Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Tretí nárek

1 (alef) Ja som muž, čo videl útrapy pod palicou jeho prchkosti.
2 Bol som to ja, ktorého hnal a viedol temnotou bez svetla. 3 Len proti mne neustále vystieral a obracal svoju ruku. (bét) 4 Spôsobil chradnutie môjho tela i kože, polámal mi kosti.3,4 Jób 30,30; Iz 38,13 5 Nastavil mi jed a obklopil ma útrapami. 6 Do temnôt ma posadil, ako tých, čo sú dávno mŕtvi.3,6 Ž 143,3 (gimel) 7 Vystaval okolo mňa múr, takže nemôžem vyjsť, zaťažil moje okovy.3,7 Oz 2,8 8 Aj keď kričím a volám o pomoc, marí moju modlitbu.3,8 Nár 3,44 9 Kameňmi zatarasil moje cesty, moje chodníky rozvrátil. (dalet) 10 Pre mňa je striehnucim medveďom, levom v úkryte.3,10 Ž 10,9; 1Pt 5,8 11 Odviedol ma z mojich ciest, roztrhal a spustošil ma. 12 Napol svoj luk a postavil ma ako terč pre svoj šíp.3,12-13 Jób 16,12-13; Nár 2,4 (hé) 13 Do mojich obličiek vystrieľal šípy svojho tulca. 14 Bol som na posmech celému môjmu ľudu, hanlivou piesňou každý deň.3,14 Jób 30,9 15 Nasýtil ma trpkosťami, napojil ma palinou.3,15 Jer 9,14 (vav) 16 Zuby mi vylámal kameňom, zatlačil ma do prachu. 17 Moju dušu si odohnal z pokojného života, zabudol som na šťastie.3,17 Jer 16,5 18 Povedal som: „Zanikol môj lesk aj moja nádej od Hospodina.“3,18 Jób 17,15 (zajin) 19 Rozpomeň sa na moje trápenie a blúdenie, na palinu a jed. 20 Moja duša si to ustavične pripomína a klesá. 21 Na toto si však upriamim srdce a na toto budem čakať:3,21 Ž 130,7 (chét) 22 na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania.3,22 Ex 34,6n 23 Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. 24 „Môj podiel je Hospodin,“ vraví moja duša, „preto budem čakať na neho.“3,24 Ž 16,5; 73,26; Nár 3,21 (tét) 25 Dobrý je Hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. 26 Dobré je v tichosti čakať na Hospodinovu pomoc.3,26 Ž 62,2 27 Dobré je pre muža, ak nesie jarmo od svojej mladosti.3,27 Ž 119,71; Mt 11,29 (jód) 28 Nech sedí sám a mlčí, keď mu ho nasadil.3,28-29 Nár 2,10 29 Nech do prachu položí svoje ústa, azda je ešte nádej. 30 Nech nastaví líce tomu, kto ho bije, nech sa nasýti potupou.3,30 Mt 5,39 (kaf) 31 Veď Pán nezavrhuje naveky,3,31-32 Ž 106,45; Iz 54,7 32 ak zarmúti, zľutuje sa vo svojej veľkej láske, 33 pretože neponižuje a nezarmucuje ľudských synov z rozmaru.3,33 Ez 33,11 (lamed) 34 Keď niekto nohami šliape po všetkých väznených v zemi,3,34-36 Jer 29,11; Hab 1,13 35 keď sa prekrúcajú ľudské práva pred tvárou Najvyššieho, 36 keď sa krivdí človeku pri jeho súdnom spore, či to Pán nevidí? (mém) 37 Kto niečo povie a stane sa bez toho, aby Pán rozkázal?3,37-38 Iz 45,7 38 Nevychádza z úst Najvyššieho dobré i zlé? 39 Na čo sa môže sťažovať živý človek? Leda tak každý na svoj hriech. (nún) 40 Preskúmajme a preverme naše cesty a vráťme sa k Hospodinovi!3,40 Jer 4,1-2 41 Pozdvihnime srdcia na dlaniach k Bohu na nebesiach!3,41 Nár 2,19 42 My sme sa spreneverili a boli sme spurní, a ty si neodpustil.3,42 Ž 106,6; Dan 9,5 (samech) 43 Skryl si sa v hneve a prenasledoval si nás, zabíjal bez súcitu.3,43 Nár 2,2-9 44 Skryl si sa v oblaku, aby k tebe neprenikla modlitba.3,44 Nár 3,8 45 Smeti a odpad si z nás urobil medzi národmi. (pé) 46 Všetci naši nepriatelia na nás otvárali ústa.3,46 Ž 22,14; Nár 2,16 47 Hrôza a jama na nás čakala, spustnutie a skaza.3,47 Jer 48,43 48 Moje oči prelievajú potoky vôd nad skazou dcéry môjho ľudu.3,48 Ž 119,136; 137,1 (ajin) 49 Oko mi slzí a neustáva,3,49 Nár 1,16 50 kým nezhliadne a nepozrie Hospodin z nebies.3,50 Iz 63,15 51 Oko mi zarmucuje dušu pre všetky dcéry môjho mesta.3,51 Nár 2,11 (cadé) 52 Moji nepriatelia na mňa poľovali bez príčiny ako na vtáča.3,52-53 Ž 35,7 53 Môj život umlčali v jame, privalili ma kameňom,3,53 Jer 38,1-13 54 naliali mi vodu až nad hlavu, takže som povedal: „Som stratený!“3,54 Ž 69,3; Jon 2,4 (kóf) 55 Z najhlbšej jamy som vzýval tvoje meno, Hospodin.3,55 Jon 2,3 56 Počul si môj hlas: „Nezakrývaj si uši pred mojím vzdychom, pred mojím volaním o pomoc!“3,56 Ž 130,2 57 Bol si nablízku, keď som volal. Povedal si: „Neboj sa!“3,57 Ž 145,18; Iz 43,1-5 (réš) 58 Pán môj, viedol si spory mojej duše, vykúpil si môj život.3,58 Ž 103,4 59 Videl si moju krivdu, Hospodin, presadil si moje právo. 60 Videl si všetku ich pomstychtivosť, všetky ich úmysly proti mne. (šín) 61 Počul si ich urážky, Hospodin, všetky ich úmysly proti mne, 62 reči mojich protivníkov aj ich zámery namierené proti mne každý deň. 63 Všimni si: či sedia a či vstávajú, spievajú o mne posmešnú pieseň.3,63 Nár 3,14 (tav) 64 Hospodin, vráť im, čo vykonali, podľa skutkov ich rúk.3,64 Ž 28,4 65 Zaslep im srdce, postihni ich svojou kliatbou.3,65 Rim 1,28 66 V hneve ich prenasleduj a znič spod svojich nebies, Hospodin.3,66 Jer 10,11