Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Štvrté videnie: Veľkňaz Jošua

1 Potom mi ukázal veľkňaza Jošuu, ktorý stál pred Hospodinovým anjelom. Po jeho pravici stál satan, aby na neho žaloval.
2 Hospodin povedal satanovi: „Nech ťa Hospodin pokarhá, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či on nie je obhorok, vytrhnutý z ohňa?“ 3 Jošua bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anjelom. 4 Tým, čo stáli pred ním, odvetil: „Vyzlečte mu špinavý odev!“ Jemu povedal: „Pozri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa obliekol do slávnostného rúcha!“ 5 Potom povedal: „Položte mu na hlavu čistý turban!“ Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli ho do šiat; Hospodinov anjel pritom stál. 6 Hospodinov anjel prisvedčil Jošuovi: 7 „Takto hovorí Hospodin zástupov: ‚Ak budeš kráčať po mojich cestách a budeš zachovávať, čím som ťa poveril, aj ty budeš obhajovať môj dom a strážiť moje nádvoria, umožním ti prístup medzi tých, čo tu stoja. 8 Počúvaj teda, veľkňaz Jošua, ty aj tvoji druhovia, čo sedia pred tebou, lebo títo muži sú znamením. Pozri, privádzam svojho sluhu, zvaného Výhonok. 9 Hľa, tu je kameň, ktorý som položil pred Jošuu: jeden kameň a na ňom sedem očí. Ja vyryjem naň znak,‘ znie výrok Hospodina zástupov, ‚a odstránim vinu tejto krajiny za jediný deň. 10 V ten deň,‘ znie výrok Hospodina zástupov, ‚navzájom sa budú pozývať pod vinič a figovník.‘“