Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Matatiáš a jeho synovia

1 V tých dňoch Matatiáš, syn Jána, Simeonovho syna, kňaz z rodu Joariba, odišiel z Jeruzalema a usadil sa v Modine.
2 Mal päť synov: Jána zvaného Gaddi, 3 Šimona zvaného Thassi, 4 Júdu zvaného Makabej, 5 Eleazara zvaného Auaran a Jonatana zvaného Apfus. 6 Keď Matatiáš videl svätokrádežné skutky, ktoré sa diali v Judsku a v Jeruzaleme, 7 vykríkol: "Ach, prečo som sa narodil, aby som videl skazu svojho ľudu, skazu svätého mesta? Nečinne tam sedieť, keď sa vzdávalo do rúk nepriateľov, a Chrám do moci cudzincov? 8 Jeho Chrám je ako človek zbavený cti. 9 Jeho slávne zariadenie odvliekli ako korisť, jeho malé deti povraždili na uliciach, jeho mládenci padli mečom nepriateľa. 10 Ktorý národ nevtrhol do jeho kráľovstva a nezmocnil sa jeho koristi? 11 Strhali z neho všetku jeho výzdobu. Kedysi slobodné stalo sa otrokom. 12 Pozrite na našu svätyňu, na našu krásu a na našu slávu: aká je spustošená! Pohanské národy ju znesvätili. 13 Načo máme ešte žiť?" 14 Matatiáš a jeho synovia si roztrhli odev, navliekli si vrecia a začali veľký smútok.

Skúška s obetou v Modine

15 Kráľovskí úradníci, ktorí mali nútiť odpadnúť, prišli na obetu do Modinu.
16 Mnohí z Izraela prešli k nim. Matatiáš a jeho synovia stáli pospolu. 17 Kráľovskí poslovia sa ujali slova a povedali Matatiášovi: "Ty si slávny a mocný muž v tomto meste a tvoji synovia a bratia stoja za tebou. 18 Preto pristúp prvý a splň kráľov rozkaz, ako ho splnili všetky národy i Júdovci a tí, čo zostali v Jeruzaleme. Potom budeš patriť aj so svojimi synmi medzi kráľových priateľova a ty a tvoji synovia budete poctení striebrom, zlatom a mnohými darmi." 19 Matatiáš odpovedal silným hlasom: "Aj keby ho poslúchli všetky národy kráľovej ríše a každý by odpadol od kultu svojich otcov a podrobili by sa jeho nariadeniam, 20 ja, moji synovia a moji bratia budeme sa držať zmluvy našich otcov. 21 Bože chráň, aby sme opustili Zákon a nariadenia. 22 Kráľove rozkazy neposlúchneme. Od nášho kultu sa neodchýlime ani napravo, ani naľavo." 23 Len čo dohovoril tieto slová, pristúpil akýsi Žid a pred očami všetkých obetoval na pohanskom oltári v Modine podľa kráľovho rozkazu. 24 Keď to Matatiáš videl, vzplanul rozhorčením, rozochveli sa mu ľadviny, v spravodlivom hneve pribehol a zabil ho na oltári. 25 Súčasne zabil aj kráľovho muža, ktorý nútil obetovať, a oltár rozváľal. 26 Tak horlil za Zákon, ako kedysi Pinchas proti Zimrimu, Saluovmu synovi. 27 Matatiáš kričal mocným hlasom po meste: "Kto horlí za Zákon a chce zostať verný Zmluve, nech ide za mnou!" 28 On a jeho synovia utiekli do vrchov. Všetko, čo mali, zanechali v meste.

Skúška so sobotou na púšti

29 V tom čase mnohí, ktorí chceli zachovať spravodlivosť a Zákon, odišli na púšť
30 a usadili sa tam so svojimi deťmi, ženami a dobytkom, lebo na nich doľahlo to nešťastie. 31 Kráľovským hodnostárom a vojenským oddielom, ktoré boli usadené v Jeruzaleme, Dávidovom meste, sa donieslo, že ľudia, ktorí zavrhli kráľovský rozkaz, sa utiahli do skrýš na púšti. 32 Početný oddiel vytiahol proti nim a dostihol ich. Rozostavili sa proti nim a chystali sa napadnúť ich v sobotu. 33 Kričali na nich: "Dosť už! Vyjdite, poslúchnite kráľovský rozkaz a zachránite si život!" 34 Ale oni odpovedali: "Nevyjdeme, neposlúchneme kráľov rozkaz, nepoškvrníme sobotný deň." 35 Ihneď ich napadli, 36 ale oni ničím neodpovedali, ani len kameňom nehodili, ani skrýše si nezatarasili. 37 Vyhlásili: "Zomrime všetci s čistým svedomím! Nebo a zem sú nám svedkami, že nás nespravodlivo zabíjate." 38 Vojsko ich napadlo v sobotu a oni zomreli so svojimi ženami, deťmi a stádami, asi tisíc ľudských životov.

