniežaťa z Tobu dvanásťtisíc chlapov.
7 Keď sa to Dávid dozvedel, poslal proti nim Joaba a celé vojsko hrdinov. 8 Ammonci vyšli a zoradili sa do bojového šíku pred mestskou bránou, zakiaľ Aramejci z Coby a z Rechobu a vojaci z Tobu a z Maachy zaujali postavenie v otvorenom poli. 9 Keď Joab videl, že sa proti nemu chystá boj spredu i zozadu, vybral si z elitných bojovníkov a postavil ich do šíku proti Aramejcom. 10 Ostatok vojska zveril svojmu bratovi Abišajovi a postavil ich proti Ammoncom. 11 Povedal: "Ak budú Aramejci mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc, ak budú Ammonci mocnejší ako ty, prídem ti na pomoc ja. 12 Buď udatný, buďme silní za náš ľud a za mestá nášho Boha! Nech Jahve urobí, čo uzná za dobré." 13 Joab a jeho vojsko začali boj proti Aramejcom a tí pred nimi utiekli. 14 Keď Ammonci videli, že Aramejci utekajú, aj oni utiekli pred Abišajom a vošli do mesta. Vtedy sa Joab vrátil z vojny proti Ammoncom a prišiel do Jeruzalema.

Víťazstvo nad Aramejcami

15 Keď Aramejci videli, že ich Izraelci porazili, opäť sa zhromaždili.
16 Hadadezer poslal poslov a zhromaždil Aramejcov, ktorí bývali za Riekou. Tí prišli do Chelamu s Hadadezerovým vojvodcom Šobachom na čele. 17 Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prekročil Jordán a prišiel do Chelamu. Aramejci sa zoradili do šíku proti Dávidovi a bojovali proti nemu. 18 Ale Aramejci utiekli pred Izraelom a Dávid im pobil sedemsto chlapov na vojnových vozoch a štyridsaťtisíc vojakov; zabil aj Šobacha, ich generála, ktorý tam zomrel. 19 Keď Hadadezerovi poddaní králi videli, že ich Izrael porazil, uzavreli s Izraelom prímerie a boli mu poddaní. Aramejci sa báli naďalej pomáhať Ammoncom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk