Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Múdrosť a Božia bázeň

1 Syn môj, nezabudni na moju náuku a tvoje srdce nech dodržiava moje príkazy,
2 lebo ti predĺžia dni a roky života a pridajú ti pokoj. 3 Milosrdenstvo a vernosť nech ťa neopustia. Priviaž si ich na krk, napíš si ich na tabuľu srdca 4 a získaš si tak priazeň a dobrú povesť v očiach Boha a ľudí. 5 Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. 6 Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. 7 Nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla. 8 Uzdraví sa tvoje telo a vzpružia sa tvoje kosti. 9 Ucti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody; 10 potom sa tvoje sýpky naplnia obilím a tvojimi lismi bude pretekať mušt. 11 Syn môj, neodvrhuj Hospodinovu výchovu a nezarmucuj sa pre jeho karhanie, 12 lebo Hospodin karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.

Cena múdrosti

13 Blažený človek, čo našiel múdrosť, a muž, čo získal rozumnosť!
14 Veď získať ju je lepšie, než vlastniť striebro, jej zisk je nad rýdze zlato. 15 Je cennejšia ako šperky a nevyrovná sa jej nič z toho, čo máš rád. 16 V jej pravici je dlhý vek, v ľavici zasa bohatstvo a sláva. 17 Jej cesty sú príjemné a všetky jej chodníky sú pokoj. 18 Je stromom života pre tých, čo sa ňou posilňujú, blažení sú tí, čo sa jej pridŕžajú. 19 Múdrosťou položil Hospodin základy zeme, nebesia upevnil rozumnosťou. 20 Pomocou jeho poznania sa roztvorili hlbiny a z oblakov padala rosa. 21 Syn môj, nespúšťaj to z očí a zachovaj si múdrosť a rozvahu. 22 Budú pre teba životom, ozdobou na tvojom krku. 23 Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. 24 Keď si budeš líhať, nebudeš sa strachovať, uložíš sa a bude sa ti sladko spať. 25 Neboj sa náhlej hrôzy ani nivočenia zo strany svojvoľných, že prídu, 26 lebo Hospodin sa ti stane oporou a nohu ti uchráni pred pascou.

Láska k blížnym

27 Neodopri dobro tým, čo si ho zaslúžia, ak je v tvojej moci konať ho.
28 Nehovor svojmu blížnemu: „Choď, príď opäť zajtra, potom ti dám,“ a pritom to máš. 29 Nezamýšľaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý býva v bezpečí pri tebe. 30 Nehádaj sa bezdôvodne s človekom, ak ti neurobil nič zlé. 31 Nezáviď násilníkovi a nezvoľ si nijakú z jeho ciest, 32 lebo podlý človek sa protiví Hospodinovi, ktorý k priamym ľuďom prechováva dôveru. 33 Kliatba Hospodina spočíva na dome bezbožníka, no príbytok spravodlivých požehnáva. 34 Posmeškárom sa vysmieva, no poníženým udeľuje milosť. 35 Múdri zdedia slávu, kým hlupáci si odnesú hanbu.