3. kapitola

Traja mládenci v rozpálenej peciText nadväzuje na Dan 3,23.

Azarjova modlitba

24 Prechádzali sa uprostred plameňa, chválili Boha a dobrorečili Pánovi.
25 Azarja zastal a keď uprostred ohňa otvoril ústa, takto sa začal modliť. Hovoril: 26 „Požehnaný si, Pane, Boh našich otcov, a hoden chvály, tvoje meno nech sa oslavuje naveky, 27 pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si pre nás urobil. Všetky tvoje skutky sú správne a priame sú tvoje cesty. Všetky tvoje súdy sú pravdivé. 28 Vykonal si rozsudky podľa pravdy vo všetkom, čo si uvalil na nás i na Jeruzalem, sväté mesto našich otcov, lebo podľa pravdy a súdu si toto všetko uvalil na nás za naše hriechy, 29 pretože sme zhrešili a dopustili sme sa neprávosti, keď sme sa odvrátili od teba. Prehrešili sme sa vo všetkom, neposlúchali sme tvoje prikázania 30 ani sme ich nezachovávali, ani sme nekonali, ako si nám prikázal, aby sa nám dobre vodilo. 31 Všetko, čo si na nás uvalil, všetko, čo si nám spôsobil, urobil si podľa pravdivého súdu. 32 Vydal si nás do rúk podlých nepriateľov, najodpornejších odpadlíkov, aj nespravodlivému kráľovi, najhoršiemu na celej zemi. 33 Teraz nesmieme ani ústa otvoriť, hanba a potupa zasiahla tvojich služobníkov a tvojich ctiteľov. 34 Pre svoje meno nás úplne a navždy nezavrhni a nezruš svoju zmluvu. 35 Neodnímaj nám svoje milosrdenstvo pre Abraháma, tvojho milovaného, pre Izáka, tvojho služobníka, pre Izraela, tvojho svätého, 36 ktorým si doslova povedal, že rozmnožíš ich potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom pobreží. 37 Vládca, stali sme sa najmenšími zo všetkých národov a dnes sme pokorení na celej zemi pre svoje hriechy, 38 nateraz nemáme ani knieža, ani proroka, ani vodcu, niet spaľovaných obiet, niet obety, niet darov, niet kadidla, ba ani miesta, kde by sme ti priniesli prvotiny a našli milosrdenstvo. 39 Kiež by si nás prijal, keď sa obraciame na teba so skrúšeným srdcom a duchom pokory, ako keby sme ti obetovali spaľované obety baranov a býkov a tisíce tučných baránkov. 40 Nech je dnes taká naša obeta pred tebou, zdokonaľ tých, čo ťa nasledujú, pretože nebudú zahanbení tí, čo ti dôverujú. 41 Teraz kráčame za tebou celým srdcom a cítime pred tebou bázeň, hľadáme tvoju tvár, nevystav nás hanbe, 42 ale nalož s nami podľa svojej veľkodušnosti a podľa množstva svojho zľutovania. 43 Vysloboď nás svojou zázračnou mocou a získaj slávu svojmu menu, Pane. 44 Kiež vyjdú na posmech všetci, čo robia zle tvojim služobníkom, kiež budú zahanbení pre stratu všetkej svojej moci a vlády, kiež bude rozdrvená ich sila. 45 Nech spoznajú, že ty jediný si Pán, Boh, že si slávny na celom svete.“

Smrť sluhov

46 Kráľovi sluhovia, ktorí ich hodili dnu, neprestávali rozpaľovať pec naftou, smolou, pazderím a raždím,
47 takže plameň šľahal ponad pec na štyridsaťdeväť lakťov, 48 a keď vyrazil von, spálil Chaldejcov, ktorých zastihol pri peci. 49 Pánov anjel však zostúpil do pece zároveň s Azarjom a jeho druhmi, vypudil plameň ohňa z pece 50 a spôsobil, že stredom pece povieval vlahý vánok. Ich sa však oheň vôbec nedotkol ani ich netrápil, ani im nebol na ťarchu.

Chválospev troch mládencov

51 Vtedy títo traja v peci sťa jednými ústami spievali, oslavovali Boha a dobrorečili mu:
52 „Požehnaný si, Pán, Boh našich otcov, hoden chvály a nesmierne vyvýšený naveky, a požehnané je tvoje slávne sväté meno, hodné chvály a nesmierne vyvýšené naveky. 53 Požehnaný si v chráme tvojej svätej slávy a nadovšetko ospevovaný a oslavovaný naveky. 54 Požehnaný si na tróne svojho kráľovstva a nadovšetko ospevovaný a vyvýšený naveky. 55 Požehnaný si, ktorý hľadíš do priepastí, sediac na cheruboch, hoden chvály a nesmierne vyvýšený naveky. 56 Požehnaný si na nebeskej oblohe, ospevovaný a oslavovaný naveky. 57 Dobrorečte Pánovi, všetky Pánove diela, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 58 Dobrorečte Pánovi, anjeli Pána, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 59 Dobrorečte Pánovi, nebesia, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 60 Dobrorečte Pánovi, všetky vody, ktoré sú nad nebom, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 61 Dobrorečte Pánovi, všetky mocnosti, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 62 Dobrorečte Pánovi, slnko a mesiac, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 63 Dobrorečte Pánovi, hviezdy na nebi, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 64 Dobrorečte Pánovi, všetok dážď a rosa, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 65 Dobrorečte Pánovi, všetky vánky, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 66 Dobrorečte Pánovi, oheň a páľava, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 67 Dobrorečte Pánovi, chlad i horúčava, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 68 Dobrorečte Pánovi, kvapky rosy a snehové vločky, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 69 Dobrorečte Pánovi, mráz a chlad, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 70 Dobrorečte Pánovi, inovať a sneh, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 71 Dobrorečte Pánovi, noci aj dni, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 72 Dobrorečte Pánovi, svetlo i tma, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 73 Dobrorečte Pánovi, blesky a oblaky, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 74 Dobroreč Pánovi, zem, spievaj a nesmierne ho vyvyšuj naveky. 75 Dobrorečte Pánovi, vŕšky a hory, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 76 Dobrorečte Pánovi, všetky rastliny zeme, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 77 Dobrorečte Pánovi, pramene, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 78 Dobrorečte Pánovi, moria a rieky, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 79 Dobrorečte Pánovi, veľryby a všetko, čo sa hmýri vo vode, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 80 Dobrorečte Pánovi, všetky nebeské vtáky, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 81 Dobrorečte Pánovi, divé zvieratá i dobytok, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 82 Dobrorečte Pánovi, synovia ľudí, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 83 Dobroreč Pánovi, Izrael, spievaj a nesmierne ho vyvyšuj naveky. 84 Dobrorečte Pánovi, kňazi Pána, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 85 Dobrorečte Pánovi, služobníci Pána, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 86 Dobrorečte Pánovi, duchovia a duše spravodlivých, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 87 Dobrorečte Pánovi, nábožní a pokorní srdcom, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 88 Dobrorečte Pánovi, Chananja, Azarja a Míšael, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky, pretože nás vytrhol z podsvetia a zachránil nás z ruky smrti a vyslobodil nás z plameňa blčiaceho uprostred pece a vymanil nás zo stredu ohňa. 89 Oslavujte Pána, pretože je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 90 Dobrorečte Pánovi, Bohu bohov, všetci, ktorí ho ctíte, spievajte a oslavujte ho, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“