Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Falošní učitelia

1 V ľude však boli aj falošní proroci. Tak budú medzi vami falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly, ba budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu.
2 A mnohí budú nasledovať ich roztopašnosti a pre nich budú potupovať cestu pravdy. 3 Klamlivými slovami budú z chamtivosti s vami kupčiť. Ich odsúdenie je už dávno pripravené a ich záhuba nespí.

Poučenie z minulosti

4 Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale zvrhol ich do Tartaru a vydal priepastiam temnôt a dal ich strážiť až do súdu.
5 Ani starý svet neušetril, ale zachránil osem osôb vrátane Noema, zvestovateľa spravodlivosti, zatiaľ čo privádzal potopu na svet bezbožných. 6 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. 7 Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápilo roztopašné správanie nemravníkov. 8 Kým ten spravodlivý býval medzi nimi, deň čo deň si sužoval spravodlivú dušu, keď videl a počul ich nespravodlivé skutky. 9 Pán však vie vytrhnúť nábožných ľudí zo skúšky a ponechať bezbožných na deň súdu na potrestanie, 10 a to predovšetkým tých, ktorí z nečistej žiadostivosti idú za telom a pohŕdajú Pánovou zvrchovanosťou.

Prichádzajúci trest

Bezočiví opovážlivci sa neboja rúhať Slávam,
11 kým ani anjeli, hoci sú väčší čo do sily a moci, nevynášajú proti nim urážlivý výrok pred Pánom. 12 Títo však ako nerozumné zvieratá, od prírody určené na to, aby ich lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú. Zahynú vo svojej skazenosti; 13 stihne ich neprávosť ako odplata za neprávosť. Za rozkoš považujú denné hýrenie; sú samá špina a škvrna a roztopašne hýria, keď v rozkošiach s vami hodujú. 14 Oči majú plné cudzoložstva, sú nenásytní hriechu, zvádzajú nestále duše, majú srdce vycvičené v chamtivosti, prekliate bytosti! 15 Opustili priamu cestu, zablúdili a nasledovali cestu Balaama, syna Bosora, ktorý si obľúbil odmenu za neprávosť. 16 Bol však pokarhaný za svoju neprávosť. Nemé ťažné zviera sa ozvalo ľudským hlasom a zabránilo prorokovmu šialenstvu. 17 Tí ľudia sú pramene bez vody, mračná hnané víchricou; je im pripravené miesto v pošmúrnej temnote. 18 Lebo reči majú nafúkané a prázdne a zvádzajú žiadosťami tela a výstrednosťami tých, čo ledva unikli tým, čo žijú v blude. 19 Sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi záhuby; veď každý je otrokom toho, kto ho premohol. 20 Ak teda tí, čo poznaním nášho Pána Ježiša Krista unikli skazenosti sveta, znovu sa do nej zapletú a dajú sa premôcť, ich konečný stav je horší, ako bol prvý. 21 Pre nich by bolo lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako ju poznali, a odvrátili sa od svätého prikázania, ktoré im bolo zverené. 22 Stalo sa im to, čo hovorí pravdivé príslovie: Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil a "Umyté prasa váľa sa v blate zasa".