Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Falošní učitelia

1 V ľude však boli aj falošní proroci. Tak budú medzi vami falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly, ba budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu.
2 A mnohí budú nasledovať ich roztopašnosti a pre nich budú potupovať cestu pravdy. 3 Klamlivými slovami budú z chamtivosti s vami kupčiť. Ich odsúdenie je už dávno pripravené a ich záhuba nespí.

Poučenie z minulosti

4 Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale zvrhol ich do Tartaru a vydal priepastiam temnôt a dal ich strážiť až do súdu.
5 Ani starý svet neušetril, ale zachránil osem osôb vrátane Noema, zvestovateľa spravodlivosti, zatiaľ čo privádzal potopu na svet bezbožných. 6 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. 7 Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápilo roztopašné správanie nemravníkov. 8 Kým ten spravodlivý býval medzi nimi, deň čo deň si sužoval spravodlivú dušu, keď videl a počul ich nespravodlivé skutky. 9 Pán však vie vytrhnúť nábožných ľudí zo skúšky a ponechať bezbožných na deň súdu na potrestanie, 10 a to predovšetkým tých, ktorí z nečistej žiadostivosti idú za telom a pohŕdajú Pánovou zvrchovanosťou.

Prichádzajúci trest

Bezočiví opovážlivci sa neboja rúhať Slávam,
11 kým ani anjeli, hoci sú väčší čo do sily a moci, nevynášajú proti nim urážlivý výrok pred Pánom. 12 Títo však ako nerozumné zvieratá, od prírody určené na to, aby ich lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú. Zahynú vo svojej skazenosti; 13 stihne ich neprávosť ako odplata za neprávosť. Za rozkoš považujú denné hýrenie; sú samá špina a škvrna a roztopašne hýria, keď v rozkošiach s vami hodujú. 14 Oči majú plné cudzoložstva, sú nenásytní hriechu, zvádzajú nestále duše, majú srdce vycvičené v chamtivosti, prekliate bytosti! 15 Opustili priamu cestu, zablúdili a nasledovali cestu Balaama, syna Bosora, ktorý si obľúbil odmenu za neprávosť. 16 Bol však pokarhaný za svoju neprávosť. Nemé ťažné zviera sa ozvalo ľudským hlasom a zabránilo prorokovmu šialenstvu. 17 Tí ľudia sú pramene bez vody, mračná hnané víchricou; je im pripravené miesto v pošmúrnej temnote. 18 Lebo reči majú nafúkané a prázdne a zvádzajú žiadosťami tela a výstrednosťami tých, čo ledva unikli tým, čo žijú v blude. 19 Sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi záhuby; veď každý je otrokom toho, kto ho premohol. 20 Ak teda tí, čo poznaním nášho Pána Ježiša Krista unikli skazenosti sveta, znovu sa do nej zapletú a dajú sa premôcť, ich konečný stav je horší, ako bol prvý. 21 Pre nich by bolo lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako ju poznali, a odvrátili sa od svätého prikázania, ktoré im bolo zverené. 22 Stalo sa im to, čo hovorí pravdivé príslovie: Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil a "Umyté prasa váľa sa v blate zasa".