4. kapitola

Odporúčania: svätosť života a láska

1 Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi: vy ste dostali naše poučenie, ako máte žiť, aby ste sa páčili Bohu, a takto už žijete; urobte v tom ďalší pokrok!
2 Veď viete, aké príkazy sme vám dali skrze Pána Ježiša. 3 Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie; aby ste sa zdržiavali smilstva, 4 aby každý z vás vedel používať telo, ktoré mu náleží, sväto a úctivo, 5 nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha; 6 nech nik v tejto veci nevybočí z medzí a nepodvádza svojho brata, lebo Pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám už povedali a dosvedčili. 7 Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posväteniu. 8 Preto, kto pohŕda týmito zásadami, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva svojho Svätého Ducha. 9 O bratskej láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, že sa máte milovať navzájom. 10 A vy to aj robíte všetkým bratom po celom Macedónsku. Len vás, bratia, prosíme, aby ste v tom urobili ešte väčší pokrok 11 a usilovali sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali. 12 Tak budete viesť počestný život pred tými, čo sú mimo, a nebudete nikoho potrebovať.

Mŕtvi a živí pri Pánovom príchode

13 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s mŕtvymi, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej.
14 Lebo ak my veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. 15 Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. 16 Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej trúby sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. 17 Potom my, čo žijeme, čo zostaneme, budeme pripojení k nim a spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom. 18 Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!