Činnosť Matatiáša a jeho skupiny

39 Keď sa to dozvedeli Matatiáš a jeho priatelia, veľmi za nimi žialili
40 a povedali si navzájom: "Ak urobíme všetci, ako spravili naši bratia, ak nebudeme bojovať proti pohanom za svoje životy a za svoje zákony, čoskoro nás vyhladia zo zeme." 41 Ešte toho dňa sa uzniesli na tomto: "Ak niekto zaútočí na nás v sobotný deň, budeme proti nemu bojovať, aby sme nepomreli všetci, ako pomreli naši bratia v skrýšach." 42 Vtedy sa k nim pridala družina Asidejcov, udatných izraelských mužov, každý z nich oddaný Zákonu. 43 Ďalej sa k nim pripojili všetci, ktorí chceli utiecť pred zlým zaobchádzaním. Bola to pre nich veľká posila. 44 Zostavili teda mocné vojsko a udreli na hriešnikov s veľkým hnevom, na bezbožníkov s veľkým rozhorčením; ostatní utiekli k pohanom, aby sa zachránili. 45 Matatiáš a jeho priatelia prešli po krajine, rúcali pohanské oltáre 46 a násilím obrezávali neobrezané deti, ktoré našli na území Izraela. 47 Namyslencom nedopriali odpočinku a vec sa im darila. 48 Ujali sa Zákona proti prechmatom pohanských národov a kráľov a nedopustili, aby hriešnici získali prevahu.

Matatiášov testament a smrť

49 Zatiaľ sa pre Matatiáša približovala hodina smrti. Povedal svojim synom: "Teraz vládne pýcha a nespravodlivosť, sú časy ničenia a zúriaceho hnevu.
50 Deti moje, teraz vy horlite za Zákon, svoje životy dajte za Zmluvu našich otcov. 51 Vezmite si za príklad skutky našich otcov, ktoré vykonali za svojich čias, získate si veľkú slávu a nesmrteľné meno. 52 Či Abrahám nedokázal svoju vernosť v skúškach a nebolo mu to pripočítané za spravodlivosť? 53 Jozef aj v súžení zachovával Zákon a stal sa pánom Egypta. 54 Pinchas, náš otec, horel veľkou horlivosťou a dostal zmluvu večného kňazstva. 55 Jozue splnil svoje poslanie a stal sa sudcom v Izraeli. 56 Kaleb za to, že vydal svedectvo o pravde v zhromaždení, dostal dedičný údel v krajine. 57 Dávid svojou vernou láskou získal kráľovský trón naveky. 58 Eliáš veľmi horlil za Zákon, preto bol vzatý do neba. 59 Ananiáš, Azariáš a Mizael mali pevnú vieru, preto boli zachránení z plameňov. 60 Daniel pre svoju nevinnosť bol vyslobodený z pažeráka levov. 61 A tak pochopte, že z pokolenia na pokolenie nezahynie nik, kto dúfa v Boha. 62 Nebojte sa hrozieb hriešneho človeka, lebo jeho sláva sa skončí v hnoji medzi červami; 63 dnes je vysoko povýšený, ale zajtra ho už nenájdeš, lebo sa vráti do prachu, z ktorého vyšiel, a nebude nič z jeho plánov. 64 Deti moje, buďte silní a držte sa Zákona, lebo ním dosiahnete slávu. 65 Tu je Simeon, váš brat, viem, že on je rozvážny muž; poslúchajte ho vždy, on vám bude otcom. 66 Júda Makabej zasa, udatný od svojej mladosti, bude veliteľom vášho vojska, on nech vedie boj proti pohanským národom. 67 A vy zhromaždite okolo seba všetkých, čo zachovávajú Zákon, a vykonajte pomstu za svoj ľud. 68 Odplaťte pohanom to zlo, čo vám urobili, a pridŕžajte sa predpisov Zákona." 69 Potom im dal požehnanie a bol pripojený ku svojim otcom. 70 Zomrel v stoštyridsiatom šiestom roku a jeho synovia ho pochovali v hrobke jeho otcov v Modine a celý Izrael ho oplakával veľkým plačom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk